نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء

چکیده

تعهد در روابط بین خریدار و فروشنده صنعتی یک مبحث مهم در حوزه بازاریابی رابطه مند است. از ‏جمله منافعی که بازاریابان از تعهد شرکت های خریدار صنعتی کسب می کنند، بروز رفتارهای مطلوب ‏آنان است که به کاهش هزینه ها و افزایش سود شرکت های فروشنده منجر می شود. ‏
این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد خریدار در بازارهای صنعتی و تأثیر تعهد روی ‏رفتار خریدار می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر روش توصیفی و از ‏نظر محتوا از نوع همبستگی و علی است. جامعه و نمونه آماری خریداران صنعتی یک شرکت معروف ‏در صنعت چوب است و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد.‏
یافته های پژوهش نشان می دهد که: ‏
• با ارائه خدمات اضافی و غیر رسمی، تعهد خریدار صنعتی افزایش پیدا می کند.‏
• با افزایش تعهد خریدار، رفتار خرید مطلوب خریدار افزایش پیدا می کند.‏
• با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، سود فروشنده افزایش پیدا می کند.‏
• با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، هزینه فروشنده کاهش پیدا می کند.‏
بنابر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مدیران به تعهد خریداران اهمیت داده و برای افزون ‏کردن تعهد آنان خدمات اضافی و غیر رسمی ارائه دهند.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Factors Effecting on Buyers' ‎Commitment and Behavior in Industrial ‎Marketing ‎ ‎

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Commitment in industrial buyer and seller relationships is an important issue ‎of relationship-oriented marketing. Some of the benefits that marketers may ‎gain from commitment of industrial buyers include: favorable buyer ‎purchasing behavior, which leads to decreasing the seller’s costs and ‎increasing the seller’s revenues.‎
This study investigates the factors effecting on buyer commitment in ‎industrial markets and impact of commitment on purchasing behavior. The ‎method of study is applied and descriptive. It employs structural model and ‎correlation analysis. The sample was industrial buyers of a famous company ‎in wood industry.‎
Findings of the study are:‎
• Industrial buyer commitment is improved according to reciprocal ‎services.‎
• Favorable buyer purchasing behavior is enhanced with increasing of ‎industrial buyer commitment.‎
• Seller’s revenues are increased as a result of favorable buyer ‎purchasing behavior.‎
• Seller’s costs are decreased as a result of favorable buyer purchasing ‎behavior.‎
According to these findings, it is suggested that managers pay due ‎attention to buyer commitment and offer reciprocal services for improving ‎buyer commitment.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial buyer and seller relationships؛Buyer commitment؛&lrm
  • Buyer purchasing behavior. &lrm