نویسندگان

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

تأثیر سیر تکامل علوم گوناگون بر نظریه سازمان، اهمیت مشروعیت بیرونی را همراستا با اهمیت ‏کارایی درونی مدنظر قرار داد. اگر مدیریت در سویه عقلانیت ابزاری مشغول است، جامعه‏شناسی به ‏سویه عقلانیت فرهنگی متمایل می‏شود؛ در ایران این زمینه فرهنگی از کنش‏های ساختاری و رفتاری ‏مدیریت آب بسیار تأثیر پذیرفته است. از این رو آب‏سالاری به مثابه واژه‏ای بسیار رسا، تبیین‏گر ‏ماهیت کنش اداری در ایران مدنظر قرار می‏گیرد؛ کنشی که در متن ادبیات هم در ساختار بوروکراسی ‏سنتی و هم در ساختار دموکراسی نمایشی، بسیار جلوه‏گری می‏کند و در سایه نوعی زبان‏سالاری، ‏نوعی سلطه زبان‏شناختی را دامن می‏زند.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional explanation of hydraulic ‎ Structures in Iran‎

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

The effect of the evolutionary trend of various sciences on organization ‎theory has considered the importance of external legitimacy along with the ‎significance of internal efficiency. If management is concerned with ‎instrumental rationality, sociology inclines toward cultural rationality. In ‎Iran, this cultural background has been greatly influenced by structural and ‎behavioral interactions of domination by control of water. In this respect, ‎hydrocracy is considered as a very illuminative concept indicating the nature ‎of administrative interactions in Iran, which is manifested in the literature ‎both within the structure of traditional bureaucracy. It further in the structure ‎of fake democracy and aggravates a kind of linguistic domination.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrocrat structures؛Historical unconscious؛Despotic leadership style؛&lrm
  • Oriental (Eastern) despotism؛Oil pseudo despotism؛Lingocracy.&lrm