تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران

نویسندگان

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

تأثیر سیر تکامل علوم گوناگون بر نظریه سازمان، اهمیت مشروعیت بیرونی را همراستا با اهمیت ‏کارایی درونی مدنظر قرار داد. اگر مدیریت در سویه عقلانیت ابزاری مشغول است، جامعه‏شناسی به ‏سویه عقلانیت فرهنگی متمایل می‏شود؛ در ایران این زمینه فرهنگی از کنش‏های ساختاری و رفتاری ‏مدیریت آب بسیار تأثیر پذیرفته است. از این رو آب‏سالاری به مثابه واژه‏ای بسیار رسا، تبیین‏گر ‏ماهیت کنش اداری در ایران مدنظر قرار می‏گیرد؛ کنشی که در متن ادبیات هم در ساختار بوروکراسی ‏سنتی و هم در ساختار دموکراسی نمایشی، بسیار جلوه‏گری می‏کند و در سایه نوعی زبان‏سالاری، ‏نوعی سلطه زبان‏شناختی را دامن می‏زند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional explanation of hydraulic ‎ Structures in Iran‎

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
چکیده [English]

The effect of the evolutionary trend of various sciences on organization ‎theory has considered the importance of external legitimacy along with the ‎significance of internal efficiency. If management is concerned with ‎instrumental rationality, sociology inclines toward cultural rationality. In ‎Iran, this cultural background has been greatly influenced by structural and ‎behavioral interactions of domination by control of water. In this respect, ‎hydrocracy is considered as a very illuminative concept indicating the nature ‎of administrative interactions in Iran, which is manifested in the literature ‎both within the structure of traditional bureaucracy. It further in the structure ‎of fake democracy and aggravates a kind of linguistic domination.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrocrat structures؛Historical unconscious؛Despotic leadership style؛&lrm
  • Oriental (Eastern) despotism؛Oil pseudo despotism؛Lingocracy.&lrm