نویسندگان

تهران

چکیده

مقوله رضایت مشتری بیانگر یک رویکرد نوین نسبت به کیفیت در مؤسسات اقتصادی و سازمان ها و همچنین ایجاد یک مدیریت و فرهنگ مشتری مدار واقعی می باشد. اندازه گیری رضایت مشتریان، ارایه کننده یک بازخورد فوری، معنی دار و عینی در خصوص انتظارات و اولویت های مشتری می باشد. بدین ترتیب، می بایست عملکرد سازمان ها در ارتباط با مجموعه ای از ابعاد رضایت مورد ارزیابی قرار گرفته که بیانگر نقاط قوت و ضعف یک سازمان باشد. در این تحقیق و برای اولین بار در ایران، روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت (MUSA) جهت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان بانک توسعه صادرات ایران استفاده شده است. این روش به صورت یکپارچه، سطح رضایت مجموعه ای از مشتریان را بر پایه ارزش ها و اولویت های بیان شده آنها، ارزیابی می کند. این تحقیق بنا به درخواست اداره امور مشتریان و هماهنگی شعب بانک توسعه صادرات ایران انجام شده است که با حل چندین مدل برنامه ریزی خطی (با توجه به ساختار سلسله مراتبی ابعاد رضایت تعیین شده توسط خبرگان)، میانگین سطح رضایت در هریک از ابعاد و نیز رضایت کلی و همچنین اهمیت (وزن) هریک از ابعاد رضایت به دست می آید و در نهایت با ایجاد و توسعه مجموعه ای از شاخص های کمی و نمودارهای ادراکی به ارزیابی و اندازه گیری بهتر رضایت کمک می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Customer satisfaction measurement in Export Development Bank of Iran (EDBI): The Multicriteria Satisfaction analysis (MUSA) Method

نویسندگان [English]

  • iraj nouri
  • Komeyl Fattahi

چکیده [English]

Customer satisfaction represents a modern approach for quality in enterprises and organizations and serves the development of a truly customer-focused management and culture. Measuring customer satisfaction offers an immediate, meaningful and objective feedback about clients' preferences and expectations. In this way, company's performance may be evaluated in relation to a set of satisfaction dimensions that indicate the strong and the weak points of a organization. In this research and for the first time in Iran; Multicriteria satisfaction analysis is offered for measuring and analysis of customer satisfaction in export development bank of Iran (EDBI).
The integrated methodology evaluates the satisfaction level of a set of customers based on their values and expressed preferences. This research has been performed in according to request of Customer Affairs and Branch Coordination Department in EDBI that by solution of several linear programming model (with respect to Hierarchical structure of customers' satisfaction dimensions), average satisfaction level and importance (weight) of each dimension will be achieved and finally by development of a set of quantitative indices and perceptual maps makes possible the provision of an effective support for the satisfaction evaluation problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicriteria Analysis
  • Preference Disaggregation
  • Ordinal Regression
  • Customer satisfaction analysis