نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 مربی گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان

چکیده

در اختیار داشتن نیروی انسانی که علاوه بر وظایف محول شده منطبق با شرح شغل، به طور ‏داوطلبانه گام هایی در جهت افزایش عملکرد سازمان بردارد ، از منویات هر سازمانی است. بیش از 20 ‏سال است که تلاش برای شناسایی عوامل پیش بین چنین رفتارهایی که از آن ها با عنوان «رفتارهای ‏شهروندی سازمانی» یاد می شود، در دستور کار پژوهشگران رفتار سازمانی قرار گرفته است؛ از ‏جملۀ این عوامل، ادراک سیاست سازمانی است. اگرچه برخی پژوهش ها از رابطۀ منفی میان این دو ‏متغیر پیش بین و ملاک یاد می کنند، ظرفیت بالقوۀ معنویت سازمانی در فراهم کردن بستری برای تقلیل ‏پیامدهای منفی ادراک سیاست سازمانی از یک سو و دامن زدن به ظهور رفتارهای شهروندی ‏سازمانی از سوی دیگر، بررسی نقش این عامل را در مقام متغیر تعدیل گر رابطۀ مزبور طلب می کرد. ‏
در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ ادراک سیاست سازمانی و رفتار ‏شهروندی سازمانی، با توجه به نقش تعدیل گر معنویت سازمانی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان ‏می دهد معنویت سازمانی رابطۀ منفی بین ادراک سیاست سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را ‏به طور معناداری تعدیل می کند.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Politics Perceptions and ‎Citizenship Behaviors in Tehran-located Public ‎Universities: Moderating Role of Workplace ‎Spirituality

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Organizations will to own employees doing extra-role behaviors voluntarily ‎in order to improve organizational performance. OB researchers are trying ‎for more than 20 years to identify predictors of these kinds of behaviors, ‎which are called organizational citizenship behaviors (OCBs). One of these ‎predictors is organizational politics perceptions. Although-based on some ‎research results-there is a meaningful negative relationship between ‎organizational politics perceptions and OCBs, workplace spirituality’s ‎potential to reduce negative outcomes of organizational politics perceptions, ‎from one hand, and it’s capability to enhance OCBs, on the other, lead us to ‎study the moderating role of this variable in the relationship between OPPs ‎and OCBs. Hence, this paper is aimed to examine the mediating role of ‎workplace spirituality in relationship between organizational politics ‎perceptions and citizenship behaviors. The results uncovered that the ‎workplace spirituality meaningfully moderates OPPs-OCBs negative ‎relationship. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behaviors؛Organizational politics &lrm
  • perceptions؛Workplace spirituality؛Altruism؛Compliance&lrm