نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت دولتی، گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد، بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله‌ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله‌گری می‌شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می‌شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی‌مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pattern of relationships between sovereign institutions in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Zeinali 1
  • Mohammad Mirmohammadi 3
  • vajiollah ghorbanizadeh 4

چکیده [English]

abstract: The independence is relative, in spite of separation of powers, in Islamic Republic of Iran. Importantly, mutual support among government agencies is to allow the service to be more provided to the country and also prevent conflicts or illegal rebellions of the institutions against each other. Lack of proper interaction between governmental institutions led to acting and trading, and this is a disaster. The main objective of this paper is to draw the desired pattern of relationships between sovereign institutions within the framework of the constitution. The main criterion which is essential to be considered in the development of relations between institutions of governance is "check and balance". So, the first step is to try to prove the implications of the relationship between sovereign entities in accordance with the constitution using content analysis, and also provide a consensus by using Delphi technique. After condition stipulating in line with the constitution, issues or problems between the sovereign institutions were reviewed to achieve the desired study pattern using approach of focus group and finally a model with greater transparency in the check and balance mechanism of the sovereign institutions on each other was provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Check and balance
  • Accountability
  • sovereign
  • separation of powers