نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری کلان از روند پژوهش‏های بازاریابی و کمک به فراهم آوردن بینشی ساختارمند از جایگاه و رویکرد پژوهش‏های بازاریابی در کشور است. طی این پژوهش 966 اثر انتشار یافته طی سال‏های 1380-1394 در نشریات علمی- پژوهشی فارسی حوزه مدیریت که متن کامل آن‏ها به صورت برخط در دسترس بوده‏اند براساس روش نظام‏مند مرور و ارزیابی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد حدود %75 از محققان فعال در این حوزه (عمدتاً حاصل همکاری دانشجویان کارشناسی‌ارشد با اعضای هیأت علمی) فقط یک اثر پژوهشی انتشار یافته دارند؛ بنابراین می‌توان گفت جریان اصلی پژوهش کشور در این حوزه به بلوغ حرفه‏ای مورد نظر نرسیده است! بررسی پژوهش‏های انتشار یافته نشان می‏دهد رفتار مصرف‏کننده برند و استراتژی بازاریابی به ترتیب سه موضوع اول مورد توجه بوده‏ و روند رو به رشدی را تجربه کرده‏اند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بیشتر پژوهش‏های انتشار یافته مبتنی بر روش‏های کمی (عمدتاً مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل آماری استنباطی) بوده که این موضوع ارتباطی مستقیم با نوع داده‏های گردآوری شده داشته و تفاوت محسوسی با روند رو به رشد تحقیقات کیفی بازاریابی در نشریات بین‌المللی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marketing research trend in Iran: An analytical review

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • Alireza Valipour 2
  • Behnaz Bakhtiyari 3

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to provide a structured insight into the current state of marketing research in Iran. Therefore, a systematic review of 966 studies published in Persian scientific journals (2001-2015) was conducted. The review of published studies shows that consumer behavior, brand and marketing strategy are the first three subjects that have been considered by researcher and have experienced a growing trend. Findings show that majority of active researchers in marketing have only one published study; therefore, mainstream of research in this field does not reach to its professional maturity. Also, published researches are mainly based on quantitative methods (structural equations modeling and inferential statistical analysis). Using quantitative methods has a direct relationship with the type of data collection and show a significant difference with the growing trend of qualitative research in the international marketing journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Research
  • Academic Research
  • Systematic Review
  • Content Analysis
[1]    Vieira P.C., Teixeira A.A.C. (2010) "Are finance, management, and marketing autonomous fields of scientific research? An analysis based on journal citations", Scientometrics, 85:627–646. 
[2]    Babaabarisari  A., Ghahremani  M.,   Fathi vajargah  K.,  Moatameni  A. (2017) "Developing Management Researcheses Impacts Assessment Model", Management  Research In Iran, 21(1),  93-119, [in Persian].  
[3]    Khademi grashi M., Eshaghi M.S. & Khosravi, M.E. (2013) "Content and citation analysis of marketing research articles in Iran", Journal of Business Management, 12(4), 151- 166, [in Persian].  
[4]    Gronroos C. (2006) "On defining marketing: Finding a new roadmap for marketing", Marketing Theory, (6), 395 – 417.    
[5]    Parsons E., Maclaran P. (2009) Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behaviour, Elsevier Ltd, Oxford, UK, pp. 3 -4.
[6]    Kotler, P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010) Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, Wiley, pp. 29-32.
[7]    Azizi S., Farhikhte F. (2013) "Content, correspondence and meta method analysis of marketing thesis in selected universities in Tehran", Quarterly Journal of Business management, 5(3), 105-124, [in Persian].
[8]    Saleem F. Z., glesias O. (2016) "Mapping the domain of the fragmented field of internal branding", Journal of Product & Brand Management, (1): 43 – 57.
[9]    Rodriguez M., Dixon A. L., Peltier J. W. (2014) "A review of the interactive marketing literature in the context of personal selling and sales management", Journal of Research in Interactive Marketing, 8 (4), pp. 294 – 308.
[10] Kubacki  K., Thiele S., Lahtinen V., Parkinson, V. (2015) "A systematic review assessing the extent of social marketing principle use in interventions targeting children (2000-2014)", Young Consumers, 16 (2), pp.141 – 158.
[11] Fatma M., Rahman Z. (2015) "Consumer perspective on CSR literature review and future research agenda", Management Researches Review, 38 (2), 195 – 216.
[12] Kamboj S., Rahman Z. (2015) "Marketing capabilities and firm performance: literature review and future research agenda", International Journal of Productivity and Performance, 6(8), 1041-1067.
[13] Kumar P. (2016) "State of green marketing research over 25 years (1990-2014)", Marketing Intelligence & Planning, 34 (1), 137 – 158.
 [14] Syed Alwi  S.F.,  Melewar T.C. (2013) "Branding in the Asian context: a Malaysian perspective", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25 (2):287 – 297.
[15] Singh Mann B.H.S., Kaur M. (2013) "Exploring branding strategies of FMCG, services and durables brands: evidence from India", Journal of Product & Brand Management, 22 (1): 6 – 17.
[16] Fetscherin M.,  Usunier G. (2012) "Corporate branding: an interdisciplinary literature review", European Journal of Marketing, 46 (5), 733 – 753.
[17] Das K. (2009) "Relationship marketing research (1994-2006)", Marketing Intelligence & Planning, 27 (3), 326 – 363.
[18] Schibrowsky J. A., Peltier, J. W. & Nill, A. (2007) "The state of internet marketing research", European Journal of Marketing, 41 (7/8), 722 – 733.
[19] Ngai E.W.T. (2005) "Customer relationship Management Researches (1992‐2002): An academic literature review and classification", Marketing Intelligence & Planning, 23(4), 582 – 592.
[20] Durach C.F., Wieland A., Machuca J.A.D. (2015) "Antecedents and dimensions of supply chain robustness: a systematic literature review", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45 (1/2), pp. 118 – 137.
[21] Deputy of Research and Technology of Ministry of Science and Technology, available from: http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx, February 22, 2014                                  
[22] Huang Y.T., Rundle-Thiele T. (2015) "A holistic management tool for measuring internal marketing activities", Journal of Services Marketing, 29 (6/7), 571 – 584.
[23] GIA white paper report (2010) "MI Trends 2015 – The Future of Market Intelligence", available from: http://www.globalintelligence.com/insights-analysis/white-papers/all/, accessed May 18, 2012.
[24] Solomon, M. R. (2014) Consumer Behavior Buying, Having, and Being, 10th Edition, Prentice Hall, India, p. 33.
[25] Zhang Y. (2015) "The Impact of Brand Image on Consumer Behavior: A Literature Review", Journal of Business and Management, 3, 58-62.
[26] Zarantonello L., Schmitt, B.H. (2010) "Using the brand experience scale to profile consumers and predict consumer behavior", Journal of Brand Management, 17, (7):532-540.                     
[27] Chovanova H., Korshunov A.I., Babcanova D. (2015) "Impact of Brand on Consumer Behavior", Procedia Economics and Finance, (34), 615-621.
[28] Roberts, K. (2004). Lovemarks: The Future beyond Brands, Powerhouse Books, New York, pp. 34, 42.
[29] Donya-e-eqtesad. (2016) "Iran's commercial influence in Afghanistan and Iraq":  available from: http://donya-e-eqtesad.com/news/1057690, accessed August 25, 2016.
[30] Hanson D., Grimmer M. (2007) "The mix of qualitative and quantitative research in major marketing journals", 1993 - 2002", European Journal of Marketing, 41 (1/2), 58 – 7.
[31]  Hosseini Ghasr S.,  Zein-abadi  H., Alizadeh  M. (2015) "Analysis on the Methodology and Findings of Previous Studies on Entrepreneurship and Entrepreneurial Characteristics", Management Researches In Iran, 18(4), 43-63, [in Persian].
[32] Bahrainizadeh M., Rezaei B. (2016) "Meta-analyzing and identifying factors influencing green purchasing decisions behavior", Management Researches in Iran, 20(2), 21-48, [in Persian].