نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیدیت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین

3 استادیار دانشکده علوم و ریاضی، دانشگاه قم، قم

چکیده

امروزه با توجه به شرایط رقابتی و لزوم تمرکز بر فعالیتهای اصلی سازمان ،شرکتها فرایندهای غیر اصلی خود را به تامین کنندگان میسپارند،لذا یکی از مشکلات مدیران،ارزیابی وکنترل فعالیتهایی است که به تامین کنندگان سپرده شده است و انتخاب تامین کننده مناسب نقش مهمی در موفقیت سازمانها دارد. مساله انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان یک مساله تصمیم گیری با معیار چندگانه است.با توجه به اینکه در پژوهشهای گذشته روابط بین معیارها و زیر معیارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است،در ابن تحقیق مدلی ارایه شده است که این روابط را در نظر میگیرد.بدین ترتیب که ابتدا از طریق مدل بندی ساختاری توصیفی(ISM) ارتباط بین معیارها مشخص شده وسپس با استفاده ازفرایند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) و در نظر گرفتن روابط متقابل بین زیر معیارها وزن نسبی هر زیر معیار بدست می آید. در انتها با استفاده از وزنها نسبی بدست آمده، نمره عملکرد هر تامین کننده برای هر زیر معیار و استفاده از انتگرال چاکوئت(انتگرال فازی غیر جمعی) جهت از بین بردن اثرات ارتباط بین زیر معیارها بر روی نمره عملکرد، تامین کننده مطلوب انتخاب می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection of optimal supplier using a hybrid fuzzy model based on criteria interrelationship: A case study of an Iranian braking system manufacturer company

نویسندگان [English]

  • reza akbari shemirani 1
  • Naser Hamidi 2
  • Babak Taleshi 1
  • Gholamhassan Shirdel 3

چکیده [English]

In order to ensure sustainable activities, companies independent upon working with defrent supplier's .In the manufacturing industries, raw material and assembly parts main comprise as much as 70 percent of production cost. For that, a purchasing department can play a vital role in reducing costs, and a purchasing manager's skill in performing his/her responsibility of choosing proper suppliers can greatly contribute to achieving that goal. This article focuses on the above-mentioned subject due to the importance of supplier choice for companies. Since the first times in history when the need for choosing proper suppliers was felt, many different methods and strategies have been utilized for such a task. Because of nature of that challenge, decision makers are faced with more than one criteria and high number of such criteria makes the challenge even more complex for them. Multi-criteria decision making has frequently been one of the approaches used by decision makers in the evaluation and selection of suppliers. In the research of this thesis a model of fuzzy multi-criteria and non-additive fuzzy integral has been presented for the supplier selection. The advantage of this model is that with the aid of Fuzzy Analytic Network Process the effects of the criteria on each other can be analyzed and with the fuzzy measure and fuzzy integral methods these interdependent relation between effects can be eliminated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier
  • Multiple criteria decision making (MCDM)
  • Fuzzy analytical hierarchy process (FANP)
  • Interpretive structural modeling (ISM)
  • Choquet integral (non-additive fuzzy integrals)