نویسندگان

1 - استادیار گروه مدیریت دانشگاه امام حسین (ع) و پژوهشگر در حوزه راهبردی، تهران

2 دانشجوی دکتری گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از هم‌راستایی استراتژیک و زنجیره ارزش مدیریت دانش، ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می‌باشد، به نحوی که با استراتژی‌های کلان سازمان هم‌پوشانی داشته و نیز کلیه منابع اطلاعاتی سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان؛ استفاده و آن را هدایت کند.
بر این اساس در مقاله حاضر نخست سعی شده است تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در ساختار فرایند استراتژی مدیریت دانش سازمان هم‌چنین تشریح هر یک از اجزای این فرایند، الگوی استراتژیک از این فرایند ارائه شده و سپس ارتباط این فرایند (استراتژی مدیریت دانش) با استراتژی کلان سازمان در قالب یک الگوی فرایندی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Alignment of Knowledge Management in Organization

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

The aim of strategy alignment in knowledge management value chain is to create and develop strategies for knowledge management in organization in order to align and overlap with grant organizational strategy. So this strategy should guide all organizational resources to create added value and achieve to competitive advantage. This paper tries, through defining and elaborating the concept of value chain in knowledge management process, as well as describing each section of that in detail, to give an strategic model on this process. Then the relation of this strategy with main organizational strategy is developed and analyzed as an integrated model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Strategic alignment
  • Strategic management
  • Strategic knowledge management
  • Value chain