نویسندگان

1 مربی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس‌آباد مغان، پارس‌آباد مغان، ایران

2 دانشجوی دکترای ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، گرمی، ایران

چکیده

با استفاده گسترده از فلسفه‌های تولید مانند تولید به‌موقع، امروزه بیش از گذشته بر در نظر گرفتن همزمان داده‌های اصلی و ترتیبی در فرایند انتخاب تأمین‌کننده تأکید می‌شود. به‌طور سنتی، بسیاری از مدل‌های بهینه‌سازی انتخاب تأمین‌کننده فرض را بر این می‌گذارند که قیمت متوسط مخارج مربوط به آن ثابت است. ولی در‌واقع، وضعیت اصلاً به این صورت نیست. در حقیقت، تأمین‌کنندگان معمولاً تخفیف‌های حجمی می‌دهند تا خریداران را به سفارش بیشتر ترغیب کنند. برای انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی، این مقاله رویکرد نوآورانه‌ای را پیشنهاد می‌کند. در این مقاله نخست از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه، کارایی‌های تأمین‌کنندگان تحت ارزیابی به دست می‌آورده می‌شود. دیدگاه خوشبینانه، هر تأمین‌کننده را با مجموعه‌ای از مطلوب‌ترین وزن‌ها ارزیابی می‌کند و کارایی‌های اندازه‌گیری شده از دیدگاه خوشبینانه، کارایی‌های خوشبینانه نامیده می‌شوند. دیدگاه بدبینانه، هر تأمین‌کننده را با مجموعه‌ای از نامطلوب‌ترین وزن‌ها ارزیابی می‌کند و کارایی‌های اندازه‌گیری شده از دیدگاه بدبینانه، کارآیی‌های بدبینانه نامیده می‌شوند. سپس، نشان داده می‌شود که این دو نتیجه‌ ارزیابی با یکدیگر تعارض دارند و بدون تردید یک‌سویه، غیرواقع‌گرایانه و غیرمتقاعد کننده هستند. برای غلبه بر این مشکل، یک اندازه‌ عملکرد کلی جدیدی را پیشنهاد می‌کنیم که برای ادغام اندازه‌های به دست آمده از دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه استفاده می‌شود و آن را برای شناسایی تأمین‌کننده دارای بهترین عملکرد به کار خواهیم برد. یک مثال عددی کاربرد روش پیشنهادی را نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supplier Selection in Volume Discount Environments in the Presence of Both Cardinal and Ordinal Data: A New Approach Based On Double Frontiers DEA

نویسندگان [English]

  • Hossein Azizi 1
  • Rasoul Jahed 2

چکیده [English]

Nowadays, simultaneous consideration of cardinal and ordinal data in supplier selection process is highlighted more than ever as production philosophies such as just-in-time production are being widely used. Many supplier selection optimization models traditionally presume that the average price of respective expenditures is constant. However, the reality is far from this. As a matter of fact, the suppliers often offer volume discounts in order to encourage buyers to place more orders. This paper presents an innovative approach for selecting the best suppliers in volume discount environments and in the presence of both cardinal and ordinal data. The efficiencies of the suppliers under evaluation are, at first, obtained using optimistic and pessimistic views. The optimistic view evaluates each supplier via a set of most favorable weights. The efficiencies measured by the optimistic view are called “optimistic efficiencies”. The pessimistic view evaluates each supplier via a set of most unfavorable weights. The efficiencies measured by this view are called “pessimistic efficiencies”. It is then demonstrated that these two evaluation results contradict one another, and are undoubtedly biased, non-realistic, and unconvincing. To overcome this problem, a new general performance measure is proposed, which is utilized for integrating the measures obtained from the optimistic and pessimistic views. It will be used for identifying the supplier with the best performance. A numerical example will show the application of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Supplier Selection
  • Volume discount
  • optimistic and pessimistic efficiencies
  • Overall performance