نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها امروزه به دنبال تجمیع و افزایش منابع دانشی در سطح سازمان (میان کارکنان و گروه‌های کاری) هستند. در این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی سازوکار‌های نشر دانش هستیم که به یادگیری و استفاده از تجارب و تخصص کارکنان درگیر در پروژه‌ها کمک می‌کند. بر این اساس به معرفی چارچوبی برای مقایسه سازوکار‌های نشر دانش که به طور عموم در سازمان‌های پروژه‌محور استفاه می‌شود، می‌پردازیم. بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه تنها به یک بعد از سازوکار‌های نشر دانش، یعنی سازوکار‌های کدگذاری شده در مقابل شخصی‌سازی پرداخته‌اند. سازوکار‌های شخصی‌سازی اغلب غیررسمی بوده و کاربرد اختصاصی دارند. در مقابل سازوکار‌های کدگذاری شده رسمی و شامل پایگاه‌های داده‌الکترونیکی هستند. در این مقاله به بررسی دو بعد "سازوکار‌های کدگذاری شده در مقابل سازوکار‌های شخصی‌سازی" و "سازوکار‌های فردی در مقابل اجتماعی" در قالب یک ماتریس پرداخته شده است که سپس نحوه تعامل این سازوکار‌ها با یکدیگر تشریح می‌شود. سازوکار‌های نشر دانش فردی غیررسمی و غیر ساخت‌یافته‌اند. در مقابل سازوکار‌های نشر دانش اجتماعی رسمی، ساخت یافته و توأم با امور روزمره سازمانی هستند. در ادامه با شناسایی سازوکار‌های نشر دانش در گروه مپنا و با توجه به ویژگی‌های سازمانی از جمله اندازه سازمان و پراکندگی جغرافیایی و ماهیت وظیفه‌ای، به گروه‌بندی سازوکار‌های نشر دانش در قالب چارچوب مذکور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework for Identification and Classification of Knowledge Sharing Tools (Case Study of MAPNA Group)

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Narges Aghakhani 2
  • Mohammadtaghi Taghavifard 3

چکیده [English]

Nowadays, organizations tend to aggregate and increase the knowledge resources of work groups. In this paper, we introduce a framework to classify knowledge-sharing mechanisms, especially in project-based organizations. Prior research concentrated on identifying dimensions of knowledge sharing mechanisms such as personalization vs. codification, and individualization vs. institutionalization. Personalization strategy aims at encouraging individuals to share their knowledge directly.  Information technology plays less important role, as it is only supposed to facilitate communication and knowledge sharing among the members of an organization. Codification mechanisms focus on collecting and storing codified knowledge in previously designed electronic databases to make it accessible to the organization. Individualization mechanisms facilitate the sharing of knowledge at individual level while institutionalization mechanisms facilitate knowledge sharing at group level. Taking these dimensions into account and based on an empirical study of MAPNA Corp, this paper presents a framework to utilize knowledge sharing mechanisms in organizations while they have different size, nature of work, and geographical dispersion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge resources
  • Knowledge-sharing mechanisms
  • MAPNA Corp
  • Organizations feature