نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

ارائه مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی و متناسب سازی آن با سازمان‌های مخاطب قانون مدیریت خدمات کشوری هدف اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری فاز کیفی شامل اساتید مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی و جامعه آماری فاز کمّی مدیران و متخصصان منابع انسانی دستگاه‌های دولتی است. در فاز اول تحقیق، داده‌ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد و در فاز دوم پرسشنامه‌ای نیمه باز و 97 سوالی توزیع گردید. در فاز اول داده‌ها به روش کدگذاری با استفاده از نرم افزار Atlasti و در فاز دوم از آزمون مدل برآمده از فاز نخست تحقیق به روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS و‌ آمار توصیفی، شاخص‌های مرکزی و درصد اجماع بر مدل استفاده شد که میانگین 89٪ از مشارکت‌کنندگان بر مدل مفهومی تحقیق حاضر اجماع داشتند و تمامی ابعاد مدل استخراجی تبیین گردید. مقوله محوری پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی برای بالندگی منابع انسانی در سازمان است که با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر، ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین و سپس مدل نهایی بر اساس آن ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Designing of Planning, Recruitment, Select and Redundancy of Human Resource in Civil Service Management Act

نویسندگان [English]

  • Sajjad Salehi-KordAbadi 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • Naser Mirsepasi 2
  • Mehrdad Goudarzvand-Chegini 3

چکیده [English]

The main purpose of this study is to present a model of the planning, recruitment, select and redundancy of human resource and its adaptation to the organizations of the civil service management act audience. The research method is exploratory mixed research projects. The statistical population of the first phase (qualitative) included the faculty of public administration with human resources orientation and the statistical population of the second phase (quantitative) of managers and human resource specialists of public institutions. In the first phase (qualitative) of the research, the data were collected by semi-structured interview and in the second phase (quantitative), semi-open questionnaires and 97 questions were distributed. In the first phase, the data were coded by Atlasti software, and in the second phase, the model test was derived from the first phase of the study by structural equation modeling using PLS software and descriptive statistics, central indices and consensus percentage on the model and results indicate that %89 of the participants had a consensus on the conceptual model of the research, and all dimensions of the model were explained. The main issue of the present research is planning for human resource development in the organization, which has been formulated based on the causal, ground and interventional conditions, its dimensions and strategies for its realization, and then the final model was presented based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  1. [1] Jo, S.J.; Park, S. (2016),"Critical review on power in organization: empowerment in human resource development", European Journal of Training and Development, Vol. 40, No. 6, pp. 390-406. [2] Brown, D.R.; Harvey, D. (2006),"An Experiential Approach to Organization Development", Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. [3] Sepahvand, S.; Arefnejad, M.; Shariatnejad, A. (2017),"Identification and Prioritization of Factors Causing Organizational Inertia Using Delphi Fuzzy Method", Modern Researches in Decision Making, 2(1): 90-120. [In Persian] [4] Babaee-Arboosra, I.; Abbaspour, A.; Asadzade, H.; Delavar, A.; Abdolahi, H. (2018),"The contribution of individual factors, psychological and organizational competence of staff in predicting the municipality of the city of Karaj", Management Research in Iran, 22 (1): 1-23. [In Persian] [5] Yaqubi, M.; Yaghoubi, N. (2017),"The Role of Psychological Empowerment Dimensions in Predicting Work Engagement", Management Research in Iran, 21 (3): 243-261. [In Persian] [6] Mirsepasi, N. (2009),"Strategic management of human resources and working relationships with an attitude towards globalization", Termeh Publication, Fourth printing, Tehran. [In Persian] [7] Gibbs, C.; MacDonald, F.; MacKay, K. (2015),"Social media usage in hotel human resources: recruitment, hiring and communication", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27, No. 2, pp.170-184. [8] Rahnamay Roodposhti, F; Mahmoudzadeh, N. (2008),"Human Resource Development: A Case Study", Industrial Management Organization Publications, Tehran. [In Persian] [9] Armstrong, M. (2014),"Armstrong’s handbook of human resource management practice", 13th Edition, Kogan Page Limited. [10] Bell, B.S.; Wiechmann, D.; Ryan, A.M. (2006),"Consequences of organizational justice expectations in a selection system", retrieved [insert date], from Cornell University, ILR School site: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/408/ [11] Rahnamay Roodposhti, F; Ghafari, A. (2008),"Human Resource Development: A Case Study: New absorption methods", Including applied achievements and measuring its effectiveness, Termeh publication, First printing, Tehran. [In Persian] [12] Tehrani, M.; Maleki, M.; Ghofrani, F. (2014),"Civil service management act (Principles, Foundations and suggested Strategic", Parliament and strategic, 21th year, No. 79, p. 185-222. [13] Sookhte sarayi, A. (2011). Pro-Justice in attracting and promoting human resources, available at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=746045. [14] Rahmani Fazli, A. (2015), Salary payment system, available at:http://www.alef.ir/vdcir3ar5t1avq2.cbct.html?289624 [15] Ahmadi, P. (2017),"Designing a model for the absorption of human resources based on justice for Iranian government agencies", City Management, No. 47, p. 49-60. [In Persian] [16] Iranpour Anaraki, S. (2006),"Investigating the Method of Choosing Human Resources in Organizations", Jam-e-Jam newspaper, 7th year, No. 1892, p. 14. [In Persian] [17] Sobhani fard, Y. (2016),"Principles and Application of Statistical Analysis and Modeling of Structural Equations by using LISREL-SMART PLS 3-AMOS-SPSS-HLM", Imam Sadiq University press, first printing, Tehran. [In Persian].