نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مدل تعالی پروژه، مدلی است که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس یک سری از معیارهای تعریف شده میزان موفقیت و تعالی پروژه را اندازه گیری می کند. این مدل دارای 9 معیار ارزیابی می باشد که یکی از آن ها معیار "رهبری" است. مسئولیت اجرایی رهبری در پروژه ها بر عهده مدیران پروژه است. در این مقاله، با تمرکز بر معیار رهبری مدل تعالی پروژه، یک مدل جامع شایستگی ارایه گردیده است که معیارهای لازم جهت ارزیابی مدیران پروژه را در سه بعد کلی شایستگی های دانشی، عملکردی و رفتاری پیشنهاد می نماید. علاوه بر این، در این تحقیق، جهت دستیابی به مناسب ترین فرآیند ارزیابی مدیران پروژه، یک روش تصمیم گیری چند شاخصه ای جدید طراحی گردیده است که روش دلفی و ویکور را در یک محیط فازی ترکیب می سازد. مدل شایستگی و روش ارزیابی ترکیبی فازی ارائه شده، یک سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت پروژه است که ضمن کمک به توسعه سطح تعالی پروژه ها، حرکتی به سوی برنامه ریزی سیستمی و تصمیم گیری علمی در فرآیند مدیریت صحیح و موفق پروژه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Project Manager Selection by using a Fuzzy Hybrid Delphi-VIKOR approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2
  • Esmaeil Najafi 3

چکیده [English]

The project excellence model (PEM) evaluates projects by a comprehensive approach and measures the success and excellence of a project based on a set of pre-defined criteria. This model includes nine evaluation criteria that one of them is the “leadership” criterion. The execution responsibility of leadership in projects is undertaken by project managers. In this paper, a comprehensive conceptual competency model is presented by focusing on the PEM's leadership criterion. This model suggests three general dimensions as necessary criteria for evaluating project managers, which are knowledge competency, performance competency and behavioral competency. Moreover, in this research, to achieve optimum evaluation process, a new multi-attribute decision making (MADM) method is designed integrating the Delphi and VIKOR techniques in a fuzzy environment. The proposed competency model and fuzzy hybrid evaluation method can be considered as a decision support system (DSS) that not only helps development of the project excellence level but is a move towards systematic planning and scientific decision making in the successful project management process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project excellence model
  • Project manager Competency model
  • Multi-attribute decision making
  • Delphi Method
  • VIKOR method
  • Fuzzy theory