نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

آگاهی از عملکرد برند یکی از شاخصه‌های موفقیت یک سازمان در دستیابی به اهداف است. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حوزه‌های مختلف و عوامل مؤثر بر آن متناسب با سازمان متفاوت است. در پژوهش حاضر تلاش شد مدلی مفهومی براساس پژوهش‌های نظری و کیفی برای تبیین ابعاد مختلف متغیرهای پژوهش ارائه شود. پژوهش حاضر از حیث ماهیت کاربردی بوده و با هدف تبیینی در دو مرحله انجام‌ شده است. ابتدا پس از مرور ادبیات، مدل اولیه طراحی و سپس مدل مفهومی اولیه با استفاده از روش دلفی تکمیل شد. نمونه‌گیری براساس روش قضاوتی و گلوله برفی انجام ‌شد و حجم نمونه 30 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان حوزه بانکی است. با استفاده از نسخه نهایی پرسش‌نامه که از روایی و پایایی لازم برخوردار است، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای تصادفی در مدت یک هفته در ساعات کاری مختلف با مراجعه حضوری و تصادفی 399 نفر از مشتریان هشت برند بانک‌های دولتی مورد پرسش قرار گرفتند. در نهایت مدل نهایی با تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری مستقیم بر عملکرد بازار تأثیر ندارد، ولی  غیرمستقیم و از طریق ارزش ویژه رابطه مشتری تأثیرگذار است. از میان سازه‌های ارزش ویژه برند و ارزش ویژه رابطه مشتری تمامی ابعاد به ‌جز تمایز برند و آگاهی از برند بر سازه‌های ارزش ویژه رابطه مشتری تأثیر دارد، همچنین تمامی سازه‌های ارزش ویژه رابطه مشتری بر سازه‌های عملکرد برند تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Brand Performance Model for Banking Services Market Based on Customer-Based Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Jalali 1
  • Ali Kazemi 2
  • Azarnoosh Ansari 2

چکیده [English]

In this study, based on theoretical and quantitative researches, a conceptual model was presented for explaining different dimensions of research variables, such as designing brand performance model for banking service market of Iran based on customer – based brand equity. First, after reviewing the literature, the original model was designed and then the initial conceptual model was completed and approved by the Delphi method and experts' opinion. Sampling was carried out based on the method of judging and snowball. The sample size was 30 executives, deputies and experts of the banking sector. Using the final version of the questionnaire which has the necessary and proper reliability and validity, by using stratified random cluster sampling. During one week at different hours, 399 individuals were surveyed from the customers of the eight branded public banks randomly by face-to-face interview. Following the identification of the constituent structures of each of the variables, also relations between them were examined. The results of the research showed that brand equity does not directly affect market performance from the customer’s perspective, but it is effective indirectly through the customer relationship equity. Also, among the structures constituting the brand equity and the customer relationship equity, all aspects except the brand differentiation and brand awareness, affect the characteristics of the customer relationship equity. Also, results showed that all the constituents of the customer relationship equity have a direct and significant effect on brand performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Based Brand Equity
  • Customer Relationship Equity
  • Brand Performance
  • Delphi
[1] Azizi, sh., asna ashari, m., (1391), Internal branding and the role of brand performance in the bank: the role of competitive atmosphere and job satisfaction, Management Research in Iran, 17(3), 151-165. [2] Jalalzadeh, S.R., Ekhtiari, M., The value of the brand in the banking industry. Monthly Journal of Educational Thesis, 252 (34) (2014), pp. 39-48. [3] Keller, K. L. (2008), Strategic Brand Management - Building, Measurig, and Managing Brand Equity (13th ed.), United States: PEARSON - Prentice Hall. [4] Chirani, E., Taleghani, M., & Esmailie Moghadam, N. (2012), Brand Performance and Brand Equity, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9) 1033-1036. [5] Murtiasih, S.,& Siringoringo,H .(2013),How Word of Mouth Influence Brand Equity for Automotive Products in Indonesia, Procedia-Social and Behavioral Sciences,81,40-44. [6] Keller, K. (2001), Building Customer-Based Brand Equity, Marketing Management,10(2)14-19. [7] Martínez Salinas, E., & Pina Pérez, J. (2009), Modeling the Brand Extensions' Influence on Brand Image, Journal of Business Research, 62(1), 50-60. [8] Lin, L., & Hsu, T. (2011), Designing a Model of FANP in Brand Image Decision-Making, Applied Soft Computing, 11(1), 561-573. [9] Robinson, Karina. (2007).Retail banking: The Pros and Cons of Global Branding. The Banker, p1. [10] Aghazadeh, h., amini kasbi, h., jafari, e., (2016), Investigating the Importance of Branding in Branding, Management Research in Iran, 20(2), 1-20. [11] Lindemann, J. (2004), Brand Valuation in R. Clifton (ed.), Brands and Branding, London: Economist. [12] Roll, M. (2006), Asian Brand Strategy: How Asia Builds Strong Brands, Palgrave Macmillan, USA. [13] Keller, Kevin L. (1993), Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, 57:1-22. [14] Feldwick, P. (1996), Do We Realy Need "Brand Equity?", The Journal of Brand Management, 4(1), 9-28. [15] Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2003), How Do Brands Create Value? , Marketing Management, 12(3), 26-31. [16] Jones, R. (2005), Finding Sources of Brand Value: Developing a Stakeholder Model of Brand Equity, Journal of Brand Management, 13(1), 10-32. [17] Kim, Kyung Hoon.; Kim, Kang Sik.; Kim, Jong Ho., & Kang, Suk Hou. (2008). Brand equity in hospital marketing. Journal of Business Research, 61, 75–82 [18] Oliver, Richard, L. (1999), Whence Consumer Loyalty, Journal of Marketing, Special Issue, 63, 33-44. [19] Lemon, K.N., Rust, R.T., Zenithal, V.A.,( 2001),What Drives Customer Equity?, Marketing Management, 10(1), 20-25. [20] Salimi Zavieh, S.GH., Investigating the Relationship Between Brand Loyalty, Brand Satisfaction, Oral Promotion and Brand Value (Case Study: Ice Cream Mihan). Pars Manager Marketing Quarterly, 6 (1) (2017), pp. 37-51. [21] Aaker, D. (1991), Managing Brand Equity, NewYork,NY.: The Free Press. [22] Netemeyer, RG., Balaji Krishnan, Chris P, Guangping Wang, Mehmet Yagci, Dwane Dean, Joe Ricks, Ferdinand Wirth (2004), Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity, Journal of Business Research, 57, 209-224. [23] Taylor, S. A. (2004). The Importance of Brand Equity to Customer Loyalty. The Journal of Product and Brand Management, 13(4), 217-227. [24] Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000), an Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195-212. [25] Berry, L. (2000), Cultivating Service Brand Equity, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 128-137. [26] Atilgan, E., Aksoy, S., Akinci, S., & Kaynak, E. (2009). Customer-Based Brand Equity for Global Brands: A Multinational Approach. Journal of Euro marketing, 18, 115–132. [27] Salami zavieh, s., (2017), Investigating the relationship between brand loyalty, brand satisfaction, oral advertising and brand equity: (Case Study: Mihan Ice Cream). Pars Manager Marketing Quarterly, 6(1), 37-51. [28] Feiz, D., Shafiee Nikabadi, M., Maleki, F., Study the effect of intention to use online social networks on brand performance with investigating the mediating role of customer-based brand equity. 5 (3) (2016), pp. 55-68. [29] Moshabaki, A., Khodadad Hosseini, H., Karimian, H., Study of the Effect of Brand Equity Drivers on University Brand Resonance (Case Study: Amir Kabir university, Sharif university, Tarbiat Modares university, Tehran university). New Marketing Research Journal, 1(16) (2016), pp. 169-182. [30] Dehdashti Shahrokh, Z., Kohyary Haghighat, A., The impact of industrial brand equity on brand performance from the perspective of buying center members (Case study: Manufacturers of home appliances in Tehran). Marketing Management, 3(6) (2015), pp. 475-496. [31] Nabiollah, D., Dehdashti Shahrokh, Z., Nemati Zadeh, S., A Model of Customer Equity (Case study: the Branches of Keshavarzi Bank). Enterprise Resource Management Research, 1 (4) (2014), pp. 81-98. [32] Seo, E., & Park, J. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66 (1), 36-41. [33] Faridah Syed Alwi, Sharifah. & et al., (2016), Explicating Industrial Brand Equity Integrating Brand Trust, Brand Performance and Industrial Brand Image, Industrial Management & Data Systems, 116, 858 – 882. [34] Buil, I., de Chernatony, L.,& Martinez, E.,(2013), Examining the Role of Advertising and Sales Promotion in Brand Equity Creation, Journal of Business Research, Vol. 66, 115-122. [35] East, R., Hammond, K., & Lomax, W. (2008). Measuring the Impact of Positive and Negative Word of Mouth on Brand Purchase Probability. International Journal of Research in Marketing, 25,(3): 215-224. [36] Aaker, D. (1996b), Measuring Brand Equity Across Products and Markets, California Management Review, 38(3), 102-120. [37] Arasli, H., & Kayaman, R. (2007).Customer Based Brand Equity: Evidence from the Hotel Industry. Managing Service Quality, 17(1), 92-109. [38] Martenson, R. (2007).Corporate brand image, satisfaction and store loyalty. International Journal retail distribution management, 35(35), 544-555. [39] Ambler T., Bhattacharya C. B., Edell J.,Keller K. L.,Lemon K. N., Mittal V.( 2002); Relating Brand and Customer Perspectives on Marketing Management; Journal of Service Research ,Vol. 5 , No. 1. [40] Rust, R.T., Zeithaml, V.A., Lemon, K.N., (2000), Driving Customer Equity. The Free Press.New York. [41] Mashayekhi, A., Farhangi, A., Momeni, M., Alidoosti, S., Investigating Key Influencing Factors on Information Technology in Iranian Government Organizations: Using Delphi Method. Human Resource Modares, (1384). [42] Okoli C, Pawlowski SD.(2004), the Delphi Mmethod as an Rresearch tool: an Eexample, design Cconsiderations and Aapplications. Information and Management, 42(1), 15-29. [43] Powell C. (2003. (The Delphi Ttechniques: Mmyth’s and Rrealities’, J Adv. Nurs, 41(4): 376.