نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و دولتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده تحقیق حاضر با هدف "شناسایی رابطه بین ارزش‏های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان" انجام شد. اعضای جامعه آماری در زمان اجرای تحقیق1000 نفر بود و با استفاده از نمونه گیری از جامعه محدود(فرمول کوکران) نمونه ای برابر با 165 نفر برای آن برآور شد. از پرسشنامه‌‌‌ شوارتز برای سنجش «ارزش‏های فردی»، از پرسشنامۀ محقق ساخته برای سنجش «ارزش‏های سازمانی» و از پرسشنامه بالفور و وکسلر نیز برای سنجش «تعهد سازمانی» کارکنان استفاده گردید. ضریب پایایی مربوط به پرسشنامه ها به ترتیب 90%، 81% و73% به دست آمد. مبتنی بر روش همبستگی، داده های تحقیق با نرم افزارSPSS تحلیل و فرضیه های تحقیق نیز با فنون آمار استنباطی آزمون شد. نتایج ضمن تأیید همه فرضیه های تحقیق، نشان داد که همبستگی نسبتاً قوی میان "ارزش های فردی" با "تعهد پیوستگی" وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری میان ارزشهای سازمانی با تعهد همانند سازی و تعهد مبادله ای مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Individual and Organizational Values with Employees’ Organizational Commitment (Case Study: Al-Mahdi Aluminum Company in Hormozgan Province) )

نویسندگان [English]

  • Ashourizadeh Alireza 1
  • Abdoul Beyginia 2
  • Ahmad Sardari 3

چکیده [English]

Abstract . This research intends to identify the relationship between Individual and Organizational Values with Organizational Commitment in Al-Mahdi Aluminum Company in Hormzgan Proneinc. The research universe included 1000 employee and by using sampling method in a limited universe (Cochran's formula) a sample of 165 people was selected, Schwartz questionnaire was used to measure individual values , a researcher made questionnaire used to assess organizational values, and Balfour and Wechsler questionnaire was used to measure organizational commitment . Reliability coefficients of these questionnaires were 90%, 81% and 73% respectively. Based on correlation, research data were analyzed with SPSS software and research hypotheses were tested using techniques of inferential statistics. The results confirmed all hypothesis and showed that there is a relatively strong correlation between "individual values" with "continuous commitment". Also a significant and positive correlation between organizational values such as identification commitment and exchange commitment was observed. Key words: values, individual values, organizational values, organizational commitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: values
  • individual values
  • organizational values
  • Organizational Commitment