نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مکالمات مجرای اصلی شکل گیری تغییرات سازمانی هستند که می‌توانند آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر را تسریع کرده یا کند و نامطلوب سازند و در نتیجه توفیق یا شکست برنامه‌های تغییر سازمانی را رقم بزنند. از این منظر یک برنامه تغییر سازمانی زمانی از آهنگ پیاده‌سازی مناسبی برخوردار است که گذری هموار از چهار سطح مکالمات ابتکاری، تفاهمی، عملکردی، و خاتمه‌دهنده داشته باشد. با این حال بروز هر نوع مانع ذهنی و زبانی در روند شکل‌گیری مکالمات تغییر فوق منجر به عدم پیاده‌سازی مطلوب این برنامه‌ها در زمان مقرر و تجربه آهنگ تغییرات کند و ناموفق در سازمان می‌شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی عوامل موثر در تحقق بهنگام و موفق یا دیرهنگام و ناموفق اجرای برنامه‌های تغییر در بستر مکالمات سازمانی در هلدینگ آموزشی سبحان است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که برای جمع‌آوری داده‌ از ترکیب فنون کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد و برای تحلیل داده‌ از تحلیل مضمون بهره می‌برد. مشارکت‌کنندگان کلیه دست‌اندرکاران و افراد دخیل در دو برنامه تغییر هلدینگ آموزشی سبحان هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد مکالمات عملکردی و سپس تفاهمی بیشترین حجم مکالمات تغییر و در نتیجه، اثرگذاری را در کندسازی آهنگ پیاده-سازی تغییرات به خود اختصاص می‌دهند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد بیشتر موانع ذهنی و زبانی شکل‌گیری مکالمات موثر تغییر در سطح مکالمات تفاهمی روی می‌دهند اما مکالمات عملکردی حجم بیشتری از مکالمات تغییر را به خود اختصاص داده و نقش مهم‌تری در پیشبرد برنامه‌های تغییر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Implementation’s Speed of Change Programs in the Light of Organizational Conversations

نویسندگان [English]

  • Khojasteh Mollahoseini 1
  • Seyed Hosein Kazemi 2
  • Hassan Danaeefard 3

1 M.Sc. Student in Organization Development,, Public Administration Dep., Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Conversations are the main channels for the formation of organizational changes that can speed up or slow down the speed of change implementation and thus determine the success or failure of organizational change programs. From this viewpoint, an organizational change program has a suitable implementation speed when it has a smooth passage through the four levels of initiative, understanding, performance, and closure conversations. However, the occurrence of mental and linguistic barriers in the process of formation of the change conversations leads to the failure of the desired timely implementation of these programs. Based on this, the aim of the current research is to explore the effective factors in timely and successful or late and unsuccessful implementation of change programs in the context of organizational conversations in Soban Educational Holding. This research is a qualitative study that uses a combination of qualitative techniques of semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis to collect data, and uses thematic analysis to analyze the data. The participants are all the organizational members involved in the two change programs of Soban Educational Holding. The findings show that performance and then understanding conversations account for the largest volume of change conversations and, slowing down the speed of change implementation. Additionally, the findings show that most of the mental and linguistic barriers to the formation of effective change conversations occur at the level of understanding conversations, but performance conversations occupy a larger volume of change conversations and thus, play a more important role in advancing the changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change conversations
  • Delayed intentional change
  • Change programs
  • Organizational conversations
  • Speed of change implementation
[1]  Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cengage learning.
[2] Shipp, J. (2018). Change management statistics you need to know. Capacity4Health. https://capacity4health.org/change-management-statistics/
[3] Mombini, Y., Doostar, M., Goodarzi, M. (2021). Political Intelligence and Organizational Change: Investigating Organizational Culture as Moderator. Management Research in Iran, 21(2), 113-135.
[4] Huber, G. P. (2003). The necessary nature of future firms: Attributes of survivors in a changing world. Sage Publications.
[5] Beer, M. (1980). Organization change and development: A systems view. Pearson Scott Foresman.
[6] Ford, J. D., & Ford, L. W. (1995). The role of conversations in producing intentional change in organizations. Academy of management review, 20(3), 541-570.
[7] Ford, J. D., & Ford, L. W. (1994). Logics of identity, contradiction, and attraction in change. Academy of Management Review, 19(4), 756–785.
[8] Perlow, L. A., Hadley, C. N., & Eun, E. (2017). Stop the meeting madness. Harvard Business Review, 95(4), 62-69.
[9] Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. Human Relations, 46(6), 681–703.
[10] Endrejat, P. C., Meinecke, A. L., & Kauffeld, S. (2020). Get the crowd going: Eliciting and maintaining change readiness through solution-focused communication. Journal of Change Management, 20(1), 35-58.
[11] Malik, P., & Garg, P. (2017). The relationship between learning culture, inquiry and dialogue, knowledge sharing structure and affective commitment to change. Journal of Organizational Change Management, 30(4), 610–631.
[12] Ford, J. D., & Ford, L. W. (2003). Conversations and the authoring of change. Management & Language. The Manager as Practical Author. London, UK: Sage, 141-156.
[13] Czarniawska, B. (1997). Narrating the organization: Dramas of institutional identity. University of Chicago Press.
[14] Ford, J. D. (1999). Organizational change as shifting conversations. Journal of Organizational Change Management, 12(6), 480–500. 
[15] Schrage, M. (1995). No more teams: Mastering the dynamics of creative collaboration.
[16] Ballard, D. I., & Seibold, D. R. (2004). Organizational members’ communication and temporal experience: Scale development and validation. Communication Research, 31(2), 135-172.
[17] Edmondson, A. C., & Besieux, T. (2021). Reflections: Voice and Silence in Workplace Conversations. Journal of Change Management, 1-18.
[18] Heracleous, L., & Barrett, M. (2001). Organizational change as discourse: Communicative actions and deep structures in the context of information technology implementation. Academy of Management Journal, 44(4), 755–778. 
[19] Oswick, C., Grant, D., Michelson, G., & Wailes, N. (2005). Looking forwards: Discursive directions in organizational change. Journal of Organizational Change Management, 18(4), 383–390. 
[20] Dirks, K. T., Cummings, L. L., & Pierce, J. L. (1996). Psychological ownership in organizations: Conditions under which individuals promote and resist change.
[21] Purcell, J., Kinnie, N., Swart, J., Rayton, B., & Hutchinson, S. (2008). People management and performance. Routledge.
[22] Paolillo, A., Platania, S., Magnano, P., & Ramaci, T. (2015). Organizational justice, optimism and commitment to change. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1697-1701.
[23] Sepahvand, R., Aref nejad, M., & Shariat Nejad, A. (2017). Identification and Prioritization of Factors Causing Organizational Inertia Using Delphi Fuzzy Method. Modern Research in Decision Making, 2(1), 95-118.
[24] Mowlaie, S., Shakeri, R., Yaghoubi, N. (2021). Personal Knowledge Management Influence on Innovative Culture and Performance in Knowledge Based Companies. Management Research in Iran, 22(4), 130-150.
[25] Javadi, M., Kordnaeij, A., Khodad Hosseini, S. H., & Ganjali, A. (2022). Examining The Role of Historical Dimensions of The Organization in The Managers' Decision to Implement Strategic Changes; A Systematic Review. Modern Research in Decision Making,7(4), 157-188. 
[26] Creasey, T. (2007). Defining change management: Helping others understand change management in relation to project management and organizational change. Prosci and Change Management Learning Centre, accessed Match, 3, 2017.
[27] Lewin K (1951) Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers (ed. Cartwright D). New York: Harper & Row.
[28] Lippitt, R., Watson, J., & Westley, B. (1958). The dynamics of planned change. New York: Harcourt, Brace, and World.
[29] Petrou, P., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2018). Crafting the change: The role of employee job crafting behaviors for successful organizational change. Journal of Management, 44(5), 1766-1792.
[30] Cappella, J., & Street, R. (1985). Introduction: A functional approach to the structure of communicative behavior. Sequence and Pattern in Communicative Behavior, 1-29.
[31] Rieke, R. D., & Sillars, M. O. (1984). Argumentation and the decision making process, Addison-Wesley Longman.
[32] Riegel, K. F. (2013). Foundations of dialectical psychology. Academic Press.
[33] McClellan, J. G. (2011). Reconsidering communication and the discursive politics of organizational change. Journal of Change Management, 11(4), 465-480.
[34] Schweiger, D. M., & Denisi, A. S. (1991). Communication with employees following a merger: A longitudinal field experiment. Academy of management journal, 34(1), 110-135.
[35] Ford, J. D., & Backoff, R. W. (1988). Organizational change in and out of dualities and paradox. Ballinger Publishing Co/Harper & Row Publishers.
[36] Beckhard, R., & Pritchard, W. (1992). Changing the essence: The art of creating and leading fundamental change in organizations.
[37] Kotter, J. P. (1990). How leadership differs from management. New York: Free Press, 240, 59-68.
[38] Ben Lahouel, B., & Montargot, N. (2016). Exploring change conversations through the rhetoric of french leaders. European Business Review, 28(4), 486–502.
[39] Denton, D. K. (1996). Nine ways to create an atmosphere for change. HR Magazine, 41, 76-83.
[40] Lawson, E., & Price, C. (2003). The psychology of change management. McKinsey quarterly, 30-30.
[41] Kilmann, R. H., Saxton, M. J., & Serpa, R. (1986). Issues in understanding and changing culture. California Management Review, 28(2).
[42] McNabb, D. E., & Sepic, F. T. (1995). Culture, climate, and total quality management: Measuring readiness for change. Public Productivity & Management Review, 369-385.
[43] Dutton, J. E., & Ashford, S. J. (1993). Selling issues to top management. Academy of management review, 18(3), 397-428.
[44] Leary, M. R., & Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature review and two-component model. Psychological bulletin, 107(1), 34.
[45] Ford, J. D., & Ford, L. W. (2008). Conversational profiles: A tool for altering the conversational patterns of change managers. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(4), 445-467.
[46] Donnellon, A. (1986). Language and communication in organizations: Bridging cognition and behavior. The Thinking Organization, 136-164.
[47] Bridges, W. (1980). Making Sense of Lifes Changes: Transitions: Strategies for Coping with the Difficult, Painful, and Confusing Times in Your Life. Addison-Wesley Publishing.
[48] Strauss, A and J .Corbin(1998).Basics of qualitative research :techniques and procedures for developing grounded theory .2nd .Ed .Thousand Oaks, CA: Sage.
[49] Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. United States: SAGE Publications.
[50] Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59-82.
[51] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.