نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از کارکردهای مهمی که شرکت‌های تولیدی در حوزه مدیریت زنجیرۀ تأمین با آن سر و کار دارند و تصمیم‌های مربوط به آن، تأثیر به‌سزایی روی رقابت‌پذیری آنها دارد، «مدیریت سفارش­های زنجیرۀ تأمین» است. اما در این مسیر، مسائلی پیش روی مدیران است که از جمله آن می‌توان به الف) انتخاب بهترین ترکیب، از میان سفارش­های رسیده به زنجیرۀ تأمین و ب) تعیین دقیق بهای تمام شده انجام یک سفارش اشاره کرد. با توجه به این دو موضوع مهم در این تحقیق، از دو رویکرد بهینه‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی دینامیکی به منظور طراحی مدل کمّی مدیریت سفارش­های زنجیرۀ تأمین برای دو قطعۀ مورد استفاده در زنجیرۀ تأمین یک شرکت خودروسازی استفاده می‌شود. در فاز اول با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی ریاضی سعی شد تا ترکیب بهینه سفارش­های واصل شده به زنجیرۀ تأمین تعیین شود. در فاز دوم با استفاده از خروجی‌های فاز اول و با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی دینامیکی، بهای تمام شده سفارش­های انجام شده، هر چه دقیق‌تر مشخص شد.  قابل ذکر است که ساختار هزینه‌ای به کارگرفته شده در این تحقیق، مبتنی بر دو رویکرد هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت است. درنهایت محقق به مقایسه دو رویکرد هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت سفارش­های زنجیره تأمین از رویکرد هزینه‌یابی سنتی کارآتر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supply Chain Orders Management Based on Both Traditional and Activity-based Costing and Their Comparison

نویسندگان [English]

  • Sayyed Abbas Ebrahimi 1
  • Adel Azar 2
  • Hossein Safari 3
  • Ahmad Jafarnejad 4

چکیده [English]

One of the most important functions of manufacturers and producers related to supply chain management issues and decisions is supply chain order management. However, there are several problems in this regard like (a) selection of best order portfolio between the received orders, and (b) detailed and accurate calculation of order fulfilling costs. Accordingly, in order to increase model confidence in the research, we used both mathematical optimization and system dynamics to design the order management system of an Automakers Company supply chain orders. In phase 1, using the mathematical optimization approach, we determined optimum order portfolio of the received supply chain. In phase 2, using phase 1 output and system dynamics approach, we determined the costs of order fulfillment. Both traditional and activity-based costing techniques were used to calculate cost parameters and objects. Ultimately, in order to select better costing approach, we compared the  two approaches. According to the results, ABC is better costing approach than traditional.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Order portfolio
  • mathematical optimization
  • activity-based costing
  • System Dynamics