نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

طی سالیان متمادی رفتار سیاسی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی بوده است. دلیل این علاقه‌مندی گستردگی و فراگیر بودن این شیوه رفتاری در سازمان‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مهارت سیاسی و اراده سیاسی به عنوان متغیرهای تعدیل‌کننده به بررسی تأثیر درک سیاست‌های سازمانی بر رفتار سیاسی پرداخته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان صنعت آب کشور می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری گروهی(طبقه‌بندی شده) استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه در مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده و روایی و پایایی پرسشنامه‌ها برای هر متغیر مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده‌های تحقیق توسط مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با بهره‌گیری از نرم افزار لیزرل و اسمارت پی‌ال-اس انجام شد. نتایج حاصله نشان می‌دهد درک سیاست‌ها منجر به رفتار سیاسی می‌شود و اراده سیاسی ارتباط بین درک سیاست‌ها و رفتار سیاسی را در جهت منفی تعدیل می‌کند. در این تحقیق نقش تعدیل‌کنندگی مهارت سیاسی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Effects of Political skill and Political will on the Relationship between Perceptions of Organizational Politics and Political Behavior Case study: Water Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Fani 1
  • Hasan Danaee-fard 1
  • , Alireza Hasanzadeh 2
  • Fatemeh Sheikhinejad 3

چکیده [English]

Over the years, political behavior has been one of topics of interest to researchers in the field of organizational behavior. The reason for this interest is the extensiveness of this type of behavior in the organizations. This study, with regarding political skill and political will as moderating variables, considers the impact of perceptions of organizational politics on political behavior. The statistical population consists of managers and workers of water industry. In this research, the stratified (classified) sampling is used. To collect data, the questionnaire from five-option Likert  scale was used, and the validity and reliability for each variable were confirmed. The data analysis was done by structural equation modeling, and path analysis by using LISREL software and Smart PLS. The results showed that perceptions of politics lead to political behavior, and political will moderates the relationship between the perceptions of politics and the political behavior. In this research, the moderating role of political skill was not confirmed.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of organizational politics
  • Political behavior
  • Political skill
  • Political will