نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر برخی از دستاوردهای پژوهشی را که به بررسی در مورد ماهیت کار مدیران ایرانی پرداخته است، ارائه می‌دهد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش بر‌گرفته از روشی است که هنری‌مینتزبرگ در تحقیق خود در مورد مدیران آمریکایی انجام داد. در این روش مدیران مورد بررسی از طریق مشاهده سایه به سایه مطالعه شدند.
نتایج تحقیق به منظور دستیابی به الگوی کاری مدیران ایرانی با متوسط کار روزانه 8 ساعت و 6 دقیقه شامل فعالیتهایی به این شرح است: کار روی میز (13%)، تلفن (12%)، جلسه‌های برنامه‌ریزی‌شده (43%)، جلسه‌های برنامه‌ریزی نشده (17%)، گشت یا تور (3%)، ناهارهای اداری (5%)، سفرهای اداری (4%) و تأخیرها (4%). جالب است که اختصاص وقت مدیران به تأخیرها در میان فعالیتهای مدیران آمریکایی مشاهده نشده است، ولی پژوهش مشابه در هند وضعیت مشابهی در مورد مدیران هندی نشان می‌دهد.
نتیجه تحقیق در مورد محتوای کار مدیران به ارائه مدل دوازده نقش برای مدیران ایرانی منتهی شد. این دوازده نقش عبارتند از: مدیریت‌ بر‌خود، مدیریت کارکنان یا رهبری، توسعه‌دهنده سیستم، محافظت‌کننده سیستم، کارآفرینی، مدیریت منابع، گیرنده اطلاعات، توزیع‌کننده اطلاعات، شبکه‌سازی، سخنگو، نقش تشریفاتی و بالاخره نقش اجتماعی. نکته قابل توجه اینکه در میان اموری که مدیران ایرانی به آنها می‌پردازند، سهم دو وظیفه آموزش کارکنان و ایفای نقش اجتماعی ایشان بسیار چشمگیر و متمایز از وظایف مدیران در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکاست.
از آنجا که بسیاری از حقایق در سایه مقایسه‌ها روشنتر و ملموستر می‌شوند، در این مقاله نتایج برخی از مقایسه‌های میان‌کشوری از مطالعه مدیران در ایران و تحقیقات مشابه در سایر کشورها آمده است. این کشورها عبارتند از: آمریکا، ژاپن، کره، هنگ کنگ، سنگاپور، چین و هند. در پایان به برخی از خصوصیات فرهنگی و ملی ایران نظیر: سطح پایینتر توسعه‌یافتگی اقتصادی و آموزشی، فرهنگ جمع‌گرا ، فرهنگ مدیریت‌پدرانه و تمایل به ارتباطهای شفاهی که وجود این تفاوتهای میان‌ ملی را تبیین می‌کنند، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Managerial Work in Iran Comparing to Other Countries

نویسنده [English]

  • Fariba Latifi

چکیده [English]

This paper is based on a research conducted among Iranian managers. The qualitative study used Mintzberg’s “shadow-observation” method to study five Iranian managers in a period of one week and compare the results to information of some other countries including the US.
The research explores the characteristics and content of the Iranian managers’ jobs. The paper presents the results from the characteristics of Iranian managers in form of a work pattern. The work-pattern indicates the average of 8 hours and 6 minutes of daily work for Iranian managers spending 13% on desk work, 12% on telephone calls, 43% on arranged meetings, 17% on un arranged meetings, 3% tours, 5% business lunches, 4% business travels and 4% on delays. Allocating times to delays has not been reported in Mintzberg’s research, studying American managers, but it has been reported among Indian managers.
With regard to the content of managerial jobs, Mintzberg’s model has been extended and enhanced a twelve managerial roles model has been developed for Iranian managers. The twelve roles are: figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, entrepreneur, resource handler, negotiator, system-developer, system-protector, self-managing and social role. The importance of “mentoring (teaching)” and “social” roles for Iranian managers managing in a less-developed economy and collectivistic culture compared with American managers (managing in a more developed-economy and individualist culture) is explained.
Comparative analyses of the results of the current study and those of researches replicating Mintzberg’s study in some countries including the USA, Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, China and India are discussed in this paper.
To sum up, the paper refers to some Iran’s national characteristics such as: les-developed economy and lower level of education, collectivistic and paternalistic management culture, and tendency toward verbal communication explaining the cross-national differences observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Work
  • Managerial Roles
  • Iranian Managers
  • Comparative Study (Cross-National)