نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایمی و نظام‌مند توسعه دیپلماسی علمی کشور مبتنی‌‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق(ع) و نیز اولویت‌بندی راهبردهای ناظر بر آن است. این پژوهش مبتنی‌‌بر استراتژی پژوهشی داده‌بنیاد و براساس رویکرد نظام‌مند استراوس و کوربین به‌دنبال استخراج مدل پارادایمی توسعه دیپلماسی علمی بوده و با استفاده از روش IPA اقدام به اولویت‌بندی راهبردهای آن کرده است. برای این منظور نخست 18 تن از استادان، خبرگان و متخصصان حوزه‌ دیپلماسی علمی در دانشگاه امام صادق(ع) شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحله‌ بعد با فرآوری داده‌ها و مفاهیم، مقوله‌های سطح‌های 1 و 2 مدل پارادایمی استخراج شد. در گام پسین پژوهش راهبردهای به دست آمده با استفاده از نظرات 15 تن از افراد اولویت‌بندی شد. براساس مراحل طی‌شده مشخص شد که حرکت به سمت توسعه دیپلماسی‌علمی در دانشگاه امام صادق(ع) با توجه به قابلیت‌های پویای آن شرایط و عوامل ویژه‌ای دارد و خواهان ظرافت‌های خاصی را در طراحی‌ها است. ارتقا قابلیت‌های دانشگاه، تقویت جایگاه بین‌المللی ج.ا ایران، مقابله با کژکارکردهای دیپلماسی علمی در دانشگاه‌های علوم انسانی و تحقق مأموریت ج.ا.ایران نسبت به مستضعفین جهان اسلام از جمله پیامدها و نتایج پیاده‌سازی چارچوب توسعه دیپلماسی‌علمی در دانشگاه‌های علوم انسانی است، همچنین راهبرد «بین‌المللی‌سازی دانشگاه» بیشترین اولویت را میان راهبردهای ارائه شده دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a framework for the development of science diplomacy of the Islamic Republic of Iran based on the capabilities of Imam Sadiq (AS) University and Prioritizing Its Strategies Based On the Mix Method

نویسندگان [English]

  • mohammadsaeed taslimi 1
  • Khalil Noruzi 2
  • vahid tarvirdizadeh 3
  • mohammadali sadegikia 4

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a paradigmatic and systematic model for developing Iran’s science diplomacy, based on capabilities of the Imam Sadiq University and prioritizing its strategies. This study is based on data-driven management strategy and according to systematic approach of Strauss and Corbin wants in order to obtain paradigmatic model of the Science Diplomacy development and by using IPA methodology, has prioritized its strategies. For this purpose, 18 professors, experts and professionals of science diplomacy at the Imam Sadiq(AS) University have been identified and interviewed. At the next stage, by processing data and concepts, Level 1 and Level 2 concepts of the paradigmatic model have been obtained. At the next step, the strategies were prioritized using the opinions of 15 persons priorly selected as the sample. According to taken steps, it has become clear that moving towards the development of science diplomacy at the Imam Sadiq(AS) University due to its dynamic capabilities needs special qualifications and factors and special delicacies in its designs and plans. Some of results of implementing the science diplomacy at the Human Sciences Universities are as follows: enhancing the capabilities of the university, strengthening the international position of the Islamic Republic of Iran, dealing with the dysfunctions of the science diplomacy at the Human Sciences Universities and fulfilling the mission of the Islamic Republic of Iran towards the poor people of Muslim world. The "university internationalization" strategy also has the highest priority among the proposed strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science diplomacy
  • international communication
  • Dynamic Capabilities
  • Imam Sadiq (AS) University
[1] Noruzi, k. & Bagheri, M. & Azadi, J. & Noruzi, M. (2012), Promoting a dynamic capabilities of the Islamic Republic of Iran business schools: the School of Management and Islamic thought, case study: University of Imam Sadiq. Management in Islamic university: 423-446 [2] Kim, J. (2007). Effective organizational characteristics for international student enrollment service. Auburn University. [3] Miremadi, T. (2015), A model for analyzing the diplomacy of science and technology in a country. Approach: 1-16 [4] C. E. Schindler, (2017), Early Public-Private Partnerships for Public Diplomacy, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 111-144. [5] Ashna, H. & Jafari, N. (2007), Public Diplomacy and Foreign Policy, Links and Objectives. Political knowledge: 179-206. [6] Ghavam, E. (2005), From modern diplomacy to media diplomacy. Law and Politics Research: 7-18 [7] Peter, J. (2017). 'Science Tikkun': Repairing the World through the Science of Neglected Diseases, Science Diplomacy, and Public Engagement. [8] N. Harold, (1960), Diplomacy, New York: Oxford University Press. [9] Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. Public affairs. [10] Davis, L. S. (2014). Science diplomacy: new day or false dawn?. World Scientific. [11] The White House(Office of the Press Secretary), FACT SHEET: United States-Cuba Relationship, (2016). [12] Carnahan, B. M. (2012). The Civil War Origins of the Modern Rules of War: Francis Lieber and Lincoln's General Order No. 100. N. Ky. L. Rev., 39, 661. [13] Sunami, A., Hamachi, T., & Kitaba, S. (2013). The rise of science and technology diplomacy in Japan. Science & Diplomacy, 2(1). [14] Waruru, M. (2013). Thriving private universities compete for students. University World News Issue No, 290. [15] French ministry of foreign affair, (2013), Science Diplomacy for France. [16] Dolan, B. (2012). Science and technology agreements as tools for science diplomacy: A US case study. Science and Diplomacy 1 (4). [17] K. M. EISENHARDT and J. A. MARTIN, (2000), Dynamic Capabilities: What Are They?, Strategic Management Journal, pp. 1105-1121. [18] M. Zollo and S. G. Winter, (2002), Deliberate Learning and the Evolution of Dynamics, Organization Science, pp. 339-351. [19] D. J. Teece, G. Pisano and A. Shuen, (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, pp. 509-533. [20] Danaeefard, H. & Emami, S.M. (2007), Qualitative research strategies: Meditations on grounded theory. Management thought quarterly: 69-97 [21] Noruzi, k. & Azadi, J. & Javadi, M. & Akbarzadeh, M. & Akbarzadeh, A. (2014). Beneficial Financing of Universities: Identifying Requirements and Dangers (Case Study of Imam Sadiq University). Islamic finance research: 167-196 [22] J. W. Creswell, (2005), Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, 2nd ed., Upper Saddle River: Merrill. [23] A. L. Strauss and J. Corbin, (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Los Angeles: Sage. [24] E. D. Yvonne, (2001), A synthesis technique for grounded theory data analysis, Journal of Advanced Nursing, pp. 654-663. [25] khadivar, A., dortaj F., Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management system based on cloud computing, Management Researches in Iran, Volume 20, Spring 2016, Page 93-118. [26] Fani, Ali Asghar; Isakhani, Ahmad., Danai Fard, Hasan.(2011). clarifying the antecedents of occupational attachment and their impact on organizational commitment. Management Researches In Iran, 16(2).151-166. [27] Azizi, Sh. "Conceptual Mapping of Retail Banking: A Correspondence Analysis Approach". Modern Researches in Decision-Making, 1(3). 2016. pp.65–84