نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 دانشجوی دکتری رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

با وجود این‌که در دوره‌ای از تاریخ برخی اندیشمندان مذهب را عامل عقب‌ماندگی جوامع می‌دانستند، باید گفت مذهب الهی پیش‌برنده سرمایه‌ای است که برای فرد و اجتماع حاصل می‌شود و انباشت آن موجب بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌شود. از این‌رو می‌توان مذهب را در دو بعد سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی عامل محرک و برانگیزاننده توسعه جامعه تلقی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه مذهبی بر رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان است. حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و براساس جدول گرجسی و مورگان 159 نفر تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق ساخته سرمایه مذهبی و پرسش‌نامه رفتار شهروندی سازمانی نصراصفهانی و همکاران (1394) استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها براساس روایی محتوا و پایایی براساس آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت که مقدار ضریب پایایی برای پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 76/0 و 82/0 به دست آمد. آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Amos انجام شد. نتایج نشان داد که سرمایه مذهبی با ضریب مسیر46/0 بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد، همچنین براساس نتایج فرضیات فرعی ابعاد سرمایه مذهبی شامل احکام، عقاید و اخلاقیات به ترتیب با ضریب مسیر 52/0، 39/0 و 47/0 بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating The Impact of Religious Capital on Organizational Citizenship behavior: Case of Social Security Organization in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Zeynab Amiri 2
  • Mojtaba Farokhi 3
  • Yadolah Amiri 4

چکیده [English]

Although at some period of history some religious scholars believed religion
was the reason for backwardness of communities, divine religions are drivers for individual and social capital accumulation and improving economic, cultural and social community. Therefore, religion can be considered in two dimensions of individual religious capital and social religious capital, which can be resulted in development of society as a motivating factor.
The purpose of this study was to investigate the religious capital impact on organizational citizenship behavior. The population consisted of 270 employees of Social Security Organization in Isfahan. The sample size of 159were determined randomly and according to the Grjsy and Morgan. For data gathering religious capital and organizational citizenship questionnaire was used. Validity and reliability of questionnaire confirmed using content validity and Cronbach's alpha reliability coefficient of respectively 82.0, 76/0. For testing hypotheses Structural equation modeling using Amos software was conducted. Results showed that the religious capital has significant impact on organizational citizenship behavior with path coefficient of 0.46. Subsidiary hypothesizes of religious capital factors (include rulings, beliefs and morality) impacts on corporate behavior were significant with path coefficient of 0/52, 0/39 and 0/47 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • capital
  • Religious capital
  • Organizational Citizenship Behavior
[1]    Jihad, M, Farzana, Q, Rosmini, O, Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 224, No.15, 2016, pp 562-570.
[2]    Lim, B, Loosemore, M, The effect of inter- organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects, International Journal of Project Management, Vol. 35, No. 2, 2017, pp. 95-106.
[3]    Fani, A.A, Danaie Fard, H, Zakyani, Sh, The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behaviors: On the Role of Organizational Health Personality, Management Researches in Iran, Vol. 17, No.1, 2013, pp. 133-148.
[4]    Fani, A.A, Mohammadi, J, Fathi, S, Modeling the Relationship between Strain and Organizational Citizenship Behavior: A Meta-Analysis of Moderating Role of the Future of the Research Sample, , Management Researches in Iran, Vol. 17, No.2, 2013, pp. 145-176.
[5]    Ranae Kordshooli, H, Shokri, A, Poormola, S.H, Shahidiyan, Z, Explain the organizational citizenship behavior based on Islamic teachings, Journal of Islamic management, Vol.21, No.1, 2103, pp.45-82.
[6]    Sidman, S, Contention votes in sociology, Translation: Hadi Jalili, Second Edition, Tehran, Nay Publishing, 2009.
 [7]   Ezzati, M, Agheli, L, religious capital: nature, elements and it works, Proceedings, International Conference on Islam and economic development, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, 2009.
[8]    Khalid, S.A, Rahman, N.A, Madar, A.R, Ismail, M, Undergraduates’ Organizational Citizenship Behavior: The Role of Religiosity, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.3, No.7, 2015, pp.572-584.
[9]    Joel, S, The Effects of Religion on Organizational Citizenship Behavior, Honors Theses, The University of Southern Mississippi. 2014.
[10] Kutcher, E.J, Bragger, J.D, Rodriguez, O , Masco, J.L, The Role of Religiosity in Stress, Job Attitudes, and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Business Ethics, Vol.95, No.2, 2010, pp.319-337.
[11] NasrEsfahani, A, Rabani, M, Farokhi, M, Amiri, Z, The impact of religious faith on organizational citizenship behavior, Journal of Islamic management, Vol.23, No.1, 2015, pp.183-202.
[12] Rodsaz, H, Bishe, M, The role of Islamic spirituality in organizational citizenship behavior, Journal of resource management in police force, Vol.4, No.1, 2014, pp.81-104.
[13] Vahdaniasadi, M.R, Tanhaye Reshvanloo, F, Rohani, Z, Mahdian, H, The predictive role of personality, selfesteem and religious orientation in organizational citizenship behavior,  Knowledge & Research in Applied Psychology, Vol.15, No.1, 2014, pp. 121-129.
[14] Asgari, N, Nikookar, GH.H, Amin, M, Investigate the relationship between Islamic ethics and organizational citizenship behavior, Journal of Islamic management, Vol.22, No.1, 2014, pp.123-139.
[15] Zheng, W, Zhang, M, Hai, L, Performance appraisal process and organizational citizenship behavior, Journal of Managerial Psychology, vol. 27, No.7, 2012, pp.732–752.
[16] Salehzadeh, R, Shahin, A, Kazemi, A, Shaemi Barzoki ,A, Is organizational citizenship behavior an attractive behavior for managers? A Kano model approach, Journal of Management Development, Vol. 34, No. 5, 2015, pp.601 – 620.
[17] Akinbode, G.A, Demographic and dispositional characteristics as predictors of organizational citizenship behavior (an appraisal of OCB in a non-English culture workgroups), IFE Psychologia, Vol. 19, No.1, 2011, pp.375-404.
[18] Ning, H, Zhou, M, Lu, Q, Wen, L, Exploring relationship between authority leadership and organizational citizenship behavior in China: The role of collectivism, Chinese Management Studies, Vol. 6, No.2, 2012, pp.231 – 244.
[19] Mohammadi Rey shahri, Mizan Al Hekmah, The second edition, Qom: Dar al-Hadith, 2001.
[20] Baker, D, Joseph, O, Social Sources of the Spirit: Connecting Rational Choice and Interactive Ritual, Sociology of Religion, Vol.71, No.4, 2010, pp. 432-456.
[21] Alex, K, Historical Introduction to Social Theory, Maesoom Beygi , A Translator, First Edition, Tehran, , Agah Publications, 2005.
[22] Momtaz, F, Introducing the Concept of Class from Bourdieu's, Human Sciences, No. 41-42‚ 2004, pp. 149-160.
[23] Shon, N, Mansur Khan, A, Ehsan, N, Patterns of empowerment and leadership style in project environment, International Journal of Project Management, Vol.28, No.7, 2010, pp. 638-649.
[24] Katz, T, Gerro, M, Meier, J, Religion, Religiosity, and Cultural Stratification: Theoretical Links and Empirical Evidence, Research in the Sociology of Work, Vol. 23, 2012, pp.337-361.
[25] Bert, S, Hetty, v, Emmerik, N, Cuyper, T, Probst. M, Religiousness in times of job insecurity: job demand or resource?, Career Development International, Vol.19, No.7, 2014, pp.755-778.
[26] Flere, S, Religious Capital and Religious Rewards: A Study in the Economics of Religious Life, Panoeconmicus. 1, 2012, pp. 117-127.
[27] Filipe, C, David, Y, Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan, Nber Working Paper, 2013, No.19768.
[28] Silverstein, A, Longitudinal Study of the Intergenerational Transmission of Religion, International Sociology, vol. 24, 2009, pp.325-255.
[29] Shabani, N, Explanation of the Concept of Religious Capital and the Analysis of Its Functions In Economics (With an Emphasis on Islam Religion), Thesis M.A, University of Isfahan, 2014.