معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-26

چکیده
  تعریف مسأله حیاتی‌ترین و مهم‌ترین گام‌ رویکرد پویایی‌های سیستمی است که پایه و اساس سایر گام‌های مدل‌سازی دینامیکی و یکی از شروط اصلی اثربخشی مدل‌سازی و موفقیت آن است. با‌ این وجود ادبیات کمی درباره فرایند تعریف مسأله، ویژگی‌ها و شاخص‌های یک مسأله دینامیکی وجود دارد. این مقاله با هدف تبیین فرایند تعریف مسأله به صورت سیستماتیک ...  بیشتر

دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی

مهدی حقیقی کفاش؛ محمدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا تقوا؛ محمود محمدیان

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 27-46

چکیده
  امروزه تأثیر فعالیت‌های فرهنگی در تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و گسترش مبادلات بین‌المللی بسیار قابل توجه است، به گونه‌ای که فعالیت‌های فرهنگی را به یکی از شالوده‌های اساسی نظام اقتصادی دنیا تبدیل کرده است. بر این اساس ضروری است با توجه به غنا و ثروت عظیم کشور از حیث محصولات فرهنگی به آن‌ها با نگاهی متفاوت نگریسته ...  بیشتر

تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)

رضا سپهوند؛ زینب امیری؛ مجتبی فرخی؛ یداله امیری

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 47-68

چکیده
  با وجود این‌که در دوره‌ای از تاریخ برخی اندیشمندان مذهب را عامل عقب‌ماندگی جوامع می‌دانستند، باید گفت مذهب الهی پیش‌برنده سرمایه‌ای است که برای فرد و اجتماع حاصل می‌شود و انباشت آن موجب بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌شود. از این‌رو می‌توان مذهب را در دو بعد سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی عامل محرک ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا

نسرین علینقیان؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 69-88

چکیده
  این پژوهش در نظر دارد تأثیر عوامل فردی و ماهیت خطا بر افشاگری را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده به صورت ترکیب رویکرد کیفی و کمی است. در رویکرد کیفی، با به‌کارگیری تکنیک دلفی مؤلفه‌های مربوط به هر عامل شناسایی شدند. این تکنیک با نظر متخصصین طی چهار مرحله با ضریب هماهنگی 433/0 پایان یافت، سپس در رویکرد کمی براساس نتایج ...  بیشتر

بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری

علی محمدی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ عباس عباسی؛ حسین کرمی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 89-112

چکیده
  با توجه به اهمیت صنایع به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد سرمایه‌گذاری صنعتی از نظر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حایز اهمیت و شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط یکی از مقوله‌هایی است که تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری با ابزارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، ولی از سویی هر کدام از این مطالعات از زاویه دیدی خاص این مقوله ...  بیشتر

هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی

یعقوب ممبینی؛ محمد دوستار؛ مهشید گودرزی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 113-135

چکیده
  نقش مؤثر هوش سیاسی مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی سازمان انکارناپذیر است. هوش سیاسی هوشی است که رهبران می‌توانند با استفاده از آن اعمال نفوذ برای تغییرات مناسب در سازمان را ایجاد کنند. هوش سیاسی یکی از مهارت‌های اجتماعی است که یک رهبر تحول‌آفرین باید آن را به درستی شناخته و در تغییرات سازمانی برای اثربخشی بیشتر استفاده ...  بیشتر

ادراک از مسئولیت اجتماعی و عملکرد درون نقشی و فرا نقشی کارکنان؛ نگرش‌های کاری به مثابه متغیر میانجی

سید محمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ مریم عابدینی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 137-155

چکیده
  بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت بر بهبود عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی کارکنان به منظور افزایش اثربخشی سازمان تأکید دارند. تحقیقات مختلفی در جهت بهبود عملکرد فرانقشی و درون نقشی کارکنان انجام شده است که می‌توان به ادراک از مسئولیت اجتماعی و نگرش‌های کاری کارکنان اشاره کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ادراک از مسئولیت ...  بیشتر

طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی

حسن دانایی فرد؛ سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 157-178

چکیده
  در سال‌های اخیر عملکرد بخش دولتی و تلقی مردم از ارزش‌هایی که توسط این بخش به واسطه خدمت‌رسانی عمومی خلق می‌شود، دغدغه بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی شده است. در این میان پژوهش‌های فراوانی در خصوص تدوین سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد بخش دولتی در بسترهای مطالعاتی مختلف انجام شده است؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر در رویکردی ...  بیشتر

بودجه‌ریزی بر‌ مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی تعالی‌محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها

محمد ولی پور خطیر؛ عادل آذر؛ محمدرضا امینی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 179-198

چکیده
  لزوم تغییر ساختار بودجه‌ریزی از برنامه‌ای به عملکردی سبب شد تا مطالعات بسیاری درپی ‏الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی ادبیات موضوع مدل بودجه‌ریزی که در آن عملکرد ‏به مفهوم تعالی و کارایی وجود داشته باشد مشاهده نشد. از این‌رو ایده اصلی این ‏تحقیق در ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به گونه‌ای است که ضمن در نظر داشتن ...  بیشتر