دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، شهریور 1396 
معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله

صفحه 1-26

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده


دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی

صفحه 27-46

مهدی حقیقی کفاش؛ محمدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا تقوا؛ محمود محمدیان


بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری

صفحه 89-112

علی محمدی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ عباس عباسی؛ حسین کرمی