نویسندگان

1 استاد، بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، بخش مدیریت، استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت صنایع به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد سرمایه‌گذاری صنعتی از نظر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حایز اهمیت و شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط یکی از مقوله‌هایی است که تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری با ابزارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، ولی از سویی هر کدام از این مطالعات از زاویه دیدی خاص این مقوله را تحت بررسی قرار داده‌اند و گاهی به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند. از سوی دیگر در انجام این مطالعات بیشتر از رویکردهای آماری استفاده شده و راه‌کارهایی که محققان ارائه داده‌اند نتوانسته است اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به صورت هم‌زمان بررسی کنند؛ بنابراین برای رفع این نقیصه در این مقاله از رویکردی کل‌نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیر شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله به‌کار گرفته شده رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی است تا بتوان از توانمندی‌های آن در مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده استفاده کرد و نتایج مناسبی را از طریق شبیه‌سازی این مدل‌ها به دست آورد. جامعه مورد مطالعه استان فارس و بازه زمانی مورد بررسی سال‌های 1360-1410 است. نرم‌افزاری که برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی استفاده گردید نرم‌افزار ونسیم است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل طراحی شده نشان‌گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر مؤسسات کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Effects of SMEs Formation on Investment Growth

نویسندگان [English]

  • Ali Mohamadi 1
  • Habibollah Ranaee 2
  • Abbas Abbasi 2
  • Hossein Karami 3

چکیده [English]

It is important to identify sources of industrial investment growth from policy planning perspective, due to importance of manufacturing industries as the engine of economic development. SME formation is one of these sources that its impact on investment process with various methods has been studied. However, each of these studies used their specific angle and in some cases, these studies have reached different conclusions. On the other hand, many of the previous studies have applied statistical approaches and short-term, medium-term and long-term consequences of the solutions that have proposed by these studies has not considered at the same time. Therefore to address this deficiency, the holistic approach (system thinking) used to study impact of SME formation on investment growth. System Dynamics (SD) method used as a tool for implementing system thinking approach in order to use its capabilities in complex systems modeling and for achievng suitable results from simulation model. The population is Fars province in Period of 1360-1410. Vensim software has used for modeling and simulating. The results from the simulation of designed model showed, there is direct and interactive relationship between SME formation and amount of industrial investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • SME
  • System Thinking
  • System Dynamics
  • Feedback Loops
[1]      Mirzaee, S., (2013). The Country's Industrial Development Strategy, Amir Kabir entrepreneurs Monthly: 96, 9-12. (In Persian)
[2]      Taghavi, M. and Mohammadi, H., (2009). The impact of investment infrastructure on economic growth in Iran, Economic Research: 9 (1), 15-42. (In Persian)
[3]      Shakeri, A., (2012). Macro Economics: Theories and Policies, Third Edition, Rafe Publication: Tehran, Iran. (In Persian)
[4]      Jamshidifard, S., (2013). Investment, the main driver of economic prosperity, Capital and Market: 45 and 46, 78. (In Persian)
[5]      Shahbazi Ghiasi, M., (2012). Development of SMEs in Iran, strategies and policy proposals, Development Strategy: 30, 91-111. (In Persian)
[6]      Maleki Nejad, A., (2006). Analyzing the role of small and medium industries in economic development, Development Strategy: 8, 141-170. (In Persian).
[7]      Azar, A., Sadeghi, A. and Kordnaeej, A. (2012). Prioritization of factors affecting the success of small businesses in superior technologies- A Fuzzy ANP Approach, Entrepreneurial Development: 5 (2), 165-184. (In Persian)
[8]      Farouk, A., and Saleh, M., (2011). An Explanatory Framework for the Growth of SMEs A System Dynamic Approach, The 29th International Conference of the System Dynamics Society: Washington, USA, 1-29.
[9]      Erfani, A. and Asadi, E., (2012). Prioritizing the Effective Factors od SMEs Success with Analytical Network Methos , Development Strategy: 29, 58-83. (In Persian)
[10]   Rahnama, A., Mousavian, S.J., Eshghi, D. and Alaei, A., (2011). The Role of Industrial Incentives in Development of Small and Medium Industries, International Journal of Business Administration: 2 (4), 25-32.
[11]   Khodabakhshian, A., Khosravi, M. and Mashayekhi, A.N. (2013). “Adverse Selection in SME Financing: When Both Bank and Innovative Entrepreneur Lose”, The 31st International Conference of the System Dynamics Society: Massachusetts, USA, 1-26
[12]   Sterman, J.D., (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin Mc-Graw Hill: USA.
[13]   AlMaimani, J. and Johari, F.B., (2015). Enhancing Active Participation of SMEs and Islamic Banks towards Economic Diversification in Oman, Procedia Economics and Finance: 31, 677-688.
[14]   Imai, K., (2016). A panel study of zombie SMEs in Japan: Identification, borrowing and investment behaviors, Journal of the Japanese and International Economies: 39, 91-107.
[15]   Bocken, N.M.P., (2015). Sustainable venture capital – catalyst for sustainable start-up success?, Journal of Cleaner Production: 108 (Part A), 647-658.
[16]   Rajabi, A. and Mousavi Haghighi, M.H., (2013). Evaluation and calculation of efficiency industry groups in 1404 with a system dynamics approach, Management Researches in Iran: 17 (3), 87-111. (In Persian)
[17]   Sajjadi, S.M., Tavan, F. and Heidari, J., (2015). Designing the SMEs Processes for Perishable Goods Manufacturing Area in order to design the Production Optimal Policy with Simulation Approach, Management Researches in Iran: 19 (3), 7-35. (In Persian)
[18]   Hernando, J.R, (2016). Crowdfunding: The collaborative economy for channelling institutional and household savings, Research in International Business and Finance: 38, 326–337.
[19]   Markiewicz, K., Van Til, J.A., Steuten, L.M.G. and IJzerman, M.J., (2016). Commercial viability of medical devices using Headroom and return on investment calculation, Technological Forecasting and Social Change: 112, 338-346.
[20]   Mohammadi, H., Kazemi, R., Maghsoudloo, H., Mehregan, E. and Mashayekhi, A.N., (2010). System Dynamic Approach for Analyzing Cyclic Mechanism in Land Market and Their Effect on House Market Fluctuations, The 28th International Conference of the System Dynamics Society: Seoul, Korea, 1-7.
[21]   Pahlevani Ghomi, M., and Amiri, M., (2016). Two-level model for pricing and scheduling order in a three-level supply chain, New Researches in Decision-Making: 1 (1), 27-53. (In Persian)
[22]   Merriam, S.B., (2007). Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education, Wiley: Jossey-Bass (2nd Edition): San Francisco, CA, USA.
[23]   Forrester, J.W., (1993). System Dynamics and the Lessons of 35 Years, A Systems-Based Approach to Policymaking:199-240.
[24]   Santos, S., Belton, V. and Howick, S., (2002). Adding Value to Performance Measurement by Using System Dynamics and Multi criteria Analysis, International Journal of Operations &Production Management: 22 (11), 1246-1272.
[25]   Sushil (1993). System Dynamics: A Practical Approach for Managerial Problems, Translated By: Teimouri, I., University of Science and Industry Publication: Tehran, Iran. (In Persian)
[26]   Rajabi, A., (2014). System Modeling of Factors influencing the business Processes and Performance of Industrial Firms with System Dynamics Approach, PhD. Dissertation: Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran. (In Persian)