نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش استراتژی صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نقش مؤثر هوش سیاسی مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی سازمان انکارناپذیر است. هوش سیاسی هوشی است که رهبران می‌توانند با استفاده از آن اعمال نفوذ برای تغییرات مناسب در سازمان را ایجاد کنند. هوش سیاسی یکی از مهارت‌های اجتماعی است که یک رهبر تحول‌آفرین باید آن را به درستی شناخته و در تغییرات سازمانی برای اثربخشی بیشتر استفاده کند. فرهنگ هر سازمان نقش مهمی در پذیرش تغییر از سوی کارکنان و آمادگی کارکنان برای تغییر دارد. رهبران از طریق یک فرآیند نفوذ اجتماعی فرهنگ­ ‌سازی کرده و با اثر‌گذاری بر کارکنان، آنان را به سمت تحقق اهداف متعالی سازمان هدایت می‌کنند. در این مقاله تأثیر هوش سیاسی بر تغییر سازمانی در سازمان‌های دولتی استان گیلان بررسی شده و همچنین نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی در رابطه بین هوش سیاسی و تغییر سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های پژوهش از سازمان‌های دولتی استان گیلان گردآوری شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده و برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هوش سیاسی بر تغییر سازمانی تأثیرگذار است و فرهنگ سازمانی رابطه بین هوش سیاسی و تغییر سازمانی را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Intelligence and Organizational Change: Investigating Organizational Culture as Moderator

نویسندگان [English]

  • yaghoob mombini 1
  • Mohammad Doostar 2
  • Mahshid Goodarzi 3

چکیده [English]

The effective role of managers and leaders’ political intelligence in organization fundamental changes are undeniable. Political intelligence is the intelligence with which the leaders can make influence over appropriate changes in organization. Political intelligence is one of the social skills that a transformational leader must know well and use it for more Effectiveness in organizational change. Each organization Culture has an important role in acceptance of change by employees and staff readiness to change. The leaders make culture through a process of social influence and with impact on employees, guiding them towards the realization of the noble objectives of the organization. In this paper, the impact of political intelligence on organizational change in government agencies of Guilan as well as moderating role of organization a culture, regarding political intelligence and organizational changes is examined. The research data has been collected from the government agencies of Guilan. This research is practical and its method is descriptive and a survey which collect information through questionnaires. For data analysis, Structural equation modeling and algorithms of partial least squares are used. Results show that the political intelligence influence on organizational change and organizational culture moderate the relationship between political intelligence and organizational change. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Intelligence
  • Organizational Change
  • Organizational culture
  • Political Agencies
]1[ Schmidt, M. J. (2010). Is there a place for emotions within leadership preparation programmers? Journal of educational administration, 48(5), 626-641.
]2[Doustar, M., & Mombini, Y. (2014). Components and Functions of Political Intelligence. Political Knowledge, 10 (19), 65-86. (In Persian)
]3[   Adams, S. M., & Zanzi, A. (2006). Developing political intelligence for making feasible decisions. Journal of Management Development, 25(4), 350-367.
]4[   Mombini, Y., Doustar, M., & Goodarzi, M. (2015). Management of Organizations with Political Intelligence. Tadbir Monthly, 25(272), 33-36. (In Persian)
]5[   Ashraf, F., & Iqbal, M. Z. (2011). A research agenda on the leaders political intelligence for effective change management. African Journal of Business Management, 5(14), 5798-5806.
]6[   Boddewyn, J. J., & Brewer, T. L. (1994). International-business political behavior: New theoretical directions. Academy of management review, 19(1), 119-14.
]7[   Cook, S., & Macaulay, S. (2004). Change Management excellence: using the five intelligence for successful organizational change,  London & sterling.
]8  [Farazja, M., &  Khademi, M. (2011). The Relationship between Transformational and Transactional Leadership Styles, and the Attitude towards Organizational Change. The Journal of Modern Thoughts in Education,6(4), 49-69. (In Persian)
]9[ Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.
]10[  Hellriegel, D., Jackson, S. E., & Slocum, J. J. (2002). Management: A Competence-Based Approach. Thomson Learning.
]11 [Hosini Sarkhosh, M. S., Farahi Bouzanjani, B., & Sanjaghi, M. E.  (2009).The Effects of Organizational Culture Intermediation on the Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment.Journal of Research in Human Resources Management, 2(1), 87-105. (In Persian)
]12[ Rafiei, M., & Zahedi, Sh.  (2012). The Improvement of Organizational Performance Via the Strategic Coordination between the Human Resources, Ethical Decision Making and Organizational Culture Strategies: (Evidence from Research Institutes in Iran Ministry of Agriculture). Organizational Culture Management, 10 (25), 5-32. (In Persian)
]13[Mombini, Y., & Mombini, F. (2013). Transformational Leadership Theory Model Based on Political Intelligence. Quarterly Police Organizational Development, 10 (46), 37-60. (In Persian)
]14[Sayedi, M. S., Shahidi, N., & Shole, M. (2014). On the Relationship Among Organizational Culture, Creativity, and Change among the principals of Elementary Schools in Shiraz. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 5(17), 39-54. (In Persian)
]15[Mohammadpour Zarandi, H., Rahimian, H., & Tabatabaein Mozdabadi, M. S. (2015). Clarifying the Role of Organizational Culture in Readiness for Change (The Case Study: City Bank Staff). Journal of Urban Economics and Management, 3(9), 15-28. (In Persian)
]16[  Fani, A. A., Sheikhinejad, F., Danaeefard, H., & Hasanzadeh, A,. (2014). Investigating the Moderating Effects of Political skill and Political will on the Relationship between Perceptions of Organizational Politics and Political Behavior (Case study: Water
]17[ Jordao, Ricardo Vinícius Dias., Souza, Antônio Artur., Avelar, Ewerton Alex. (2014). Organizational culture and post-acquisition changes in management control systems: An analysis of a successful Brazilian case, Journal of Business Research, 67(4), 542–549.
]18[  Mangundjaya, W. L., Utoyo, D. B., & Wulandari, P. (2015). The Role of Leadership and Employee's Condition on Reaction to Organizational Change. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 471-478.
]19[  Shah, N., Irani, Z., & Sharif, A. M. (2017). Big data in an HR context: Exploring organizational change readiness, employee attitudes and behaviors. Journal of Business Research, 70, 366-378.
]20[  Arif, M., Zahid, S., Kashif, U., & Sindhu, M. I. (2017). Role of leader-member exchange relationship in organizational change management: Mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Leadership, 6(1).
]21[ Farhangi, A. A., Maleki, M. H., Fatahi, M., & Vasegh, B. (2010). Exploring the Antecedents and Consequences of Impression Management. Management Research in Iran, 14 (3), 173-194. (In Persian)
]22[ Dadzie, C. A., Winston, E. M., & Dadzie, K. Q. (2012). Organizational culture, competitive strategy, and performance in Ghana. Journal of African Business, 13(3), 172-182.
]23[ Md zabid, A., Rashid, S.M., & Addul Rahman, A. (2004). The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change. Leadership & organization development Journal, 25(2), 161-179.
]24[ Kazemi Hatemi, B. (2000). Administrative Heterogeneity in the Economic and Construction Government Sector (First and Second Development Plan). Tehran: Cultural Artistic Institute Salmani Publishing. (In Persian)
]25[ Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P., & Kaiser, S. (2012). Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct measurement: a predictive validity perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 434-449.
]26[ Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014). Structural Equation Modeling With PLSSoftware, Tehran: Organization Jahad Daneshgahi Publication. (In Persian)
]27[ Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology studies, 2(2), 285-309.
]28[ Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
]29[Hair, J., Hult, T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Translated by Adel Azar & Rasoul Gholamzade,Tehran: Neghae Danesh Publication. (In Persian)
]30[ Tenenhaus, M. Amato, S. & Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 1, 739-742.
]31[ Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33 (1), 177-195.
]32[ Henseler, J., & Fassott, G. (2010). Testing moderating effects in PLS path models: An illustration of available procedures. In Handbook of partial least squares (pp. 713-735). Springer Berlin Heidelberg.