نویسندگان

1 دانشیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ، هرمزگان، ایران

3 دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانوفناوری در ایران از راه بررسی کمی روابط آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه است. شناسایی و ترسیم شبکه‌های تبادل اطلاعات در حوزه نانو‌فناوری ایران و در نتیجه آشکار شدن بازیگران اصلی و نقاط قوت و ضعف جایگاه و ارتباطات میان بازیگران این عرصه نتیجه متأخر این پژوهش است. یافته‌های پژوهش نشان از مرکزیت بالای ستاد توسعه فناوری نانو به‌عنوان قدرتمندترین بازیگر شبکه دارد. دیگر بازیگران مرکزی شبکه عبارتند از ماهنامه فناوری نانو، واحد بازرسی و بررسی محصولات نانوی مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (نانو مقیاس)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار و دانشگاه صنعتی شریف. همچنین گروه شرکت‌های تولید محصولات نانو قدرتمندترین گروه شبکه تبادل اطلاعات می‌باشد. قوی­ترین ارتباطات شبکه نیز میان شرکت‌های تولید محصولات نانو و نهادهای تنظیم‌کننده و پس از آن میان همین شرکت‌ها و نهادهای سیاستگذار وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نهادهای سیاستگذار کمترین تبادل اطلاعاتی را با رسانه‌ها، انجمن‌های غیر دولتی و نهادهای ترویجی دارند. بنابراین نگاه اجتماعی نهادهای سیاستگذار به نانو فناوری باید به شدت تقویت شود. از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش آن است که ارتباطات شرکت‌های نانویی و شرکت‌های خدمات توسعه بازار و محصول - که از شدت متوسطی برخوردار است - برای توسعه فناوری نانو در ایران باید تحکیم یافته و افزایش پیدا کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Information Network in Iran’s Nanotechnology Domain Using Network Analysis

نویسندگان [English]

  • Kiuimarth Ashtarian 1
  • Diba Ghonchepour 2
  • Ali Khajenaieni 3
  • Hananeh Mohammadi 4

چکیده [English]

The aim of this research is exploring and analyzing the informational interactions among the actors of Iran’s nanotechnology domain by the quantitative exploring of their relations using Network Analysis approach. Recognition and delineation of the informational networks resulted in identification of powerful and influential actors and the weaknesses and strengths of status and relations among the actors. The results can be used by policy analysts and policy-makers as policy tools. The results in the individual level of actors revealed that Iran’s Nanotechnology Initiative Council with the highest amount of centrality is the most powerful actor of network. In the current conditions which Iran’s nanotechnology has not been entered to commercialization phase sufficiently, established institutions by the government to develop this technology have the highest amount of centrality in network. Also Nano Products Production Companies Group and Policy-Maker Institutions Group are the most powerful groups in the information network, respectively. On the other hand, Policy-maker institutions have the least informational interactions with media, non-governmental associations, and promotional institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanotechnology
  • network analysis
  • Information interactions
  • Actors
  • network
  • Iran