نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور- مرکز تهران، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2 -دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس-گروه مدیریت فناوری اطلاعات

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور-مرکز تهران، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده

با رشد سریع اینترنت، یادگیری الکترونیکی در جوامع مختلف مرسوم شده است. علیرغم تمایل آشکار به استفاده از سیستم‌های یادگیری مبتنی بر وب جهت تسهیل فعالیت‌های آموزش و یادگیری، تعداد کاربران این سیستم‌ها به سرعت مورد انتظار افزایش نمی‌یابد. در این تحقیق، از یک مدل ترکیبی جهت ارزیابی تاثیر عوامل سیستم اطلاعاتی-گرا، روان‌شناختی و رفتاری بر پذیرش سیستم‌های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید استفاده شده است. به منظور آزمون مدل تحقیق، داده‌های جمع‌آوری شده از 115 استاد دانشگاه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که معیار ذهنی و کیفیت اطلاعات بر مفید بودن از دید کاربر تاثیر مثبت دارند، همچنین، خود-اثربخشی، کیفیت خدمات، معیار ذهنی و کیفیت اطلاعات بر آسانی استفاده از دید کاربر تاثیرگذارند. به علاوه، مفید بودن از دید کاربر، آسانی استفاده از دید کاربر و کیفیت سیستم همگی تمایل اساتید به استفاده از سیستم‌های یادگیری مبتنی بر وب را افزایش می‌دهند، با اینحال، مفید بودن از دید کاربر مهمترین عامل موثر بر تمایل و استفاده واقعی از سیستم (پذیرش) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Factors Influencing University Instructors Adoption of Web-Based Learning Systems Using an Integrated Model

نویسندگان [English]

  • davood karimzadegan moghadam 1
  • Alireza Hasanzade 2
  • hediyeh motaghian 3

چکیده [English]

With the rapid growth of the Internet, e-learning has been prevailed in various societies. Despite the emerging trend of using web-based learning systems to facilitate teaching and learning activities, the number of users of web-based learning systems is not increasing as fast as expected. In this research, an integrated model has been used in order to assessing the influence of IS-oriented, psychological and behavioral factors on instructors’ adoption of web-based learning systems. To examine the research model, collected data from 115 university instructors were analyzed using structural equation modeling. The results showed that subjective norm and information quality have positive effect on perceived usefulness; also, self-efficacy, service quality, subjective norm and information quality are effective on perceived ease of use. In addition, perceived usefulness, perceived ease of use and system quality all increase instructors’ intention to use web-based learning systems; however, perceived usefulness is the most important factor affecting on intention and actual use of the system (adoption).

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic learning
  • technology acceptance
  • web-based learning system
  • university instructors