نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت- دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پس از دوره اقتصادی صنعتی که همراه با تغییرات و تحولات بسیاری در زندگی بشر و نظام های بشری بود، هم اکنون مواجهه با دوره جدیدی از زندگی بشر تحت عنوان انقلاب الکترونیکی هستیم. یکی از مظاهر این انقلاب الکترونیکی، تجارت از طریق تلفن همراه می باشد. امروزه این سبک نوین از تجارت در بخش های وسیعی از جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. حال مسئله اصلی و بنیادی آن است که چگونه می‌توان مدل توسعه چنین تجارتی را در ایران طراحی و تبیین نمود. به منظور حل این مسئله، تحقیق اکتشافی حاضر شکل گرفت و محقق، پس از وزن‌دهی به عوامل مستخرج از مبانی نظری و گویه‌سازی برای آن‌ها، توسط پانل صاحب‌نظرانِ دلفی ـ طی چهار مرحله ـ به ابعاد سه گانه (تکنولوژیکی، شخصیتی و اجتماعی) و دوازده مؤلفه نوظهور دست یافت. این مؤلفه‌ها، صورت-بندی مدل مفهومی توسعه تجارت از طریق تلفن همراه را رقم زدند. آزمون مدل مفهومی پیش-گفته، در جامعه مجازی ایرانیان با پرسشنامه طراحی شده و استفاده از نرم‌افزار آموس به انجام رسید. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی روابط سازه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته سپس با استفاده از تحلیل مسیر فرضیات مورد آزمون قرار گرفته است. نهایتا این پژوهش با رویکرد آینده‌پژوهی و افزودن بُعد زمان به ابعاد سه گانه به پویایی مدل پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of M-Commerce Development Model in I. R. Iran: The Delphi Method

نویسندگان [English]

  • Ali Noroozi 1
  • Hossein Safarzadeh 2
  • AliAkbar Jowkar 3
  • Mohammad Mahdi Parhizgar 3

چکیده [English]

After the industrial economy span that caused many changes in the human life and the human systems, now we are facing a new era in the electronic revolution. One of the symbols of this electronic revolution is Mobile Commerce. Nowadays, this new style of trading has been used in many parts of the globe especially, in the developing countries. Now the fundamental question is how to design and explain the business development model. To solve this issue, the present exploratory study has been conducted, with the scoring and weighting the extracted factors and making items for them, by the Delphi panel of experts (during four rounds), the researcher found three dimensions (technological, social and personality) and twelve new variables. These variables formed the conceptual model of Mobile Commerce. The conceptual model has been examined in the Iranian Virtual Society with designed questionnaire and using AMOS software. The collected data were analyzed using Structural Equation Modeling. For this purpose, initially the structural relationships have been tested by using Confirmatory Factor Analysis, then with a Path Analysis approach the hypotheses have been examined. At the end this research, with the future studies approach and adding the time dimension to the three dimensions, makes the model more dynamic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Commerce
  • Delphi Method
  • Virtual Society
  • future studies
  • Social Networks