نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد-استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی-گروه مدیریت

چکیده

شرکتهای تولیدی با توجه به بازار و امکاناتشان، سیستم تولیدی مناسبی را برای خود انتخاب و طراحی می کنند. سیستم ها یا فرایندهای تولیدی مبتنی بر متغیرهایی معرفی می شوند که یکی از شناخته شده ترین آنها ماتریس محصول- فرایند هایز و ویل رایت(1984) می باشد که بر اساس دو متغیر بلوغ محصول و بلوغ فرایند فرایندهای تولیدی را شناسایی و معرفی کرده اند. در این تحقیق پس از بررسی مطالعات قبلی، ابعاد جدیدی برای معرفی سیستم های تولیدی شناسایی شدند. این ابعاد براساس تصمیمات تولیدی ساختاری و زیرساختاری تعریف گردیدند. به این منظور، نمونه ای 245تایی از شرکتهای تولیدی در ایران انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل تشخیصی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستمهای تولیدی در ایران را می توان در یک صفحه روی دو بعد "تکنولوژی-تامین کنندگان" و " برنامه های کیفیت" معرفی نمود. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی آورده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of Underlying Dimentions of Production systems in Iran by using Discriminant analysis

نویسنده [English]

  • alireza pooya

چکیده [English]

Production firms select and design their proper production system by attention market and resources. Production systems or production process be introduced by series of variables. The one of their most famous is product-process matrix of Hayes and wheelwright. It intoduce production process by using product adult and process adult variables. In this research, after survey previous studies, be recognized new dimentions to intoduce production systems. These dimentions defind by structural and infra-structral manufacturing decisions. A Sample with size 245 be selected from production firms in iran. Multiple discriminant analysis used to analys data. Results show that could introduce Iranian production systems on “Technology-Source” and “Quality plans”dimentions. Finnaly, represent conclutions and recommends for future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • production system
  • Underlying Dimentions
  • discriminant analysis