نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

این تحقیق به بررسی نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و سپس شخصیت سالم سازمانی ویا بعبارت دیگر سلامت سازمانی را به عنوان عامل تعدیل کننده در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ادبیات این تحقیق ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه ارگان مورد بررسی قرار گرفته است که مشتمل بر نوعدوستی ، وظیفه شناسی ، ادب و نزاکت ، جوانمردی وفضیلت مدنی می باشد .سپس عدالت سازمانی در سه بعد عدالت توزیعی ، رویه ای و مراوده ای مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا تاثیرات سلامت سازمانی یا شخصیت سالم سازمانی را با تاکید بر 11 مولفه از دیدگاه لایدن و کلینگل ، در این رابطه مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه های تحقیق توسط آزمونهای علمی انجام شده، نشانگر آنست که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد .به عبارتی هر چه تصور مثبت تری از عدالت سازمانی در ذهن کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد.همچنین این رابطه ، به واسطه شخصیت سالم سازمانی، تعدیل می گردد . یعنی در سازمانهای دارای شخصیت سالم سازمانی، تاثیر تصور مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که هرچه سازمانها از سلامت شخصیتی و وجودی برخوردار باشند ، کارکنان درک بالایی از رعایت عدالت در سازمان را کسب نموده و این درک بالا باعث تقویت رفتار شهروندی در میان کارکنان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behaviors: On the Role of Organizational Health Personality

نویسندگان [English]

  • Hasan Danaie Fard 1
  • aliasghar fani 2
  • sholeh zakiani 3

چکیده [English]

Organizational behavior is a complex of voluntary and intentional behaviors that are committed by the staffs and personnel of an organization even though they are not part of their official behaviors. The consequence of such behaviors is an enhancement of the functions and jobs of the organization. Organizational justice refers to ethical and fair behaviors of the staffs and personnel of the organization and is identified with 'equity', 'impartiality' and 'indiscrimination'. It is the organizational health that provides an opportunity for the staffs or their respective organization to perform far beyond the held expectations or their rivals. Considering these factors, the present study aimed at investigating the effect of the organizational health on organizational citizenship behaviors. It also aimed to explore the role of 'organizational healthy personality'   as a moderate factor.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational Justice
  • Organizational health personality
  • Organizational health