نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، ویژگی پنجگانه کارآفرینی تحت عناوین توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی، خطرپذیری، خلاقیت و عزم و اراده برای ارزیابی نیم‌‌رخ کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران، اندازه‌‌گیری شده‌‌است. مطابق نتایج نظرسنجی از 2843 نفر از دانشجویان این دانشگاه، درحدود21 درصد دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند. میانگین امتیاز کلی دانشجویانی که دارای ویژگی کارآفرینی بودند، برابر 67/39 و برای گروه دانشجویان غیر کارآفرین، 89/29 بود. به طور کلی میانگین امتیاز کارآفرینی دانشجویان برابر 92/31 بود که با حداقل میانگین قابل قبول (امتیاز 37) تفاوت بسیار فاحشی دارد.
از سوی دیگر، مقایسه هر یک از ویژگیهای پنجگانه کارآفرینی نشان می دهد که ویژگی عزم و اراده (با میانگین8/7) در مقایسه با سایر خصیصه‌ها بیشتر در نزد دانشجویان این دانشگاه ملاحظه می شود. امتیاز ویژگیهای توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی، خطرپذیری و خلاقیت دانشجویان، فاصله کمی با حداقل امتیاز قابل قبول دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Entrepreneurship Characteristics of Students (Case Study of Mazandaran University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zali 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Asadollah Kordnaiej 3

چکیده [English]

In this research, five entrepreneurship characteristics consisted of achievement need, independent need; risk taking, creativity and determination, for the assess went of entrepreneurship profile of mazandaran university's students were measured.
According to the results of the survey, of the 1843 students of this university, about 21 percent have entrepreneurship characteristics. Total mean score of the students with entrepreneurship characteristics was equal to 39.67, but the total mean score of un-entrepreneur students group was 29.89.In general, total mean score of the students was 31.92.There was a significant difference between this and the minimum of the acceptable mean (=37).
On the other hand, determination trait (with the mean of 7.8) in comparison with other characteristics was more observed among the students of this university. The scores of achievement need, independent need, risk taking and creativity of students were a little different with the minimum of the acceptable mean of these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship characteristics
  • Achievement need Independent need
  • risk taking
  • Creativity
  • Determination
  • Student