نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

استفاده از منابع انسانی نخبه در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیات اتخاذ شده در سازمان های دولتی ضرورتی پذیرفته شده از سوی بسیاری از مدیران و خبرگان سازمانی می باشند، با این وجود در عمل تعداد قابل توجهی از مدیران در سطوح مختلف به دلایل مختلف و با استراتژی های متفاوت از بکارگیری و تعامل موثر با نخبگان طفره می روند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران با رویکردی ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع موجود و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها احصا شد.جامعه آماری در هر دو بخش کیفی و کمی پژوهش خبرگان شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان بودند.در بخش کمی ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی اتفاق نظر 15 خبره (مرحله مصاحبه) پیرامون استراتژی های شناسایی شده و دسته بندی آنها احصا گردید. در ادامه به منظور رتبه بندی استراتژی ها مطابق جدول مورگان 108 پرسشنامه به شیوه تصادفی بین جامعه 153 نفری خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان توزیع شد. پرسشنامه های جمع آوری شده برای رتبه بندی استراتژی ها با روش سوارا  مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان دادند مدیران از 39 استراتژی در قالب 4 استراتژی کلی به ترتیب اولویت: فردی،مدیریتی،سازمانی و شغلی استفاده می کنند. در پایان پژوهش نیز پیشنهاد های اجرایی و پژوهشی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Escaping from Elites Strategies of Managers in Iranian Governmental Organizations

نویسندگان [English]

  • hooman alvandi 1
  • mohammad mohammad zaheri 2

چکیده [English]

The use of elite human resources in decision-making and implementation of decisions adopted in government organizations is a necessity accepted by many managers and organizational experts, however in practice a significant number of managers at different levels for various reasons and with Different strategies evade effective use and interaction with the elite.
 The aim of this study was to investigate the elitist strategies of managers in Iranian government organizations with a combined approach. In the qualitative section, the required data were calculated through a library study of available sources and semi-structured interviews with 15 experts from Hamedan government organizations and analysis of the qualitative content of the interviews. The statistical population in both qualitative and quantitative sections of the study were experts working in government organizations in Hamadan. In the quantitative section, first, using the fuzzy Delphi method, the consensus of 15 experts (interview stage) on the identified and categorized strategies was calculated. In order to rank the strategies, according to Morgan's table, 108 questionnaires were randomly distributed among the community of 153 experts of government organizations in Hamadan. The questionnaires collected to rank strategies were analyzed using the SWARA method. The findings showed that managers use 39 strategies in the form of 4 general strategies in order of priority: individual, managerial, organizational and job. At the end of the research, executive and research suggestions are presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escape from elites
  • managers
  • government agencies
  • Strategy
  1. [1]-Armestrang, M(2008). Strategic human resource management,Kogan Page,4Th Edition. London. [2]- Danaeefard, Hassan (2013). Challenges of public management in Iran. Publishing position. Seventh edition. [3]-Barroso, M. & Santos, S. (2017). Studying large organizations and elites: limits and challenges of fieldwork. La Critica Sociologica. 51 (3): 31-43. [4]- Alizadeh, Fahimeh and Hadavi Nejad, Mostafa (2019). Journal of Organizational Resource Management Research, 9 (1): 165-183. [5]-Gulbrandsen,T (2017).Rise and fall of elites: professionals as movers?. European Societies, 20(2):159-182. [6]- Sarafraz, Ayub, Memarzadeh Tehran, Gholam Reza and Hamidi, Nasser (2019). Presenting the Ethical Model of Elite Retention in Iranian Governmental Organizations, Journal of Ethical Research, 9 (3): 155-174. [7]- Ofoghi, Nader, Ebadollahi, Hamid and Alipour, Samira (2016). Sociological Explanation of Social Fields of Elite Breeding in Bandar Abbas, Quarterly Journal of Applied Sociology, 27 (2): 17-42.. [8]-Reed, M. (2012). Masters of the universe: Power and elites in organization studies , Organization Studies, 33(2): 203-222. [9]-Scott, J. (1996). Stratification and power: Structures of class, status and command. Cambridge, UK: Cambridge University Press. [10]-Davies, W (2017) Elite power under advanced neoliberalism. Theory, Culture & Society ,34 (5): 227–250. [11]-Iles, P., Chuai, X. and Preece, D. (2010).Talent Management and HRM in Multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of World Business, 45 (2), :179-189. [12]-Schleef, D. J. (2006). Managing Elites: Professional Socialization in Law and Business Schools. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. [13]-Ellersgaard, C , Grau,A and Munk.,M. (2014). A Very Economic Elite: The Case of the Danish Top CEOs. Sociology ,47: 1051–1071.. [14]-Mangset, Marte. (2017). Elite Circulation and the Convertibility of Knowledge: Comparing Different Types and Forms of Knowledge and Degrees of Elite Circulation in Europe. Journal of Education and Work, 30: 129–144. [15]-Harvey, W. S. (2011) ‘Strategies for conducting elite interviews. Qualitative Research 11(4), 431–441. [16]- Talebzadeh Shoushtari, Leila and Khademi Ashkazari, Maluk (2019). Optimal management of elite human resources by examining the needs, obstacles, problems and solutions proposed from their own point of view, Human Resource Management Research, 10 (3): 215-237. [17]- Golshahi, Behnam, Rastegar, Abbas Ali, Feyz, Davood and Zarei, Azimullah. (2019). Architecture of the process of guidance and application of scientific talents in Iran, Human Resource Management Research, 10 (3): 1-25. [18]-Dehghanan, Hamed, Afjeh, Seyed Ali Akbar, Soltani, Morteza and Javaherizadeh, Ebrahim (2019). Foundation data from talent management process, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 10 (4): 2-15. [19]-Gagne, F, (2015). Ten commandments for academic talent development. Gifted Child Quarterly, 51(2), 93-118. [20]- Amiri, Ali Naghi, Abbasi, Rasool va Ostavari, Ozra (2016). Identifying and ranking the factors affecting the improvement of elite knowledge management in universities, Two Quarterly Journal of Management in Islamic University, 12 (2), pp. 313-338. [21]-Mangset, M (2017). Elite Circulation and the Convertibility of Knowledge: Comparing Different Types and Forms of Knowledge and Degrees of Elite Circulation in Europe. Journal of Education and Work. 30: 129–144. [22]-Rajai Rizi, Fatemeh, Mirfakhreddini, Seyed Haidar, Andalib Ardakani, Davood, Mirnejad, Seyed Ali. (2018). Designing a strategic model of green supply chain with a combined approach of balanced scorecard and LFPP (studied: Mobarakeh Steel Complex of Isfahan). New Research in Decision Making, 3 (2), 129-153. [23]-Fazli, Safar, Tafti Congregation, Reyhaneh. (2018). Procurement of multi-indicator decision making using data mining (Case study: third-party logistics selection in outsourcing services of an electronic equipment manufacturing company). New Research in Decision Making, 2 (3), 215-239 [24]-Momeni Rad, Akbar, Aliabadi, Khadijeh, Fardanesh, Hashem and Mozini, Nasser (2013). Qualitative Content Analysis in Research Ritual: Nature, Stages and Validity of Results, Educational Measurement Quarterly, 14 (4): 187-222. [25].Allameh M, Soltani F, Narimani M.(2014). To Study the Mediator Role of Social Capital Variable on the Relationship between Talent Management and Knowledge Sharing in Organizations (Case to Study: All of the Staff Divisions of Iranian National Petroleum Company and Its Affiliated Branches Located in Tehran). IQBQ. 18 (2) :127-148. [26]-Feiz D, Golshahi B.(2017). Identifying networking human resource Practices effecs on firm performance based on a combinotrial approach: analyzing the role of strategic flexibility and environmental uncertainty. IQBQ. 21 (3) :193-215.