نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران

چکیده

صادرات کالاهای کشاورزی به‌ویژه خشکبار نقش بسزایی در تامین درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند. به‌دلیل عدم کفایت مدل‌های ارائه شده در مبانی نظری موجود، پژوهش حاضر با نگاهی توسعه‌گرایانه به اقتصاد غیرنفتی با هدف طراحی مدل راهکارهای صادرات خشکبار به روسیه انجام شد. پژوهش حاضر از روش آمیخته متوالی تبعیت می‌کند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، راهکارهای صادرات خشکبار استخراج شدند. سپس در بخش کیفی، راهکارهای اولیه از طریق مصاحبه در معرض نظر 25 خبره که از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، قرار گرفتند که ضمن تثبیت آنها، راهکارهای تکمیلی استخراج شدند. جمع‌آوری اطلاعات در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش اعتبار محتوایی تایید شد، انجام گرفت. راهکارهای نهایی از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار که از طریق روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند، با استفاده از روش تاپسیس رتبه‌بندی شدند. طبق نتایج، بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره‌گیری از راهکارهای 30 گانه‌ای است که دارای اولویت «ادغام شرکت‌های کوچک جهت دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور جهت سهولت در نقل‌وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده‌ها در امر صادرات» و سایر راهکارهای مشروحه در مدل پژوهش هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marketing Tactics for Iran’s Non-Oil Trade Development with Focusing on the Economic Potential of Eurasian Union

نویسندگان [English]

  • Parnian Ghertasi 1
  • Rahmat Ali Saberi Haghayegh 2
  • Alireza Farokhbakht Foumani 2

1 PhD Candidate, Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.

چکیده [English]

The export of agricultural goods, especially nuts, plays a significant role in providing foreign exchange income from non-oil exports. Due to the inadequacy of the models presented in the existing theoretical foundations, this research was conducted with a developmentalist view of the non-oil economy with the aim of designing a model for nuts export tactics to Russia. This research follows the sequential mixed method. First by using the library method, nuts export tactics were extracted. Then in the qualitative part, the initial tactics were presented through interviews to 25 experts who were selected through the snowball sampling method, while confirming them, additional tactics were extracted. Data collection in the quantitative part was also done using a questionnaire which its reliability was confirmed by Cronbach alpha method and its validity was confirmed by content validity method. By asking 110 nuts exporters who were selected through judgmental sampling method, the final tactics were ranked using the TOPSIS method. The results showed that the best way to developing the nuts export to Russia is using of 30 tactics which have the following priority: Integration of small companies to achievement of reliable brand and production on an economic scale, Establishing the joint bank of Iran and Russia and opening branches in both countries to facilitate financial transfers, Controlling pollution and reducing the use of pollutants in export affairs and other tactics in the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasia
  • Non-Oil Export
  • Export Tactics
  • Nuts Export
  • Russian Market
[1]   Mirhosseini, Seyed Saeid; Azar, Adel; Jahanian, Saeid (2019). “Examining the risks and obstacles to the success of ERP implementation using the critical system heuristics (CSH) approach”, Modern Research in decision Making, 4(4): 31-58.
[2] Ardehali, Mohammadreza; Vahabzade, Shadan (2018). “Investigating the impact of internet marketing on the growth of the export market in Iran (case study: nuts exporters)”, Journal of Management of Tomorrow, 56: 83-96.
[3] Iran Trade Development Organization (2022). Business statistics: Non-oil export statistics separated into major sectors.
[4]   Gharibpour Khodadad; Jafari, Pejman (2022). “Meta method of selecting export target market: Systematic review of articles published in Iranian scientific journals”, Management Research in Iran ,26(1): 165-196.
[5] Njinyah, S.Z (2018). “The effectiveness of government policies for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon”, Journal of International Marketing Review, 35(1): 164-185.
[6] Kliment, Naydenov (2018). “The role of free economic zones for the development of the regional economy”, Conference Paper, doi: 10.5593/sgemsocial2018/5.2/s20.069.
[7]  Ellis, P. D; Davies, H; Wong, A. H. K. (2011). “Export intensity and marketing in transition economies: Evidence from China", Industrial Marketing Management, 40(4): 593-602.
[8]  Nabizade, Tahere; Haghighi Nasab, Manije; Mehman Navazan, Soheila (2022). “Designing a model of Saffron export marketing strategy with green approach”, Management Research in Iran ,26(2): 170-193.
[9]   Rayat Pishe, Saeid; Ahmadi Kohanali, Reza; Abbasnejad, Tayebe (2016). “.Applying the qualitative approach meta syntheses for provide a comprehensive model of Assessment of the sustainability in supply chain”, Modern Research in Decision Making, 1(1): 139-166.
[10]  Madadkhani, Mahdi; Kazemi, Ali; Shahin, Arash; Ansari, Azarnoush (2020). “Designing an impact model of export market orientation and product design management on export performance of iranian handicraft exporting companies”, Management Research in Iran ,24(2):171-204.
[11]  Statistical Year Book of International Nut and Dried Fruit Council Foundation (2020).
[12] Farsayi, Shahram; Ghasemi, Hakem; Navazani, Bahram (2019). “Economic opportunities of the Islamic Republic of Iran in convergence with the Eurasian Economic Union”, Cntral Asia and Caucasus Quarterly, 108: 141-168.
[13] Inanlou, Athar (2019). “Joining the Eurasian Union: A new gateway for Iran`s economy”, Irna: https://www. Irna.ir/news/83495929.
[14]  Mirfakhrayi, Seyed Hasan (2015). “Eurasian Economic Union and its geo-economic requirements for Iran”, International Relations Studies Quarterly, 8(32): 143-175.
[15] Edim, Seyed Saeed; Shafiei Roudposhti, Meysam; Mirghafouri, Habibalah (2019). “Identifying tactics to increase the capacity of exporting agricultural products to the Russian market”, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 5(26): 87-106.
[16] Seyfolahi Anar, Naser; Bashokouh, Mohammad; Mohammadkhani, Rahim (2021). “Designing a conceptual model of factos affecting the development of agricultural products export”, Journal of International Bussiness Management, 4(4): 111-131.
[17] Yarahmadzehi, Mohammad Hossein; Salari sardari, Morteza (2020). “Identifying and investigating factors affecting the development of non-oil exports to Oman from southern ports”, Shipping and Marine Technology Quarterly, 9: 1-20.
[18] Soleimani, Yaser; Azad, Naser (2017). “Identification and ranking factors affecting the development of Iran`s Pistachio exports”, Journal of Applied Research in Management and Accounting, 2(8): 16-24.
[19] Erdal, Karacan; Figen, Ceylan (2020). “Factors affecting pistachio exports in Turkey, Iran and the USA”, International Journal of Agriculture Foresty and Life Science, 4(2): 252-262.
[20] Minh, Tuan; Bui, Thanh (2020). “Improving the competitiveness of exporting enterprises: A case of Kien Giang province in Vietnam”, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6): 495-507.
[21] Danayi Fard, Hasan; Salehi, Ali (2017). " Research design (quantitative, qualitative approaches and mixed methods)", Tehran: Mehraban Publishing Institute, Third edition
[22] Rosnan, H; Saihani, S.B; Yusof, N.M; Daud, N.M (2015). “An Export Readiness Model”, Journal of Advanced Science Letters, 21(6): 1960-1963.
[23] Faryabi, Mohammad; Rahimi Aghdam, Samad; Ebrahimi, Vahide; Kazemi, Solmaz (2021). “Investigating the impact of organizational, strategic and environmental factors on export performance: Analysis of the mediating role of innovative export in export companies”, Journal of International Bussiness Management, 4(2): 62-86.