نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت – تحقیق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت – تحقیق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی، کاهش هزینه‌های تولید محصول می‌باشد. انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای هزینه‌‌های خرید را کاهش و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل‌دهنده محصول، قسمت عمده‌ای از بهای تمام شده محصول را در بر می‌گیرد. هدف از این مقاله ارائه یک روش تصمیم‌گیری فازی برای مسائل انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین است. در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تأمین‌کننده به‌عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گرفته است.
ماهیت این نوع تصمیمها معمولاً پیچیده و فاقد ساختار مشخصی است و بسیاری از معیارهای عملکرد کمی و کیفی از قبیل، کیفیت،قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل باید برای تعیین مناسبترین تأمین‌کننده مورد توجه قرارگیرد. در این مقاله از عبارتهای کلامی که به‌وسیله خبرگان ارائه می‌شود برای ارزیابی و تعیین عملکرد هر تأمین‌کننده نسبت به هر معیار و تعیین وزن معیارها استفاده شده است. رتبه‌بندیهای کلامی به‌وسیله اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه‌ای بیان شده‌اند و در نهایت از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) در محیط فازی برای انتخاب تأمین‌کنندگان استفاده شده و یک روش برای محاسبه وزن و رتبه‌بندی گزینه‌ها در تکنیکTOPSIS فازی ارائه شده است. در نهایت یک مثال برای نشان‌دادن فرایند حل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Selection of Supplier in Supply Chain in Case of Single Sourcing with Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejhad 1
  • Majid Esmaelian 2
  • Masood Rabieh 3

چکیده [English]

One of the most important permanence factors in today’s competition environment is decreasing of the cost of the products. Selecting the appropriate suppliers can significantly reduce the purchasing cost and increase organization competitiveness. It is due to the fact that in most industries, the cost of raw material and component parts includes the main cost of a product. The aim of this paper was to introduce a fuzzy decision making approach for supplier selection problems in supply chain. Most of such decisions are unstructured and many of the performance criteria such as quality, cost, flexibility and delivery time to determine the best supplier should be considered. In this paper, verbal variables were used for evaluation and determination of the performance of supplier under each criterion and determination of the weight of the criteria. Verbal variables were described by means of the triangular and trapezoid fuzzy numbers. Furthermore, the priority and the rank of suppliers by fuzzy multi-criteria decision making were determined. Finally, an example was presented to the process of decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Supplier Selection
  • Multi-criteria decision making
  • Fuzzy TOPSIS
  • Singular sourcing