نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 -

چکیده

مدل تعالی EFQM را می‌توان گذار از کثرت به وحدت در الگوها ورویکردهای مختلف متکثر موجود در حوزه بهبود و تعالی سازمانی نامید که مهمترین کارکرد آن، انجام خودارزیابی و شناسایی زمینه های قابل بهبود در یک سازمان است. از آنجا که سازمانها به ویژه آنهایی که از سطح بلوغ پایین‌تری در مدیریت کیفیت جامع برخوردارند هنگام استفاده از این مدل با انبوهی از زمینه‌های قابل بهبود مواجه خواهند شد، همواره انتخاب مهمترین و کلیدی‌ترین مسأله‌ها که ارزش تخصیص منابع سازمان را داشته باشند، چالش اصلی آنهاست. بنابراین، سازمانها ناگزیر به غربال مسأله‌های شناسایی شده برای یافتن مهمترین مسأله‌های خود هستند. مرور ادبیات وپیشینه این موضوع حاکی از آن است که رویکردی جامع و دقیق که در قالب یک مدل و الگوریتم مشخص به غربال مسأله‌های شناسایی شده با مدل تعالی EFQM بپردازد موجود نیست. هدف از این مقاله، معرفی یک الگوی غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا است. از آنجا که فضای تصمیم گیری حاکم بر سازمانهای صنعتی عموماً از نوع فازی است و معمولاً داده‌ها در فرم مبهم و سربسته مطرح می‌شوند، لذا برای اینکه این مدل با شرایط حاکم بر سازمانهای صنعتی تطبیق بیشتری داشته باشد، الگوی پیشنهادی در فضای تصمیم گیری فازی طراحی شده تا ضمن در نظر گرفتن زبان طبیعی محیط کسب و کار و استفاده از اطلاعات نادقیق و مبهم موجود، بتوان تصمیمات لازم را برای اولویت بندی زمینه های قابل بهبود اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Mathematical Screening Model to Select the Key Problems in (EFQM) Excellence Model

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Gholamreza Tavakoli 2
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseyni 3

چکیده [English]

We can call “EFQM excellence model” as a transition from the great number of different models and approaches to unity in context of organizational improvement and excellence. Doing self-assessment to find areas for improvement (AFIs) is the most important application of this model. Those organizations which are on lower level of total quality management will encounter lots of AFIs. So finding key problems is an important challenge for them. Reviewing the literature shows that there is no specific and systematic model to solve this challenge.
We intended to introduce a mathematical screening model in order to help organizations to find their key problems. The proposed model was designed in fuzzy context, because decision making situation of most of the organizations is in vague and ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • excellence model
  • Areas for improvement priority
  • Screening criteria
  • Self-assessment process