نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران به‌دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین‌های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک‌محور بوده و بانک‌ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک‌های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم‌موفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های اقتصادی نبود، دارد. این پژوهش، در باب اهمیت و جایگاه بانکداری بین‌الملل در نظام اقتصادی استدلالاتی اقامه و سپس در جهت شناسایی چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران تلاش نموده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با حضور 15 نفر از متخصصین این حوزه انجام پذیرفته است. داده‌ها که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شده‌اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که: اتصال و دسترسی بسیار محدود به نظام مالی جهانی، اجرای محدود استانداردهای پذیرفته شده جهانی در عملیات بانکی، عدم تطبیق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، نوسانات نرخ ارز، ضعف حاکمیت شرکتی و رتبه ریسک اعتباری مهمترین چالش‌های نظام بانکداری بین الملل کشورمان بوده و این چالش‌ها ناشی از متغیرهای کلان جهت‌گیری سیاست خارجی، هژمونی دلار در نظام مالی جهانی، تحریم‌های جامع و هدفمند و موانع قوانین و مقرراتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and explain the key challenges of Iran's International Banking System

نویسندگان [English]

  • Mostafa Goharifar 1
  • Vahid Khasehi Varnamkhasti 2
  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 3
  • Valiollah Seif 4

چکیده [English]

Despite the change in the structure of banking systems after the financial crisis, international banking is still considered as one of the important sources of financing for developing countries. In the Iranian economy, due to the low level depth of capital market and the lack of suitable alternatives, the financing system is a bank-based system and banks have a great responsibility in financing small and large enterprises. The absence of foreign banks in Iran at the level and scale of other developing economies indicates Iran failure to properly exploit its sources of financing, especially when the country was not subject to economic sanctions. This study has argued about the importance and position of international banking in the economic system and then has tried to identify the key challenges of the international banking system in Iran. In this regard, qualitative research has been conducted by qualitative content analysis method with the presence of 15 experts in this field. The data collected through semi-structured interviews have been analyzed and the results indicate that: Very limited connection and access to the global financial system,limited implementation of internationally accepted standards in banking operations, non-compliance with the standards of the Financial Action Task Force, exchange rate fluctuations, corporate governance weakness, and credit risk rating are the most important challenges of our countrychr('39')s international banking system and these challenges have been due to macro variables such as: foreign policy orientation, dollar hegemony in the global financial system, comprehensive and targeted sanctions and regulatory barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Challenge
  • banking system
  • International banking
  1. [1] Kazerooni, alireza.The role of the financial market in the equipment needed for development, Volume 43, Number 176-175, 2000, pp163-188. [2] Mashayekh,shahnaz; Jafari,mahboobeh,Iran's financial market compared to world markets, Accountant, No. 180 and 181, 1385.p34 [3] Bailey, Roy, The Economics of Financial Market, Cambridge University Press,2010 p.2. [4] Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, Pathology of the banking system,1395,p.2. [5] Winder, James. A Survey Article on International Banking, Encyclopedia of Finance, 2013, pp.607-620. [6] Stijn Claessens and Neeltje van Horen, Foreign Banks: Trends, Impact and Financial Stability, 2012 International Monetary Fund,pp.2-40. [7]Stijn Claessens, Neeltje van Horen, Trade: The benefits of foreign banks,10 April 2017, available at: https://voxeu.org/article/trade-benefits-foreign-banks. [8] Bankers without borders, World Bank, Global Financial Development Report, November2017. [9]farzaneh jahanseir khararoudi, Adel Azar, tooraj karimi, Decision- making on dimensions of ambidexterity using an agent-based modeling approach, , Modern Research in Decision Making ,Vol.5,Issue.4,2020,PP1-18. [10]Fathi S, Esmailian M, Ghandehari F, Shirangi Y, Ajam A. A Comparative Study of Capital Structure Determinants in Developed versus Developing Countries with Concentration on Iran. Management Research in Iran. 2015; 19 (3) :218-241 [11] eshqi M, sarlak M A, darvish H, mosavi M. Design and Explanation of E- Entrepreneurial Organization Model in Iranian Banking Industry (Case Study: Refah Bank). Management Research in Iran. 2019, 23 (2) ,28-53 [12] naadali,mohammad, The interaction of money and capital markets in the Iranian economy, Trend Quarterly, 1396, Volume 43. pp 65-114. [13] Zamani Farahani,M, Foreign banking, TERMEH publication,1391,pp15-16. [14]Martine Delierneux, Les Instruments du Payment International, International Business Law Journal,1993, pp.988-989. [15] UNCITRAL model law on international credit transfers,1992. [16] Elsan,mostafa. Banking law, SAMT publication, Tehran, 1395, Iran. [17]Miriam Quintana Ferna´ndez,Internationalisation of banking in Europe: Implications for European Works Councils, Employee Relations,Vol. 25 No. 6, 2003, pp. 574-593 [18] Rehan ul-Haq, An examination of strategic alliances and the origins of international banking in Europe, International Journal of Service Industry Management Vol. 18 No. 2, 2007 pp. 120-139. [19]Esther Sanchez-Peinado,Internationalization Process of Spanish banks: Strategic orientation after the mergers. European Business Review, Vol 15, Number 4, 2003, pp.245-261. [20]Dev Kumar Boojihawon, Internationalisation process of African banks: an exploratory study. African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 4 No. 2, 2013, pp. 244-266 [21]Steve Onyeiwu and Sulagna Das, An Empirical Analysis of the determinants of bank internationalization: the case of india and nigeria. International Research in Finance, Volume 36, 1–18. [22]Debadutta Panda and Sriharsha Reddy, Resource based view of internationalization: evidence from Indian commercial banks,journal of asia business studies, Vol. 10 No. 1 2016, pp. 41-60. [23]Syed Zamberi Ahmad,Foreign Multinational banking in Malaysia: trends, motives and activities. Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 5 No. 2, 2013, pp. 135-156. [24]Aidan O’Connor, A game-theoretical model of bank foreign direct investment strategy in emerging market economies, International Journal of Bank. [25] Vincenzo Formisano, Andrea Moretta Tartaglione, Maria Fedele and Ylenia Cavacece, The TQM Journal, Vol. Ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/TQM-07-2020-0159 [26]Buch, ClaudiaM.;Spindler, Markus. Banking globalization: international consolidation and mergers in banking, IAW Diskussionspapiere, No. 38, Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW), 2008, Tübingen. [27] M. Mansoor Khan, Islamic banking and finance: on its way to globalization, Managerial Finance, Vol. 34 No. 10, 2008, pp. 708-725. Marketing. Vol. 32 No. 3, 2014, pp. 194-222. [28]Eisazadeh Saeid. Analysis of Financial Markets Depth on Effeciency of Banking Industry (Iran in Campration of MENA Countries). Vol.12.Number 45.2012. pp.173-200. [29]Rashidarde,Habibollah. Analysis of mega trends effective on future market of banking industry based on structural/cross impact analysis, Vol.6.Number.3.2016. pp.57-86. [30] Malihe Rostami, Adel Azar, mahmoud Dehghan Nayeri, Hossein Safari, Performance-based budgeting dynamic model with the BSC approach in the Banking industry, Modern Research in Decision Making, Vol.5,Issue.4, 2020,PP8-125. [31]Tabrizi,Mansooreh.Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive approaches.vol.21. Num.64.2014. pp.105-138. [32]Iman.Mohammadtaghi. Qualitative content analysis, Pazhuhesh, Vol.3. No.2, Fall & Winter 2011-12. pp.15-44. [33] Momenirad,Akbar.,Qualitative content analysis in the research procedure: nature, stages and validity of the results, Quarterly Journal of Educational Measurement, Vol. 4, Number 14, Winter 2013, pp. 187-222. [34] N. L. Kondracki & N. S. Wellman, "Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education", Journal of Nutrition Education and Behavior, vol 34, p. 224-230. [35] Carla, Norrlof.” Dollar hegemony: A power analysis”. Review of International Political Economy. 21:5, 1042 1070, 2014. [36]COHEN, BENJAMIN J., AND TABITHA M. BENNEY. 2014. “What Does the International Currency System Really Look Like?” Review of International Political Economy 21: 1017–41. [37] WINECOFF, W. KINDRED, ‘The Persistent Myth of Lost Hegemony,’ Revisited: International Order as a Complex Network Phenomenon.” Presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, Toronto, CA.2019 [38] Ashna Khanna and W. Kindred Winecoff.” The Money Shapes the Order “. International Studies Perspectives, 2020.p5-11. [39] Hamilton, K and R. Langhorne. (2011). The Practice of Diplomacy is Evolution, Theory and Administration. London and New York: Rutledge. [40] Rosenberg, Elizabeth et al (April 2016) The New Tools of Economic Warfare: Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions, Center for a New American Security. [41]Elliott, Kimberly Ann (2005) Trends in Economic Sanctions Policy: Challenges to Conventional Wisdom, in: Peter Wallenstein and Carina Staibano (eds.), International Sanctions: Between Words and Wars in the Global System, London & New York.