دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تیر 1400 
شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران

صفحه 100-124

مصطفی گوهری فر؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ولی‌اله سیف


الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی)

صفحه 126-149

میر علی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ امین ندائی