نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

استراتژی های ارزش آفرینی از مدیریت دارایی های مشهود به استراتژی های مبتنی بر دانش و مدیریت دارایی های نامشهود در حال تغییر جهت می­باشد. در این راستا تنظیم استراتژی ارتباطی مناسب و اندوخته اطلاعاتی می تواند روند خلق ارزش را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی بازتاب ارتباطات استراتژیک بر ارزش آفرینی کارکنان با نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی است. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان چهار شرکت زیر مجموعه سازمان صنایع هوایی تشکیل داده­اند که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 204 نفر به عنوان نمونه تعیین گردیدند. . تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم­افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته­ های پژوهش نشان داد که ارتباطات استراتژیک هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با میانجی گری سرمایه اطلاعاتی بر ارزش آفرینی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین هوش سازمانی موجب تعدیل رابطه ارتباطات استراتژیک و ارزش آفرینی شده است. نتایج پژوهش در حوزه ارزش آفرینی نوآوری هایی داشته و به مدیران و کارکنان در درک اهمیت ارتباطات استراتژیک و مدیریت دارایی های نامشهود  به عنوان محرک های خلق ارزش کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of strategic communication in employee value creation: Analysis of the mediating and moderating role of information capital and organizational intelligence (Case study: Iran Air Industries Organization(

نویسندگان [English]

  • Seyed Jafar Zonoozi 1
  • Meysam Jafari 2

چکیده [English]

Value creation strategies from the management of tangible assets to knowledge-based strategies and intangible asset management are changing direction. In this regard, regulating an appropriate communication strategy and information amassed can affect the process of value creation. The aim of this study was to investigate the reflection of strategic communication in employee value creation with the mediating and moderating role of information capital and organizational intelligence. This study is applied based on the purpose and survey description in terms of how to collect data the statistical population of this study consists of employees of four companies affiliated the Iran Air Industries Organization, which were selected as a sample based on stratified-random sampling and using Cochranchr('39')s formula, 204 people. Strategic communication, both directly and indirectly, with the mediation of information capital, has a positive and significant effect on employee value creation. Organizational intelligence as a moderating variable also modulates the relationship between strategic communication and value creation. The results of the research in the field of value creation will be innovative and will help managers and employees in understanding the importance of strategic communication and managing intangible assets as stimuli for value creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Communication
  • Value Creation
  • Information Capital
  • organizational intelligence
  • Iran Air Industries Organization
  1. [1] Andersson, R. (2019). Employee communication responsibility: Its antecedents and implications for strategic communication management. International Journal of Strategic Communication, 13(1), 60-75. doi:10.1080/1553118x.2018.1547731 [2] Alvesson, M. (2004). Knowledge work and knowledge-intensive firms. Oxford University Press. [3] Kang, M., & Sung, M. (2017). How symmetrical employee communication leads to employee engagement and positive employee communication behaviors: The mediation of employee-organization relationships. Journal of Communication Management, 21(1), 82–102. doi:10.1108/JCOM-04-2016-0026 [4] Falkheimer, J., Heide, M., Nothhaft, H., Platen, S. V., Simonsson, C., & Andersson, R. (2017). Is strategic communication too important to be left to communication professionals? Public Relations Review, 43(1), 91–101. doi:10.1016/j.pubrev.2016.10.011 [5] Zerfass, A., & Franke, N. (2013). Enabling, advising, supporting, executing: A theoretical framework for internal communication consulting within organizations. International Journal of Strategic Communication, 7(2), 118–135. doi:10.1080/1553118X.2013.765438 [6] Ocasio, W., Laamanen, T., & Vaara, E. (2017). Communication and attention dynamics: An attention-based view of strategic change. Strategic Management Journal, 39(1), 155-167. doi:10.1002/smj.2702 [7] Mazzei, A., Kim, J., & Dell'Oro, C. (2012). Strategic value of employee relationships and communicative actions: Overcoming corporate crisis with quality internal communication. International Journal of Strategic Communication, 6(1), 31-44. doi:10.1080/1553118x.2011.634869 [8] Frandsen, F., & Johansen, W. (2011). The study of internal crisis communication: Towards an integrative framework. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 347–361. doi:10.1108/13563281111186977 [9] Sutthirak S, & Gonjanar P. (2012). The Effects from Asian’s Financial Crisis: Factors Affecting on the Value Creation of Organization alignment and information technology business value. Creating Business Value with Information Technology, 1-22. doi:10.4018/978-1-59140-038-7.ch001 [10] Matsuda, T. (1992). Organizational intelligence: its significance as a process and as a product. The International Conference on Economics/ Management and Information Technology, (pp. 219-222). Tokyo, Japan. [11] Nothhaft, H., Werder, K. P., Verčič, D., & Zerfass, A. (2018). Strategic communication: Reflections on an elusive concept. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 352-366. https://doi.org/10.1080/1553118x.2018.1492412 [12] Hallahan, K., Holtzhausen, D., Van Ruler, B., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication. International Journal of Strategic Communication, 1(1), 3-35. doi:10.1080/15531180701285244 [13] Werder, K. P., Nothhaft, H., Verčič, D., & Zerfass, A. (2018). Strategic communication as an emerging interdisciplinary paradigm. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 333-351. https://doi.org/10.1080/1553118x.2018.1494181 [14] Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. Communication Theory, 16(4), 411-426. doi:10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x [15] Holtzhausen, D. (2014). Strategic communication. The International Encyclopedia of Communication. doi:10.1002/9781405186407.wbiecs106.pub2 [16] Soleimani, Nafiseh, Al-Badawi, Amir, Aqdasi, Mohammad, Ostadi, Bakhtiar. (1398). Provide a mathematical formula for calculating employee value. New Research in Decision Making, 4 (1), 101-118 [in Persian]. [17] Zerfass, A., & Viertmann, C. (2017). Creating business value through corporate communication. Journal of Communication Management, 21(1), [18] Freudenreich, B., Lüdeke-Freund, F., & Schaltegger, S. (2019). A Stakeholder Theory Perspective on Business Models: Value Creation for Sustainability. Journal of Business Ethics. doi: 10.1007/s10551-019-04112-z [19] Madden. J. (2004). "Creating Corporate Value." Financial Executive, March-April.https://www.referenceforbusiness.com/management/Tr-Z/Value-Creation.html [20] saeidi R, hasanzadeh A, elahi S, Abessi M. )2018 (Meta-Analysis of Relationship between Digital Business Ecosystem, Value Creation Ecology and SMAC Ecology. IQBQ.; 22 (1) :47-67 [in Persian]. [21] Russo‐Spena, T., & Mele, C. (2012). “Five Co‐s” in innovating: a practice‐based view. Journal of Service Management, 23(4), 527–553. doi: 10.1108/09564231211260404 [22] Makadok, R., & Coff, R. 2002. The theory of value and the value of theory: Breaking new ground versus reinventing the wheel. Academy of Management Review, 27: 10–13. DOI:10.5465/AMR.2002.5922307 [23] Priem, R. L. (2007). A Consumer Perspective on Value Creation. Academy of Management Review, 32(1), 219–235. doi: 10.5465/amr.2007.23464055 [24] Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: Collier Macmillan. [25] Van Dam, R., Salverda, I., Hassink, J., Vaandrager, L., & Wentink, C. (2017). The art of bonding: Informational capital in Dutch green urban citizens’ initiatives. Community Development Journal, 54(3), 463-481. https://doi.org/10.1093/cdj/bsx054 [26] Ryan, B. (2013). Information seeking in a flood. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 22(3), 229-242. doi:10.1108/dpm-05-2012-0059 [27] Tierney, K. (2014). The social roots of risk: Producing disasters, promoting resilience. Stanford University Press. [28] Tallon, P. P., & Kraemer, K. L. (2003). Investigating the relationship between strategic. [29] Ganzert, C., Martinelli, D. P., & Delai, I. (2012). Intelligence systems methodology: A systemic approach to the organizational intelligence function. Knowledge Management Research & Practice, 10(2), 141-152. doi:10.1057/kmrp.2011.44 [30] Silber, K. H., & Kearny, L. (2010). Organizational intelligence: A guide to understanding the business of your organization for HR, training, and performance consulting. John Wiley & Sons. [31] De Angelis, C. T. (2013). A knowledge management and organizational intelligence model for public administration. International Journal of Public Administration, 36(11), 807-819. doi:10.1080/01900692.2013.791315 [32] amini S, yaghoubi N. )2017 .(Handing Effect of Institute Inteligence on crisis Mangement In Esfahan power cholor factory. IQBQ.; 20 (4) :23-44 [in Persian]. [33] Albrecht, K. (2008). The power of minds at work: Organizational intelligence in action. Karl Albrecht International. [34] Choo H C, & Salleh, K. (2010). The importance of intellectual capital information to SMEs in Malaysia. 2010 International Conference on Science and Social Research (CSSR 2010). doi:10.1109/cssr.2010.5773710 [35] Cruz, Y R., & Galán Domínguez, E. (2007). La inteligencia organizacional: Necesario enfoque de gestión de información Y del conocimiento. Ciência da Informação, 36(3), 51-58. doi:10.1590/s0100-19652007000300006 [36] Möller, K., & Rajala, A. (2007). Rise of strategic nets — New modes of value creation. Industrial Marketing Management, 36(7), 895-908. doi:10.1016/j.indmarman.2007.05.016 [37] Merz, M. A., Zarantonello, L., & Grappi, S. (2018). How valuable are your customers in the brand value Co-creation process? The development of a customer Co-creation value (CCCV) scale. Journal of Business Research, 82, 79-89. doi:10.1016/j.jbusres.2017.08.018 [38] Tasic, J., & Amir, S. (2017). Informational capital and disaster resilience: The case of Jalin Merapi. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 25(3), 395-411. doi:10.1108/dpm-07-2015-0163 [39] Boulifa B,. L., Khouaja,, Slim,. (2017). Value Creation in Banks and Informational Contribution of Value Efficiency The International Journal of Business and Finance Research, v. 11 (2) p. 9-19. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3043415 [40] Erincz, & Tiuhtii. (2018). the role of informational capital in ensuring the firm's sustainability. ANNALS OF ”Eftimie murgu” university reșița, fascicle ii. economic studies, (25), 56-61. [41] Antonella Ferri, M., & Palazzo, M. (2018). Dual marketing communications: Enriching channel value network with a multi-channel strategic communication. MERCATI & COMPETITIVITÀ, (3), 69-83. https://doi.org/10.3280/mc2018-003005 [42] Božič, K., & Dimovski, V. (2019). Business intelligence and analytics for value creation: The role of absorptive capacity. International Journal of Information Management, 46, 93-103. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.020 [43] Fink, L., Yogev, N., & Even, A. (2017). Business intelligence and organizational learning: An empirical investigation of value creation processes. Information & Management, 54(1), 38-56. doi:10.1016/j.im.2016.03.009 [44] Trieu, V. (2017). Getting value from business intelligence systems: A review and research agenda. Decision Support Systems, 93, 111-124. doi:10.1016/j.dss.2016.09.019 [45] Wetzels, Odekerken-Schröder, & Oppen, V. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177. doi: 10.2307/20650284 [46] Henseler, J., & Fassott, G. (2009). Testing moderating effects in PLS path models: An illustration of available procedures. Handbook of Partial Least Squares, 713-735.