نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی‌ـ همبستگی است که بصورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، عبارت است از کسب و کارهای خانوادگی در تهران که حداقل دو نفر از اعضای خانواده در مالکیت یا مدیریت سازمان نقش دارند. جامعه آماری بر اساس اطلاعات موجود، 600 شرکت بوده و حجم نمونه مورد نیاز برابر با 235 شرکت می‌باشد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌ای‌ است که روایی و پایایی آن سنجیده شده است. با توجه به مطالعات پیشینیان، پرسشنامه‌ها و مصاحبه با صاحبان کسب‌وکارهای خانوادگی، متغیرهای این تحقیق که بر بی‌علاقگی افراد برای حضور در کسب و کار خانوادگی عبارتند از: خرده مقیاس چشم‌انداز مدون، خرده مقیاس ساختار و خرده مقیاس روابط متقابل. جهت شناسایی متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در تحلیل عاملی تأییدی ارتباط این عوامل با یکدیگر و عامل اصلی یعنی بی‌علاقگی به حضور در کسب وکار خانوادگی مورد سنجش قرار گرفت. ضمن تأیید برازش مدل، نشان داده شد که چشم‌انداز غیر‌مدون بیشترین تأثیر را بر بی‌علاقگی و ساختار نامنسجم دارد. عوامل شناسایی شده از همبستگی بالایی با عامل اصلی برخوردار بودند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که سه عامل مشخص شده تأثیر زیادی بر بی‌علاقگی افراد در حضور در کسب وکارخانوادگی را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designe of Model to Evaluate Effective Factors on the Apathy of Family Members to Family Businesses

نویسندگان [English]

  • hesam zand hesami 1
  • Maryam hantooshzadeh 2

چکیده [English]

The research type is descriptive - correlation research which is done through survey method. Statistical population of research is family business in Tehran that at least two members of the family are involved in the ownership or management of the organization. Based on available information, Statistical population has been 600 companies and the sample size was 235 companies. In this research main tool for data collecting is a questionnaire that it`s validity and reliability has been measured. According to previous studies, questionnaires and interviews with family business owners, variables that influenced on the apathy of people to participate in the family business, are: micro scale collected Perspective, micro scale Structure and micro scale Interaction. Exploratory factor analysis was used to identify latent variables. The relationship between these factors and the main factor was measured by confirmatory factor analysis. It was shown that lack collected perspective has greatest impact on the apathy and incoherent structure, meanwhile fitting the model. The identified factors were highly correlated with the main factor. Therefore, we can conclude that three marked factors influenced on the apathy to family business

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family business
  • Apathy
  • Path analysis