نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تئوری پیچیدگی، علم مطالعه سیستمهای انطباقی پیچیده است. علمی است که تئوری آشوب، تئوری خودسامانی و هندسه برخالی را در بر می‌گیرد. این تئوری برخلاف آشوب که از فیزیک ریشه گرفته، به طور اساسی ریشه در بیولوژی دارد. اگر چه بین هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی تئوری پیچیدگی و پست مدرنیست شباهتهایی وجود دارد، ولی نمی‌توان آن را در گروی پست مدرنیست قرار دارد؛ زیرا بین علم پیچیدگی و پارادایم اثباتگرایی نیز شباهتهایی وجود دارد. در این مقاله با نگاهی به مفهوم پارادایم، سیر تطور مقایسه پارادایمها با تئوری پیچیدگی، بررسی و ارکان سه‌گانه پارادایم اثباتگرایی و پست مدرنیست را با پیش‌فرضهای تئوری پیچیدگی مقایسه خواهد شد. در اینجا نتیجه‌گیری می‌شود که تئوری پیچیدگی به طور کامل در گروی پست مدرنیسم قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study About Philosophical Foundations of Complexity Theory: Is Complexity Science a Postmodern Theory?

نویسنده [English]

  • Hasan Danaeefard

چکیده [English]

Complexity theory is the science of studying adaptive complex system. This science includes chaos theory, self-organization theory and fractal geometry. The origin of this theory is in Biology. Although there are common elements between ontology, epistemology and methodology of complexity theory and postmodernism, we can’t say complexity theory is a postmodern theory because there are also similarities between complexity science and positivism paradigm. In this paper, we will compare complexity theory to postmodernism and positivism and the result is that complexity theory is not fully a postmedern theory.