نویسندگان

1 گروه اقتصاد- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز،‌ تبریز،

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی آثار آن در اقتصاد کشور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. مطابق تئوری سیکل زندگی، گروههای سنی میانسال صاحبان پس انداز هستند و گروه های سنی جوان و سالخورده مصرف کننده و دارای فزونی مصرف بر پس انداز می باشند، همچنین تئوری فرایند فزایندگی تورم ویکسل که روی تصمیمهای پس انداز و سرمایه‌گذاری بنیان نهاده شده است، پیش‌بینی می‌کند که مازاد تقاضای حاصل از تفاوت نرخ بهره، مازاد تقاضای مصرف ایجاد می‌کند و این امر با ایجاد فشار تقاضا منجر به فرایند تورم زایی خواهد شد. این تحقیق اسنادی ـ تجربی است و با تلفیق دو نظریه فوق درصدد است تا اثرگذاری توزیع سنی جمعیت روی تورم را در کشور با استفاده از تخمین به روش OLS بررسی کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که گروههای سنی مصرف کننده (0-14) ساله، (15-29) ساله و بالای 64 سال دارای اثر مثبت معنادار روی تورم و گروههای سنی پس انداز کننده (30-44) ساله و (45-64) ساله دارای اثر منفی معنادار روی تورم می‌باشند. همچنین اعمال سیاست تحدید جمعیت بعد از سال 1368 روی تورم اثر منفی معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Population’s Age Structure on Inflation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Beheshti 1
  • Khaled Ahmadzadeh 2

چکیده [English]

Little effort has been exerted in the domain of the study of the relation between age structure of population with macroeconomic variables and the study of its effects on the economy of Iran. According to Life Cycle Theory, middle-age groups are owners of savings and young and old-age groups are consumers (their consumption is more than their savings). Wicksell’s cumulative Inflation Process Theory, founded on the resolutions of saving and investment, also foresees that the surplus of the demand raised from the difference in interest rate would contribute to the surplus of consumption which would cause, in turn, demand pressure and finally would result to more inflation. The presernt study is a document-experiment research and combining the above mentioned two theories, tries to analyze the effects of the age distribution of the population on inflation in the Iran, using estimation in OLS method. The findings of the research showed that the consuming age groups i.e. the ages between 0 – 14 years, 15 - 19 years, and over 64 years have a meaningful positive effect on the inflation, while saving age groups i.e. ages between 30 - 44 and 45 - 64 years have a meaningful negative effect on the inflation. The population limiting policy which has been exerted since 1989 has also had a meaningful negative effect on the inflation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population’s age structure
  • Inflation
  • Consumption
  • Life cycle theory
  • Wicksell’s cumulative inflation process
  • Iran