نویسندگان

1 کار شناس انفورماتیک / شهرداری اصفهان

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استاد یار گروه مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک توانمندساز در اکثر سازمانهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و دستیابی به اهداف سازمان بدون بکارگیری آن امکان پذیر نمی باشد. هدف نهایی بکارگیری فناوری اطلاعات، تحقق استراتژی ها و اهداف کسب و کار در سازمانهاست. بر همین اساس سازمانها باید با بهره گیری از راهکارهای مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. بهره گیری مناسب و اثربخش راهکارهای فناوری اطلاعات در سازمان بدون داشتن فرایندهای مناسب در این حوزه امری دشوار خواهد بود. از آنجا که مدل کوبیت، ساختاری ارائه می دهد که فرایندهای فناوری اطلاعات و اطلاعات را به استراتژی و اهداف سازمان و نیازمندیهای کسب و کار مرتبط کرده و روشهای بهینه برنامه ریزی و سازماندهی، اکتساب و پیاده سازی، تحویل و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی فناوری اطلاعات را برای اهداف دوگانه مدیریت مخاطرات (برای ایجاد محرمانگی، دسترس پذیری، قابلیت اطمینان و انطباق) و اکتساب منافع و مزایا ( افزایش کارایی و اثربخشی ) یکپارچه می سازد، در این مقاله، ابتدا با استفاده از این چارچوب ارزیابی وضعیت موجود بلوغ فرآیندهای سازمان فاوا شهرداری اصفهان انجام شده و سپس جنبه جدیدی از مدل کوبیت را بررسی و ارتباط بین این اجزای آن را مطرح نموده و به ارائه این مطلب می پردازد که چگونه افزایش سطح بلوغ فرایندهای سازمان مبتنی بر IT می تواند موجب افزایش تامین نیازمندی های کسب و کار گردد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of IT Processes Maturity Level on Achieving Business Requirements with COBIT Approach , The Case Study: ICT Organization of Isfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • fatemeh darvishi 1
  • ali rezaeian 2
  • behrooz ghlichlee 3

چکیده [English]

Today ICT is growing remarkably and considered as a very important enabler in different enterprises , and then, reaching the goals of an organization is almost impossible without it. The aim of using ICT is to achieve the business goals and ensure following the strategies. Therefore the organizations should benefit from ICT solutions to move toward their goals, using ICT solutions effectively, but without having appropriate processes will be a very difficult job. according to COBIT, As the IT Governance provides a structure for connecting IT processes and relating information to enterprise goals, strategy and business requirements, and it integrates optimized methods of IT planning and organizing, acquiring and implementing, delivery and support, monitoring and evaluating for dual goals of risk management ( for making the confidentiality, availability, reliability and compliance) and acquiring benefits and advantages ( efficiency and effectiveness) ,first, the maturity level of enterprise processes of information and communication technology (ICT) organization of Isfahan Municipality has been assessed in this paper by using this framework and then a new aspect of COBIT and the relations between its different components are discussed. Finally considers the following question: Does the rising of maturity level of enterprise processes lead to increase the meeting of the business requirements?

کلیدواژه‌ها [English]

  • process maturity level
  • business requirements
  • COBIT