نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مشتریان مهم‌ترین منابع شرکت‌های خدماتی محسوب می‌شوند و بنابراین تردیدی نیست که شرط دستیابی به سودآوری شرکت‌های بیمه، در گرو تجزیه‌وتحلیل مسائل مربوط به رضایت مشتریان و افزایش میزان بهره‌وری خدمت‌دهندگان است. یکی از مهم‌ترین عواملی که شرکت‌های بیمه در ارتباط با رضایت مشتریان در زمینۀ ارائۀ خدمات بیمه‌ای با آن مواجه هستند، کاهش مدت زمان فرایند صدور بیمه‌نامه به مشتریان می‌باشد. این موضوع به‌ندرت مورد توجه شرکت‌های بیمه قرار گرفته است، از این‌رو در این پژوهش سعی شده است با استفاده از شبیه‌سازی از سیستم موجود و مشاهدۀ نتایج مدل شبیه‌سازی شده، راه‌حلی ارائه گردد تا مدت زمان فرایند صدور بیمه‌نامه بهبود یابد.
پس از تدوین مدل در محیط نرم‌افزاری، نتایج حاصل از اجرای مدل شبیه‌سازی پیشامد گسسته تحلیل ‌شد و جهت اعتبارسنجی مدل، مورد آزمون قرار گرفت و پس از آن‌که مدل شبیه‌سازی شده معتبر تشخیص داده شد، نسبت به تدوین سناریوهای بهبود سیستم اقدام شد. نتایج نشان داد، با تغییر در هریک از پارامترهای تعداد کاربران مشغول به صدور بیمه‌نامه، زمان مراجعۀ مشتریان به پزشک متخصص و مدت زمان جواب‌دهی آزمایش‌های تخصصی و زمان مراجعۀ نماینده بیمه به واحد صدور بیمه‌نامه، مدت زمان انجام فرایند صدور بیمه‌نامه کاهش‌یافته و در نهایت منجر به بهبود فرایند خدمت‌دهی و افزایش میزان بهره‌وری خواهد شد که حکایت از اثربخش بودن تکنیک شبیه‌سازی پیشامد گسسته و گسترش روش‌های مطالعۀ عملیاتی در حوزه خدمات دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Service Process of Insurance Issuance System Life and Securing the Future with a Discrete Event Simulation Approach and Scenario Writing (Case study: Pasargad Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Reza Shakerin 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Reza Radfar 2

چکیده [English]

Customers are the most important resources of service companies, and so there is no doubt that the condition for achieving profitability of insurance companies depends on analyzing issues related to customer satisfaction and increasing the productivity of the servants. One of the most important factors that insurance companies face with customer satisfaction in providing insurance services is reduce process time of the issuance of insurance policy to customers. This issue has rarely been considered by insurance companies, therefore, in this research, it has been tried to using simulation of the existing system and observing the results of the simulated model, a solution should be provided to improve the duration of the insurance issuance process.
After compiling the model in the software environment, were analyzed the results of the implementation of the discrete-event simulation model and tested to validate the model, and after the simulated model was found to be valid, were developed scenarios for improvement system. The results showed that with the change in each parameter of the number of users issuing the insurance policy, the time of customer referral to the expert physician and the time of response of the specialized tests and the time of appointment of the insurance representative to the insurance policy issuing unit, the duration of the issuance of the insurance policy decreased, and eventually Will lead to improved service delivery and increased productivity, reflecting the effectiveness of the discrete-event simulation technique and the development of operational study methods in the service sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Process
  • Life and Securing the Future Insurance
  • simulation
  • Discrete Event
  • Scenario Writing
  1. [1]. Abolhassani, Zahra. (2008). Measuring the internal gap of seven service quality and prioritizing the dimensions of internal service quality in the insurance industry. Master Thesis. University of Isfahan, Faculty of Economics and Administrative Sciences. (in Persian) [2]. Nouraei, M., Asghari, F., Masoumi, F. (2013). The Relationship Between The Use of Internet with Life Insurance Marketing (Case Study: Iran Insurance in Zanjan Province). Quantitative Researches in Management, Volume 4, Number 3, 89-100. (in Persian) [3]. Kandampully, J., & Menguc, B. (2000). Managerial practices to sustain service quality: an empirical investigation of New Zealand service firms. Marketing Intelligence & Planning, 18(4), 175-184. [4]. Taghavifard, M., Habibi, R., Aghaei, M. (2018). Determining Retention and Profitability of Bank Customers Using Extended Decision Tree and Forest Regression. Modern Research in Decision Making, 2(4), 57-79. (in Persian) [5]. Mortazavi, S., Nazemi, Sh., Ayati Garaz, M.. (2010). The Moderating Role of Competitors' Attractiveness and Switching Cost on the Relationship Between Price, Service Quality, and Customer Annoyance in Real Estate Sector of Sina Insurance Co. Management Studies in Development and Evolution, 20(63), 85-114. (in Persian) [6]. Radfer, R. (2005). Provide a Dynamic Model of Organizational Planning based on a Network of Problem Solutions. PhD Thesis. Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in Persian) [7]. Abedi, S., Radfar, R., Hamidi, N. (2010). Optimization the Layout of Filling Station by Simulation in Queue Theory. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1389(4), 43-52. (in Persian) [8]. Sajjadi K, Azimi P. (2015). Optimizing the Number of Bank Branches Equipment by Using Simulated Annealing Algorithm, IQBQ, 18 (4), 65-86. (in Persian) [9]. Küster, I., Vila, N., & Canales, P. (2016). How does the online service level influence consumers’ purchase intentions before a transaction? A formative approach. European journal of management and business economics, 25(3), 111-120. [10]. Liao, S. H., Chen, Y. N., & Tseng, Y. Y. (2009). Mining demand chain knowledge of life insurance market for new product development. Expert Systems with Applications, 36(5), 9422-9437. [11]. Ahmadzadeh, A., Soluki, S. (2019). Life Insurance Claim Management Process Vulnerability using FMEA: an Iranian Insurance Company Case study. Iranian Journal of Insurance Research, 34(2), 30-51. (in Persian) [12]. Talebi H, Amiri M, Azimi P. (2018). Analysis of a Bank Queuing System and Reducing the Waiting Time for Customers by Simulation and Design of Experiment Approach. IQBQ. 2018; 22 (1) :95-118. (in Persian) [13]. Taghavi Fard, M.T., Dadvand, A., Aghaei, M. (2017). Improving the Banking Service Process with Simulation and Scenario Making Approach (Case Study: Pasargad Bank), 2nd International Conference on Industrial Management, Babolsar, Mazandaran University. (in Persian) [14]. Haghighi Kafash, M., Mousavi Moradi, S., Bharam, A., Akbari, M. (2015). Developing a Model to Measure Level of Insured Satisfaction among Active Insurance Companies of Iranian Insurance Industry. Iranian Journal of Insurance Research, 29(Issue 4), 189-211. (in Persian) [15]. Ranjbarfard, M., Bakhtiari, S. (2014). Insured Satisfaction of Third Party Insurance Policy Services. Iranian Journal of Insurance Research, 29(Issue 1), 79-104. (in Persian) [16]. Sepehri M, Pedram Y, Teimoor Poor B, Matlabi M. (2013). Measurement and Analysis of Strategies to Reduce Referral’s Waiting Time to Public Health Centers Based on Simulation. Journal of Health System Research, 9(5): 550-60. (in Persian) [17]. Mashayekhi, A., Azar, A., Zangoueinezhad, A. (2014). A Dynamic Modelling for Decreasing of Loss Time Average in Insurance Companies: System Dynamics Approach. Managment, 5(10), 45-64. (in Persian) [18]. Shahbazi, S., Sajjadi, S., Jolai, F. (2018). A Simulation-Based Optimization Model for Determining the Sequence of Implementing Projects Related To New Product Development. Modern Research in Decision Making, 2(4), 129-152. (in Persian) [19]. Azar, A., Mo'meni, M. (2001). Statistics and its Application in Management. Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books, Third Edition, Tehran. [20]. Farokhizadeh, F., Toloie Eshlaghy, A., Radfar, R., Shoja, N. (2019). A Dynamic Model of E-Readiness for SMEs to Enter the E-Commerce Domain. Modern Research in Decision Making, 4(2), 97-122. (in Persian) [21]. Taghavifard, M., Dadvand, A., Aghaei, M. (2018). Improving Service Processes and Reducing Waiting Times for Bank Customers Using Simulation Approach. IT Management Studies, 6(22), 75-105. (in Persian) [22]. Mohtashami A, Khatami Firoozabadi S. (2011). Proposing a Methodology to Allocate the Equipments and Facilities to the Harbors using Multiple Criteria Decision Making Tools and Simulation (Case Study: Shahid Rajaee Port). IJIEPM, 22 (2), 162-170. (in Persian) [23]. Khoshbin, A., sepehri, M., Raissi, S. (2017). Optimum Staff Leveling of Hospital Emergency Department Using a Simulation Based Approach. Journal of Healthcare Management, 8(2), 7-19. (in Persian)