نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو  و یا  مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در  ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for controlling risk of crowdfunding service (Case study: Mellat Bank)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Taghavifard 1
 • Kamran Feizi 1
 • Babak ZadjabbariOchtapeh 2
 • Jahanyar Bamdadsofi 1
 • Mohammad ali Dehghan Dehnavi 1

1 Faculty member, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University

2 PhD student in Information Technology Management, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

This paper uses the crowdfunding structure as an alternative digital economy solution or the Manifesto of Dynamic Technological and Financial Investment, which in fact includes both dimensions, for financing and provides a model for controlling perceived imaginary risks.The main factors in creating risks for crowdfunding, including risks of the sponsor, the applicant, infrastructure and information exchange, and the components of each were identified through qualitative studies. Since banks and their subsidiaries have the necessary potential to operate in this field and are involved in some way due to new approaches in business, banks should consider integrating the "crowdfunding" structure with their services. To use this approach in their business ecosystem, so the research was conducted in the context of one of the developed banks in Iran in terms of banking services. In order to test the findings of this descriptive study, data collection method was used through a questionnaire at two levels of experts (Delphi team) and general and raw data were analyzed using statistical techniques. In order to validate the model, the structural equation method has been used. Based on the results of statistical studies, all factors had the necessary validity and financial support and infrastructure had the greatest impact on the risks of the tested model, and therefore in the implementation of the model with more sensitivity can be monitored these two factors.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • crowdfunding
 • risk control
 • sponsor
 • financial applicant
 • infrastructure
 • information exchange
[1]    Langley ,P and Layshon,A.(2017). “Capitalizing on the crowd:The monetary and financial ecologies of crowdfunding”. Environment and Planning A, 0(0) 1–21 .
[2]    Madill, J. J., Feeney, L., Riding, A., & Haines Jr, G. H. (2002). Determinants of SME owners’ satisfaction with their banking relationships: a Canadian study. International Journal of Bank Marketing, 20(2), 86-98.
[3]     Maier, F., Meyer, M., & Steinbereithner, M. (2016). Nonprofit organizations becoming business-like: A systematic review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(1), 64-86.
[4]    Haas, P., Blohm, I., and Leimeister, J. M. (2014).” An Empirical Taxonomy of Crowdfunding Intermediaries”. International Conference on Information Systems (ICIS), Auckland, New Zealand.
[5]    Christensen, C. and Raynor, M. (2013). “The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth”. Harvard Business Review Press.
[6]    Liebenau, J., Elaluf-Calderwood, S., and Bonina, C. (2014). “Modularity and Network Integration:Emergent Business Models in Banking”. System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on: IEEE, pp. 1183-1192.
[7]    Mahadevan, B. (2000). “Business Models for Internet-Based E-Commerce: An Anatomy”. California Management Review (42:4), Summer2000, pp 55-69.
[8]    Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). “Crowdfunding: Tapping the right crowd”. Journal of Business Venturing, 29(5), 585–609. doi:10.1016/j.jbusvent.2013.07.003
[9]    Kleemann, Frank, G. Gunter Voss and Kerstin Rieder.( 2008). “Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing.” Science, Technology & Innovation Studies 4:1, 5-26.
[10]     Hulme, M. K., & Wright, C. (2006). Internet based social lending: Past, present and future. Social Futures Observatory, 11, 1-115.
[11]    Harrison, R. (2013). Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: catalyst or chimera?.
[12]    Ley, A., & Weaven, S. (2011). “Exploring agency dynamics of crowdfunding in start-up capital financing”. Academy of Entrepreneurship Journal, 17, 85–110.
[13]     Beaulieu, T., Sarker, S., & Sarker, S. (2015). A Conceptual Framework for Understanding Crowdfunding. CAIS, 37, 1.
[14]    Mitra, T., and Gilbert, E. (2014). “The Language That Gets People to Give: Phrases That Predict Success on Kickstarter CSCW”. February 15-19, 2014, Baltimore, MD,USA.
[15]    Zhang, J., & Liu, P. (2012). Rational herding in microloan markets. Management Science, 58(5), 892-912.
[16]    Gierczak, M. M., Bretschneider, U., & Leimeister, J. M. (2014). “Is all that glitters gold? Exploring  the effects of perceived risk on backing behavior in reward-based crowdfunding”. Paper presented at the International Conference on Information Systems (ICIS), Auckland,New Zealand.
[17]    Mollick, E. (2014). “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study”. Journal of Business Venturing (29:1), pp 1-16.
[18]    Neuronation. (2011). “Expert interview with Neuronation at a funding pitch on Seedmatch”. November 29, 2011.
[19]    Leimeister, J. M. (2010). “Collective intelligence”. Business & Information Systems Engineering(BISE), 4(2), 245–248.
[20]    Hornuf, L., & Kl€ohn, L. (2013). “Crowdinvesting and Portfoliodiversifizierung —Eine rechts€okonomische Analyse”. Venture Capital Magazin, 2, 34–35.
[21]      Pavlou, P. A., & Gefen, D. (2004). “Building effective online marketplaces with institution-based trust”. Information Systems Research, 15(1), 37–59. doi:10.1287/isre.1040.0015.
[22]     Bonini, S., & Capizzi, V. (2019). The role of venture capital in the emerging entrepreneurial finance ecosystem: future threats and opportunities. Venture Capital, 21(2-3), 137-175.
[23]     Dapp, T. F. (2013). Crowdfunding, “an alternative source of funding with potential (DB ResearchReport)”.
[24]     Wroldsen, J. S. (2013). “The social network and the Crowdfund Act: Zuckerberg, Saverin, and venture capitalists dilution of the crowd”. 15 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, 583(2012–2013).Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id¼2141015
[25]    Everett, C. R. (2019). Origins and Development of Credit-Based Crowdfunding. Banking & Finance Review, 11(2).
[26]      Bagheri, A., Chitsazan, H., & Ebrahimi, A. (2019). Crowdfunding motivations: A focus on donors' perspectives. Technological Forecasting and Social Change, 146, 218-232.
[27]      Dinev, T., Bellotto, M., Hart, P., Russo, V. et al. (2006), “Internet users’ privacy concerns and beliefs about government surveillance: An exploratory study of differences between Italy and the United States”, Journal of Global Information Management, Vol.14, No.4, pp.57-93.
[28]      Fallah Tafti S, KordNaeij A, Khodadad Hoseini SH, Jamali M. Explaining interactive strategic objectives of Iranian Banking Industry by applying business ecosystem concept. Management Research in Iran. 2016 Mar 10;19(4):139-60.
[29]     Azizi S. Conceptual Mapping of Retail Banking: A Correspondence Analysis Approach. Journal of New Research in Decision-Making. 2016;1(3).