دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-271 

مقاله پژوهشی

مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت )

صفحه 1-29

محمدتقی تقوی فرد؛ کامران فیضی؛ بابک زادجباری اوچتپه؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمدعلی دهقان دهنوی


مقاله مروری

فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید

صفحه 56-86

عاطفه فتحی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه


مقاله پژوهشی

هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه

صفحه 88-110

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ ترانه فرخ منش


ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده

صفحه 112-137

مریم رستمی؛ سید عبدالله حیدریه؛ علی اکبر امین بیدختی


سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب)

صفحه 139-163

پژواک مهدیپور؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ حسنعلی آقاجانی


مقاله پژوهشی

نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه

صفحه 198-225

فرشید خمویی؛ مرتضی سلطانی؛ محمد رحیم اسفیدانی


عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده)

صفحه 227-244

شهراد پدیدار؛ محمد حقیقی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری