نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بازاریابی به عنوان یک رشته دانشگاهی، عمر کوتاهی دارد. این در حالی است که تجربه عملی تجارت و بازاریابی در جهان، به درازای تاریخ است. مطالعات و پژوهش های باستان شناسی به واسطه حضور انواع خاصی از کالاها در جغرافیای نامتناسب با مواد تشکیل دهنده آن محصولات، نشان می دهد که کالا ها سفرهای طولانی را طی کرده و از سرزمینی به سرزمین دیگر مبادله و معامله شدند. بنابراین تجربه نحوه ورود و انتخاب مقاصد تجاری از دیر باز محل توجه بشر بوده است. هدف از مطالعه حاضر فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی است و مقاله کوشیده است به تحلیل روش های مطالعات پیشین در زمینه انتخاب بازارهای هدف صادراتی بپردازد. در این راستا، بر اساس روش مرور نظام‏مند بر مبنای پروتکل PRISMA، مجموعه‏ای از نشریات علمی ایرانی فعال در زمینه مدیریت، بازرگانی و بازاریابی شناسایی و از میان آنها، مجلاتی که مقالاتی در این زمینه داشتند، انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان داد که طی حدود دو دهه از سال 1380 الی 1399 در مجموع بیست و سه مجله، چهل و سه مقاله را با موضوع بازارهای هدف صادراتی منتشر کرده اند. وجود چسبندگی روش در هر سه بخش روش پژوهش، روش گردآوری داده و روش تحلیل داده، به طرز چشمگیری در این پژوهش ها مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Meta-Method Study of Export Target Markets Selection: A Systematic Review of Articles Published in Iranian Scientific Journals

نویسندگان [English]

  • khodadad gharibpour jahan abad 1
  • pejman jafari 2

1 PhD Student in Business Administration, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Marketing as an academic discipline is short-lived. In contrast, the practical experience of trade and marketing in the world is long in history. Due to certain types of goods in geography disproportionate to the ingredients of those products, archaeological studies and research found that those goods traveled long distances and were exchanged and traded from one land to another. Therefore, the experience of entering and choosing business destinations has long been the focus of human attention. This research aims to study the international market selection literature, and the article has tried to analyze the method of previous studies in this field. In this regard, based on Metamethod and, Considering the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) items, a collection of Iranian scientific journals in management, business, and marketing was systematically reviewed. Studies have shown that during about two decades, from 1380 to 1399, a total of twenty-three journals have published forty-three articles on the subject of export target markets. The existence of methods myopia in all three parts of the research method, data collection method, and data analysis method was observed significantly.
The existence of methods myopia in all three parts of the research method, data collection method, and data analysis method was observed significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export market
  • Metamethod
  • Marketing
  • International Market
[1]    Bartels R. The history of marketing thought. 1988.
[2]    jadidi N, zare S. Trade of Sasanid from first Khosrow to the end of KhosrowParviz dominion (531-628 AD). Research in History. 2013;4(2):67-82.
[3]    Maleki Lootaki H. Persian Gulf Maritime Trade From Ancient Times To Parthian. The Persian Gulf Political-Cultural Studies Journal. 2018;4(14):35-44.
[4]    Rezvantar A, Parvaneh F. A look at the special political-economic situation of the Persian Gulf in ancient times. Persian Gulf Studies Quarterly. 2018;4(12):15-21.
[5]    Saadi M. Golestan Saadi, by the efforts of Khalil Khatib Rahbar. Tehran: Safi Alishah; 1965.
[6]    Freeman J, Styles C. Does location matter to export performance? International Marketing Review. 2014.
[7]    Shamabadi M, Khodadad Hosseini S. Designing a model of persian carpet marketing. Management Research in Iran. 2005;9(20):73-100.
[8]    Mansion SE, Bausch A. Intangible assets and SMEs’ export behavior: a meta-analytical perspective. Small Business Economics. 2020;55(3):727-60.
[9]    Buck T. Spain’s export-led recovery loses momentum as May data show fall. Financial Times. 2014;21:310-24.
[10]    Haddoud MY, Onjewu A-KE, Nowiński W, Jones P. The determinants of SMEs’ export entry: A systematic review of the literature. Journal of Business Research. 2021;125:262-78.
[11]    Górecka D, Szałucka M. Country market selection in international expansion using multicriteria decision aiding methods. Multiple criteria decision making. 2013(8):32-55.
[12]    London K. Multi-market industrial organizational economic models for the internationalization process by small and medium enterprise construction design service firms. Architectural Engineering and Design Management. 2010;6(2):132-52.
[13]    Gentile‐Lüdecke S, Halaszovich T, Lundan S. What role does CEO vision play in the internationalization process of firms? Evidence from the banking sector in Africa. Thunderbird International Business Review. 2019;61(1):13-27.
[14]    Malhotra S, Sivakumar K. Simultaneous determination of optimal cultural distance and market potential in international market entry. International Marketing Review. 2011.
[15]    Vanegas-López JG, Baena-Rojas JJ, López-Cadavid DA, Mathew M. International market selection: an application of hybrid multi-criteria decision-making technique in the textile sector. Review of International Business and Strategy. 2020.
[16]    Papadopoulos N, Denis JE. Inventory, taxonomy and assessment of methods for international market selection. International marketing review. 1988.
[17]    Ayal I, Zif J. Market expansion strategies in multinational marketing. Journal of marketing. 1979;43(2):84-94.
[18]    Papadopoulos N, Martín OM. International market selection and segmentation: perspectives and challenges. International Marketing Review. 2011.
[19]    Wood VR, Robertson KR. Evaluating international markets: The importance of information by industry, by country of destination, and by type of export transaction. International marketing review. 2000.
[20]    Sakarya S, Eckman M, Hyllegard KH. Market selection for international expansion: Assessing opportunities in emerging markets. International Marketing Review. 2007.
[21]    Calof J, Viviers W. Big data analytics and international market selection: An exploratory study. Journal of Intelligence Studies in Business. 2020;10(2).
[22]    Cavusgil ST, Zou S. Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of marketing. 1994;58(1):1-21.
[23]    Clark DR, Li D, Shepherd DA. Country familiarity in the initial stage of foreign market selection. Journal of international business studies. 2018;49(4):442-72.
[24]    Isa CMM, Saman HM, Nasir SRM. Specific-factors influencing market selection decision by Malaysian construction firms into international market. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014;129:4-10.
[25]    Malhotra S, Papadopoulos N. International market selection: an integrative review of empirical studies. 2007.
[26]    Kuhn TS. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd enl. ed: University of Chicago Press; 1970.
[27]    Mansourian Y. Research method in information science and epistemology. Tehran: SAMT; 2014.
[28]    Podsakoff N. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology. 2003;885(879):10.1037.
[29]    Davis DF, Golicic SL, Boerstler CN, Choi S, Oh H. Does marketing research suffer from methods myopia? Journal of Business Research. 2013;66(9):1245-50.
[30]    Reibstein DJ, Day G, Wind J. Guest editorial: is marketing academia losing its way? Journal of Marketing. 2009;73(4):1-3.
[31]    Nazari M. Pathology of research strategies in business and marketing research in Iran. Journal of Business Management. 2021;13(1):1-2.
[32]    Azarniush AA. The role of the British East India Company in intensifying the colonial struggles in Iran: The beginning of Qajar era 1750-1859. Journal of Subcontinent Researches. 2015;6(20):7-42.
[33]    Piri M, Askrani MR. The impact of the Indian subcontinent on Russian-British rivalry on the eastern plateau of Iran. Historical research. 2012;4(3):57-70.
[34]    Shahsoonpour A. Economical Relationshipis of Iran and Germany From Safavid Era to the end of First World War. Research in history. 2012;3(1):109-25.
[35]    Gill S. Power and resistance in the new world order: Springer; 2008.
[36]    Herrmann RK. The Middle East and the new world order: rethinking US political strategy after the Gulf War. International Security. 1991;16(2):42-75.
[37]    Cavusgil ST, Godiwalla YM. Decision‐making for international marketing: A comparative review. Management Decision. 1982.
[38]    Chetty SK, Hamilton RT. Firm‐level determinants of export performance: a meta‐analysis. International Marketing Review. 1993.
[39]    Leonidou LC, Katsikeas CS, Samiee S. Marketing strategy determinants of export performance: a meta-analysis. Journal of Business research. 2002;55(1):51-67.
[40]    Martineau C, Pastoriza D. International involvement of established SMEs: A systematic review of antecedents, outcomes and moderators. International Business Review. 2016;25(2):458-70.
[41]    İpek İ, Bıçakcıoğlu-Peynirci N. Export market orientation: An integrative review and directions for future research. International Business Review. 2020;29(4):101659.
[42]    İpek İ. The relevance of international marketing strategy to emerging-market exporting firms: from a systematic review towards a conceptual framework. International Marketing Review. 2020.
[43]    Paul J, Dhiman R. Three decades of export competitiveness literature: systematic review, synthesis and future research agenda. International Marketing Review. 2021.
[44]    Tabibi SJ, Maleki MR, Delgoshaee B. Compilation of thesis, dissertation, research project and scientific article. Tehran: Ferdos; 2011.
[45]    Zhao S. Metatheory, Metamethod, Meta-Data-Analysis: What, Why, and How? Sociological Perspectives. 1991;34(3):377-90.
[46]    Paterson BL, Thorne SE, Canam C, Jillings C. Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis: Sage; 2001.
[47]    Richman HP, editor The adventure of reason. Westport, CT: Greenwood Press Ritzer, G(1990) Metatheorizing in sociology Sociological Forum; 1983.
[48]    Edwards M, Davies M, Edwards A. What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta-synthesis of the literature. Patient education and counseling. 2009;75(1):37-52.
[49]    Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Journal of clinical epidemiology. 2009;62(10):1-34.
[50]    Pahlevan-Sharif S, Mura P, Wijesinghe SN. A systematic review of systematic reviews in tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management. 2019;39:158-65.
[51]    Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic reviews. 2015;4(1):1-9.
[52]    Elo S, Kääriäinen M, Kanste O, Pölkki T, Utriainen K, Kyngäs H. Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open. 2014;4(1):2158244014522633.
[53]    Creswell JW, Poth CN. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Fourth Edition ed: Sage publications; 2018.
[54]    Saldaña J. The coding manual for qualitative researchers: sage; 2015.
[55]    Fahimifar J, Fathi Y. Investigating the comparative advantage and prioritization of target markets for Iranian clothing exports. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2001;6(21):141-78.
[56]    Fathi Y. Identifying the comparative advantages and prioritizing the target markets for the export of Iranian decorative stones. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2002;6(22):57-90.
[57]    Hosseini MA, Permeh Z. The structure of the global market for handmade carpets and Iran's export target markets. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2004;8(30):83-114.
[58]    Fahimifar J, Valibeigi H, Abedin MR. The Ranking Of Target Markets Of Selected Petrochemical Products Of Iran. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2004;8(31):6-7.
[59]    Valibeigi H. Ranking of Export Target Markets And Their Entrance Barriers: The Case Of Food Industry In Iran. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2007;11(41):53-89.
[60]    Chizari AH, Yousefi A, Mousavi Bahar SH. A survey on export target markets of Iran ornamental plants. Agricultural Economics and Development. 2006;14(3):47-67.
[61]    Azizi J, Yazdani S. Investigation On Export Market Of Iranian Apple With Respect To Comparative Advantage Export Index. Pajouhesh-Va-Sazandegi. 2007;19(4).
[62]    Naji Maidani AA, Rahimi GA. Determining The Priority Of Iran's Natural Gas Export Markets. Iranian Journal of Energy. 2006;11(46):181-219.
[63]    Hosseini Mirabd E, T. H. The Date World Market Structure And The Target Markets For Iran's Date Export. Eqtesad-E Keshavarzi Va Towse'e. 2007;15(57):1-29.
[64]    Hamideh KA, Mazhari M, Shahnoushi N. Determining the comparative advantage and identifying the target markets of Iranian handmade carpets. Goljaam. 2008;11(11):113-25.
[65]    Hosseini SS, Kavousi Kelashemi M, Darijani A. The Comparative Advantages And Ranking Export Goal Markets Of Iran Caviar. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES. 2008;15(3):1-8.
[66]    Zare I. Investigating the structure of the world market and the export market of Iranian almonds. Pajouhesh Va Sazandgi. 2008;21(1):2-10.
[67]    Z. P, Hosseini M.A.A., Nabizadeh A., H.R. M. Iran's Saffron: Export Capacity And Target Markets. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2009;13(51):59-95.
[68]    Najafi H, Hasani Y. Comparative Advantage Of Cumin Seed And Determining Its Target Market. Journal of Agricultural Economics Research. 2009;1(3):101-22.
[69]    Amjadi A, Mohammadzadeh R, Barikani E. Determining Target Market of Iran's Pistachio and Date Export Using Export Demand Model and Screening Method. Agricultural Economics and Development. 2010;18(70).
[70]    ghazanfari M, malekmohammadi S, alizadeh S, fatollah M. Customer Segmentation in Clothing Exports Based on Clustering Algorithm. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2010;14(56):59-86.
[71]    ghazanfari M, malekmohammadi S, alizadeh S, fatolah M. Foreign Trade Customers of Iran Edible Fruits Market. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2010;14(55):151-81.
[72]    Firouzian M, Najafi Majd S, Lali M, Rezapour H. Providing a Model to Analyzing and Choosing Foreign Markets in Car Industry. Journal of Business Management. 2010;2(4):111-28.
[73]    Mohammadi H, Hemmati F. The Analysis Of Effective Factors On Value Of Agricultural Products Exports And Analysis Goal Markets Of These Products. Journal of Financial Economics (Financial Economics And Development). 2010;4(12):143-63.
[74]    Azamzadeh Shooraki M, Mahmoud Gordi R, Khalilian S, Mortazavi SA. Study of Iranian pistachio export market Situation. Agricultural Economics Research. 2011;3(3).
[75]    Dini Torkamani P. Identifying And Prioritizing Target Exports Markets For ICT Products. Journal of New Economy & Commerce. 2011;7(25):187-215.
[76]    Chizari AH, Abolhassani Yasuri S. Survey of Iranâs Comparative Advantage Export and Prioritizing Export Target Markets in Kiwi. Agricultural Economics and Development. 2012;19(4):83-120.
[77]    Motafakker Azad MA, Ghalebi S, Jahangiri K. Investigation On The Comparative Advantages And Priorities Of Target Markets For Exporting Iranian Raw Hides And Skins. Journal Of Macroeconomics (Journal Of Economics Sciences). 2011;6(11):149-68.
[78]    Dehdashti Shahrokh Z, Jafari H. Influencing Factors on Export Target Market Selection in Iranian Electrical Industry. Industrial Management Studies. 2012;9(24):141-60.
[79]    Tabarsa Ga, Akhlaqi Sy. Presenting and Describing the System Model for Evaluating International Market Attractiveness Using for Afghan Exporters. New Marketing Research Journal. 2013;3(1):97-118.
[80]    Khaksar Astaneh H, Yaghoubi M, Kalateharabi V  Determining Revealed Comparative Advantage And Target Markets For Iran's Stone Fruits. Journal Of Agricultural Science And Technology (Jast). 2014;16(2):-.
[81]    Aminizadeh M, Rafiee H, Riahi A, Shangayi R, Mehrparvar Hosseini E. Formulate priorities of raisin exports Iran in the world market. Journal of Agricultural Economics and Development Research. 2015;46(2):363-73.
[82]    Taghizadeh Yazdi M, Bagheri F, Dehghan A, Abdi N. Identification and prioritization of the tourism industry's target markets using Multi Attribute Decision Making Approach in a fuzzy environment. Journal of Business Management. 2015;7(2):381-406.
[83]    Mojavarian SM, Ahmadi Kaliji S, Amin Ravan M. Determination of Medical Plant Export Target Markets in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 2016;46(4 ):729-37.
[84]    Khatami Firouzabadi SMA, Dehdashti Shahrokh Z, Roshani A, Akhgari A, . A Hybrid Fuzzy Approach Using Ahp And Topsis Methods To Prioritize The Export Target Markets Of Pistachio In Iran, Yazd. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS). 2016;-(79):121-54.
[85]    khodaverdizadeh M, mohammadi S. Determination of Market Structure and Ranking Target Markets of Iran's Export of Medicinal Plants. Journal of Applied Economics Studies in Iran. 2016;5(20):201-20.
[86]    Taheri Rykande E, Pakravan MR, Gilanpour O, Abolghasemi F. Assessment Of Competitiveness On The World Market For Medicinal Plants And Prioritize Target Countries For Export. Iranian Journal Of Agricultural Economics (Economics And Agriculture Journal). 2016;10(1):153-74.
[87]    Khodaverdizadeh M, Mohammadi S. Comparative Advantages and Analysis of International Market Structure of Medicinal Plants: Case Study of Anise, Badin, Fennel and Coriander. Agricultural Economics Research. 2017;9(34):153-74.
[88]    Rafiee H, Mirbaghery S, Akbarpoor H, Jalili E. Investigating the structure and compilation of the selection model for Iranian export markets. Commercial Strategies. 2019;15(12):66-76.
[89]    Mohammadzadeh S, karbasi A, mohammadi H. Factors Affecting the Selection of Strategies for Entering the Foreign Market of Medicinal Plants. Journal of Agricultural Economics and Development,. 2018;32(2):185-97.
[90]    Mahmoudi M, Roohi N, Sabouhi Sabouni M. Determination of the Most Appropriate Target Market for Export Raisin of Iran Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Agricultural Economics and Development,. 2018;26(101):103-24.
[91]    Mansouri A, Ranjbarian B, Kazemi A, mohammad shafiee M. Screening export markets by identifying and prioritizing effective macro indices in steel industry. Management Research in Iran. 2019;23(4):23-54.
[92]    Mirbagheri SS, Rafiee H, Akbarpour H. Market Structure Analysis And Export Pattern Of Iranian Saffron. Iranian Journal Of Medicinal And Aromatic Plants. 2019;35(5).
[93]    Saberian F, Ebrahimi M. Identification and prioritization of indicators of relative attractiveness of export markets   (Case Study: Russian Export Market). Commercial Surveys. 2020;18(100):46-62.
[94]    Amin-Tahmasbi H, Saltooni A. Investigating the interaction of factors in the target markets of Iranian Handwoven carpets for export using fuzzy DEMATEL. goljaam. 2020;37(37):23-35.
[95]    Amin Tahmasbi H, Shirtavani S. Selection And Ranking Of Target Export Markets For Iranian Gas Regulator Product (Fuzzy Decision Approach). Commercial Surveys. 2020;18(102):81-92.
[96]    Modarresi M, Afrasiabi S, Bagheri Garbollagh H, Khani F. Prioritizing Export Target Markets Of Tomato Iran Using Numerical Taxonomy Analysis. JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION. 2020;3(2):103-19.
[97]    Mirakbari Z, Mojaverian M, Rafiee H, Amirnejad H. lustering Target Countries of Iranian Pistachio Exports Based on Hybrid Meta-Heuristic Algorithms. Iranian Journal Of Agricutural Economics And Development Research. 2020;51(3):413-27.
[98]    Tashakkori A, Johnson RB, Teddlie C. Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences: Sage publications; 2020.
[99]    Belk R, Fischer E, Kozinets RV. Qualitative consumer and marketing research: Sage; 2012.
[100]    Creswell JW, Clark VLP. Designing and conducting mixed methods research: Sage publications; 2017.