نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اغلب سازمان‌های امروزی دائما با آن مواجه هستند برنامه‌ریزی برای توسعه و بهبود فرایندها و عملیات مبتنی بر پذیرش فناوری‌های نوین، بویژه دیجیتال، جهت واکنش به الزامات بازارها و محیط‌های رقابتی است. بنابراین، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) کاربردهای فناوری‌های دیجیتال را از لحاظ احتیاجات فنی و عملکردهای تجاری در شبکه‌ زنجیره تامین صنعت کالای خواب مورد بررسی قرار می‌دهد. روش کار به صورت توسعه یک ابزار سنجش کارآمد برای ارزیابی مشخصات دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون جهت مدیریت یکپارچه عملیات و جریانات زنجیره‌های تامین صنایع تولیدی و اعتبارسنجی آن به کمک رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره دنپ (ای‌ان‌پی مبتنی بر دیمتل) خواهد بود؛ که به عنوان سهم دانش‌افزایی تحقیق قلمداد می‌گردد. لذا، در گام نخست فهرست عوامل تاثیرگذار در قالب 6 حوزه‌ فرایندی و مجموعا 22 شاخصه مرتبط به کمک مطالعه کتابخانه‌ای و روش دلفی تعیین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دنپ اوزان اهمیت و روابط میان عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، حوزه فرایندی مدیریت موجودی و انبار با کسب بالاترین وزن اهمیت به عنوان بحرانی‌ترین عامل مورد توجه قرار دارد. از طرفی، حوزه‌های فرایندی منبع‌یابی و خرید و مدیریت تجاری به عنوان اثرگذارترین عوامل در بهبود حوزه‌های بحرانی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To assess digital supply chain in manufacturing industries (Case study: Bedding industry)

نویسندگان [English]

  • pezhvak mehdipour 1
  • AbdolHamid Safaei Ghadikolaee 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi 3
  • hassanali aghajani 2

1 PhD Student, Department of Industrial Management, Production and Operations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Professor, Department of Industrial Management, Production and Operations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Production and Operations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

One of the main challenges constantly facing the majority of the organizations is planning to develop and improve processes and operations based on the adoption of new technologies, especially digital technologies, to react to the requirements of markets and competitive environments. Therefore, by using hybrid research approach (qualitative and quantitative), the present study explores the applications of digital technologies in terms of technical needs and business performances in the supply chain network of the bedding industry. The method includes developing an efficient measurement tool to evaluate the digitalization and automation specifications for integrated management of the supply chain operations and flows in manufacturing industries and validating it using the multi-criteria decision-making approach DANP (DEMATEL-based ANP), which is considered the study’s contribution to knowledge and the literature. Therefore, in the first step, the list of influential factors was determined as 6 process areas and a total of 22 related attributes using the desk-based research and Delphi method. Then, the weights and relationships among factors were evaluated using the DANP technique. According to the obtained results, the process area of inventory and warehouse management is considered the most critical factor with the highest weight. However, the process areas of sourcing and buy and business management were identified as the most effective factors in improving critical areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digitalization
  • digital supply chain
  • digital technology
  • bedding industry
  • DANP (DEMATEL-based ANP)
[1]    Büyükӧzkan, G., & Gӧḉer, F. (2018a). Digital Supply Chain: Literature review and a proposed framework for future research. Computers in Industry, 97, 157-177.
[2]    Gürdür, D., El-khoury, J., & Törngren, M. (2019). Digitalizing Swedish industry: What is next? Data analytics readiness assessment of Swedish industry, according to survey results. Computers in industry, 105, 153-163.
[3]    Büyükӧzkan, G., & Gӧḉer, F. (2018b). An Extension of ARAS Methodology under Interval Valued Intuitionistic Fuzzy Environment for Digital Supply Chain. Applied Soft Computing, 69, 634-654.
[4]    Ghalami, A., Abdolvand, N., & Rajaei Harandi, S. (2018). Exploring and ranking of effective factors on sustainable development by using information systems. Management researches in Iran, 22(1), 187-217. (in Persian)
[5]    Davis, J., Edgar, T., Porter, J., Bernaden, J., & Sarli, M. (2012). Smart manufacturing, manufacturing intelligence and demand-dynamics performance. Computers & Chemical Engineering, 47, 145-156.
[6]    Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. T. (2004). Virtual supply-chain management. Production planning & control, 15(6), 584-595.
[7]    Schuh, G., Anderl, R., Gausemeier, J., Hompel, M.T., Wahlster, W. (Eds.) (2017). Industrie 4.0 Maturity Index Managing the Digital Transformation of Companies. acatech STUDY, Munich: Herbert Utz Verlag 2017.
[8]    Zagardi, H., & Esmaeili, M. (2009). Information System Impact on excellence in Iranianʼs enterprises. Human sciences teacher (Management researches in Iran), 13(2), 119-157. (in Persian)
[9]    Ghlichkhani, M., Samadimoghadam, I. & Fathihafshjani, K. (2021). To investigate main dimensions of digital transformation maturity in industrial organizations by using SLR. Technology development management, 8(4), 11-47. (in persian)
[10] Garay-Rondero, C. L., Martinez-Flores, J. L., Smith, N. R., Morales S. O. C. & Aldrette-Malacara, A. (2019). Digital supply chain model in Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, DOI: https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0435
[11] Roßmann, B., Canzaniello, A., von der Gracht, H., & Hartmann, E. (2017). The future and social impact of Big Data Analytics in Supply Chain Management: Results from a Delphi study. Technological forecasting & social change, 130, 135-149.
[12] Wu, L., Yue, X., Jin, A., & Yen, D. C. (2016). Smart supply chain management: a review and implications for future research. Logistics management, 27(2), 1-33.
[13] Kittipanya-Ngam, P., & Tan, K. H. (2019). A framework for food supply chain digitalization: lessons from Thailand. Production planning & control, 15. doi:10.1080/09537287.2019.1631462
[14] Velsberg, O. (2016). Digitalization in a Mandatory Implementation Context: How digitalization is achieved in practice and the elements that affect it?. Master thesis, UMEA University, Department of informatics: IT Management.   
[15] Raman, S., Patwa, N., Niranjan, I., Ranjan, U., Moorthy, K., & Mehta, A. (2018). Impact of big data on supply chain management. International journal of logistics: Research and application, 21(6), 579-596.
[16] Abdel-Basset, M., Manogaran, G. & Mohamed, M. (2018). Internet of Things (IoT) and its impact on supply chain: A framework for building smart, secure and efficient systems. Future Generation Computer System, 86, 614-628.
[17] Scuotto, V., Caputo, F., Villasalero, M., & Del Giudice, M. (2017). A multiple buyer-supplier relationship in the context of SMEs’ digital supply chain management. Production planning & control, 28(16), 1378-1388.
[18] Wang, H., Chen, S., & Xie, Y. (2010). An RFID-based digital warehouse management system in the tobacco industry: a case study. Production research, 48(9), 2513-2548.
[19] Piccoli, G., Lui, T.-W., & Grün, B. (2017). The impact of IT-enabled customer service systems on service personalization, customer service perceptions, and hotel performance. Tourism management, 59, 349-362.
[20] Jamshidi Goharrizi, V. & Pourkiani, M. (2013). Investigation of design quality and RFID technology strategic criteria to manage medical sciences university libraries of Kerman. Management (Researcher), 10(31), 53-64. (in persian)
[21] Jebeleh, M., Ranajkesh, S., Ghiiasi, M. R., & Hasanpour, H. A. (2016). Identifying critical factors affecting e-SCM (case study: small and medium enterprises (SMEs)). Growth of technology, 12(47), 29-37. (in persian)
[22] Chiu, W. Y., Tzeng, G. H. and Li, H. L. (2013). A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business. Knowledge-Based Systems, 37, 48-61.
[23] Liou, J. J. H., Tzeng, G. H., & Chang, H. C. (2007). Airline safety measurement using a hybrid model. Journal of air transport management, 13(4), 243-249.
[24] Tzeng, G.-H., & Huang, J.-J. (2011). Multiple Attribute Decision Making Methods and Application , CRC Press: an imprint of Taylor & Francis Group, USA.
[25] Mourtzis, D., Samothrakis, V., Zogopoulos, V., & Vlachou, E. (2019). Warehouse design and operation using augmented reality technology: A papermaking industry case study. presented paper at 12th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 18-20 July, Gulf of Naples, Italy.
[26] Mahroof, K. (2019). A human-centric perspective exploring the readiness towards smart warehousing: The case of a large retail distribution warehouse. International journal of information management, 45, 176-190.
[27] Qian, F., Zhong, W., & Du, W. (2017). Fundamental Theories and Key Technologies for Smart and Optimal Manufacturing in the Process Industry. Engineering, 3(2), 154-160.
[28] Rezvani, H. R. (2018). Applicable strategic Planning. Mehraban nashr publication (7th print), Tehran, Iran. (in Persian)
[29] Sanders, N. R. (2014). Big Data Driven Supply Chain Management: A Framework for Implementing Analytics and Turning Information into Intelligence. D’Amore-McKim School of Business Northeastern University, Pearson Education, Boston, USA.
[30] Ben-Daya, M., Hassini, E. & Bahroun, Z. (2017). Internet of things and supply chain management: a literature review. International Journal of Production Research, 57(15-16), 4719-4742.
[31] Cohen, M. A. (2015). Inventory management in the age of big data. Harvard Business Review. https://hbr.org/2015/06/inventory-management-in-the-age-of-big-data.
[32] Hanafizadeh, P., Nabavi, A., & Hanafizadeh, M. R. (2010). Designing a model to assess e-readiness of informatics small and medium enterprises (SMEs) in Iran. Management & advancement, 7(44), 251-272. (in persian) 
[33] Leyh, C., Schäffer, T., Bley, K., & Forstenhäusler, S. (2017). Assessing the IT and Software Landscapes of Industry 4.0-Enterprises: The Maturity Model SIMMI 4.0. Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions, 103-119. doi:10.1007/978-3-319-53076-5_6
[34] Bai, C., & Sarkis, J. (2020). A supply chain transparency and sustainability technology appraisal model for blockchain technology. International Journal of Production Research, doi: 10.1080/00207543.2019.1708989.
[35] Tiwari, S., H. M. Wee, & Y. Daryanto. (2017). Big data analytics in supply chain management between 2010 and 2016: Insights to industries. Computers & Industrial Engineering, 115, 319-330.
[36] Wang, G., Gunasekaran, A., Ngai, E. W. T. & Papadopoulos, T. (2016). Big data analytics in logistics and supply chain management: Certain investigations for research and applications. Int. J. Production Economics, 176: 98-110.
[37] Su, C., & Yang, H. (2017). Supplier-buyer relationship management in marketing and management research: An area for interdisciplinary integration. Journal of business research, 78, 180-183.