دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت‌های تکنولوژی‌محور

صفحه 1-24

غدیر شکیباجمال آباد؛ محمدحسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور