نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

کنشگری اتحاد راهبردی به واکنش مبتکرانه سازمان در شناسایی و پاسخگویی به فرصت‌های اتحاد استراتژیک اشاره دارد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی کنشگری اتحاد برای بنگاه‌های هایتک به منظور اقدام اتحادی رقابت‌محور در جهت هم‌افزایی با شرکای بالقوه است تا به عملکرد تجاری برتری نسبت به رقبای خود دست یافته و به کسب مزیت رقابتی برتر نائل گردند. رویکرد تحقیق حاضر آمیخته است و ماهیت آن در بخش کیفی، بنیادی و در بخش کمی، کاربردی می‌باشد. داده‌های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 18 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان خبره و مدیران شرکت‌های هایتک ایرانی که سابقه اتحاد راهبردی در فعالیت‌های خود دارند، جمع‌آوری شد و از طریق نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت و همچنین جمع‌آوری اطلاعات در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. پس از کدگذاری مصاحبه‌های بخش کیفی، تعداد 353 کد باز، 93 مقوله فرعی و 29 مقوله اصلی مفهوم‌سازی شد و مدل تحقیق در بخش کیفی در ابعاد علّی، محوری، راهبردها، زمینه‌ای، مداخله‌گر و پیامدها استخراج گردید و مولفه‌های پیچیدگی و رهبری بازار، رویکرد آینده‌نگر، رصدگری شریک، مشروعیت و تعامل فرهنگی، تلاطم بحرانی و مزیت رقابتی پیوسته به ترتیب در این ابعاد قرار گرفتند و در نهایت، برازش مدل تحقیق در بخش کمی منجر به تایید فرضیه‌های پنج‌گانه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Model of Alliance Proactiveness in High-Tech Companies

نویسندگان [English]

  • Ghadir Shakibajamalabad 1
  • Mohamad Hasan Gholizadeh 2
  • Mohsen Akbari 2
  • Mostafa Ebrahimpour 3

1 . PhD Student in Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Gilan, Iran

2 Associate Professor, Business Management Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Gilan University, Gilan, Iran

3 Associate Professor, Industrial Management Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Gilan University, Gilan, Iran

چکیده [English]

Alliance Proactiveness (AP) refers to the organization's innovative response to identifying and responding to strategic alliance opportunities. This study seeks to provide a model of AP for high-tech firms in order to act competitively and synergize with potential partners to achieve superior business performance over their rivals and achieve a superior competitive advantage. The approach of the present study is mixed method which its nature is qualitative in the qualitative part and practical in the quantitative section. Qualitative data were collected through semi-structured interviews with 18 academic experts and managers of high-tech Iranian companies with a history of strategic alliance in their activities, and continued through theoretical and snowball sampling to reach the theoretical saturation point. Also data were collected using a questionnaire in a quantitative section. After coding the qualitative section interviews, 353 open codes, 93 sub-categories and 29 main categories were conceptualized and the research model in the qualitative part was extracted in causal, pivotal, strategies, contextual, intervening and consequences dimensions. The components of market complexity and leadership, foresight approach, partner monitoring, legitimacy and cultural interaction, critical turbulence, and continuous competitive advantage were placed in these dimensions, respectively. Finally, the fit of the research model in the quantitative part led to the confirmation of the five hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alliance
  • Alliance Proactiveness
  • Iranian High-Tech Companies
[1] Hasangholipour, T., Heidari, A., Jalali, S. H. (2018). Investigating partner nationality origin on strategic alliances performance. The Journal of Management Research in Iran, 22(2), 31-50. (In Persian) 
[2] Khosravani, F., Siahkali Moradi, J., Azar, A., Golabkesh, M. (2021). Using journey making approach to structurize the problem of strategy making for holdings (Case study: Thermal Power Plants Holding Company). The Journal of Modern Researches in Decision Making, 6(3), 51-77. (In Persian)
[3] Liang, X. and Gao, Y. (2020), "Marketing performance measurement systems and firm performance: Are marketing capabilities the missing links?", European Journal of Marketing. 54(4), 885-907.
[4] Gotteland, D., Shock, J., Sarin, S. (2020). Strategic orientations, marketing proactivity and firm market performance. Industrial Marketing Management, 91, 610-620.
[5] Inigo, E. A., Ritala, P., & Albareda, L. (2020). Networking for sustainability: Alliance capabilities and sustainability-oriented innovation. Industrial Marketing Management, 89, 550-565.
[6] Anwar, M., Clauss, T., Issah, W.B. (2021). Entrepreneurial orientation and new venture performance in emerging markets: the mediating role of opportunity recognition. Review of Managerial Science, Article in Press.
[7] Koval, M. (2021). Whether and when do alliance terminations pay off? Industrial Marketing Management, 98, 149-160.
[8] Yang, W., & Meyer K. E. (2019). Alliance proactiveness and firm performance in an emerging economy. Industrial Marketing Management, 82, 226-237.
[9] Leischnig, A., Geigenmüllerb, A. (2017). When does alliance proactiveness matter to market performance? Industrial Marketing Management, 74, 79-88.
[10] Golonka, M. (2014). Proactive cooperation with strangers: Enhancing complexity of the ICT firms’ alliance portfolio and their innovativeness. European Management Journal, 33(3), 168-178.
[11] Loghman Estarki, S., Yazdani, H. R., Hakim, A. (2019). The design of strategy implementation framework based on IT capabilities (Case study: An Iranian bank). The Journal of Management Research in Iran, 23(3), 75-103. (In Persian)
[12] Bigdeli, E., Motadel, M. R. (2020). Explaining the strategic alignment model with the Fuzzy dynamic system approach (Case study: Telecom Industry). The Journal of Modern Researches in Decision Making, 5(3), 180-208. (In Persian)
[13] Seyednaghavi, M., Shakibajamalabad, Gh, Jalali, S. H. (2019). The role of political approach in shaping strategic alliance between technology-oriented companies from an institutional theory perspective. Journal of Transformational Management. 11(2), 111-140. (In Persian)
[14] Naseer, S., Khawaja, K. F., & Shamim, F. (2020). How and when information proactiveness leads to operational firm performance in the banking sector of Pakistan? The roles of open innovation, creative cognitive style, and climate for innovation. International Journal of Information Management, 56, Article 102260.
[15] Parker, S. K., & Collins, C. G. (2010). Taking stock: Integrating and differentiating multiple proactive behaviors. Journal of Management, 36(3), 633–662.
[16] Boiral, O. (2006). Global Warming: Should companies adopt a proactive strategy? Long Range Planning, 39(3). 315-330.
[17] Llorent, V. J. (2012). Curricular innovations for a proactive education: Social development from an individual initiative. Social and Behavioral Sciences, 46, 3619-3623.
[18] Al Omoush, K. S., Al-Qirem, R. M., & Al Hawatmah, Z. M. (2018). The degree of e-business entrepreneurship and long-term sustainability: An institutionalperspective. Information Systems and E-Business Management, 16(1), 29–56.
[19] Srinivasan, R., Rangaswamy, A., & Lilien, G. L. (2005). Turning adversity into advantage: Does proactive marketing during a recession pay off? International Journal of Research in Marketing, 22(2), 109-125.
[20] Al-Omousha, K. S., Simón-Moyab, V., & Sendra-GarcíacaAl, J. (2020). The impact of social capital and collaborative knowledge creation on e-business proactiveness and organizational agility in responding to the COVID-19 crisis. Journal of Innovation & Knowledge, 5(4), 279-288.
[21] Boiral, O. (2006). Global warming: Should companies adopt a proactive strategy? Long Range Planning, 39(3). 315-330.
[22] Brege, H., & Kindström, D. (2020). Exploring proactive market strategies. Industrial Marketing Management, 84, 75-88.
[23] Prashanthama, S., & Kumar, K. (2011). How do new ventures in MNC ecosystems proactively overcome interfirm asymmetries? IIMB Management Review, 23 (3), 177-188.
[24] Ryszko, A. (2016). Interorganizational cooperation, knowledge sharing, and technological eco-innovation: The role of proactive environmental strategy – Empirical evidence from Poland. Poland Journal of Environment Studies, 25(2), 753-764.
[25] Ozdemir, S., Kandemir, D., Eng, T. Y. (2017). The role of horizontal and vertical new product alliances in responsive and proactive market orientations and performance of industrial manufacturing firms. Industrial Marketing Management, 64, 25-35.
[26] Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000), Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130.
[27] Davari, A & Rezazadeh, A. (2014). Structural Equation Modeling with PLS. Third edition. Jahad Daneshgahi: Tehran. Iran. (In Persian)
[28] Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). New York. ISBN 978-1-4625-2334-4.