نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش فراترکیب علامت­دهی از طریق استراتژی معرفی محصول می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه­ای، از نظر ماهیت داده­ها کیفی و از منظر گردآوری داده­ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزشیابی مقاله­ها می­توان از برنامه مهارت­های ارزیابی حیاتی( CASP) استفاده کرد. بر اساس 46 مقالۀ انتخاب شده از پایگاه داده­های علمی معتبر، فرآیند استخراج اطلاعات از نتایج و تحلیل­های این مقاله­ها انجام شد که بعد از ارزیابی تک تک آن­ها 25 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت و غربال­گری شد، سپس با بررسی پیشینه­ها و مدل­های مقالات تایید شده طراحی مدل مفهومی جدید به دست آمد. تئوری علامت­دهی به ارسال علامت از ناحیه اطلاعات خصوصی شرکت به مخاطب و ایجاد تقارن اطلاعاتی می­پردازد. شرکت برای علامت­دهی از آمیخته علامت­دهی مخصوص به خود استفاده می­کند که در این تحقیق هدف بررسی علامت­دهی با استفاده از آمیخته علامت­دهی تمرکز بر استراتژی معرفی محصول جدید است. استراتژی معرفی محصول جدید شامل مولفه­هایی برای معرفی محصول جدید برای اولین بار به بازار است که می­تواند به مخاطبان مختلف علامت­دهی کند. بر اساس نتایج به­دست آمده آمیخته علامت­دهی با تمرکز بر استراتژی معرفی محصول جدید شامل اطلاعات مستقیم منتشر شده توسط شرکت، استراتژی­های بازار و محصول و تاکتیک­های معرفی محصول جدید است که می­تواند علامت­های کیفیت و علامت­های بازار را به مخاطبان که عموما مشتری و رقیب است، ارسال کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The meta-synthesis of Signaling through new product launch strategy

نویسندگان [English]

  • Atefe Fathi 1
  • shahriar azizi 2
  • manizheh ghareche 2

1 PhD Student in Business Policy, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research is the meta-synthesis of Signaling through a new product launch strategy. The present study is developmental in terms of purpose, qualitative in terms of data nature, and in terms of data collection is documentary meta-synthesis. The Critical Assessment Skills Program (CASP), can be used to evaluate articles. The process of extracting information from the results and analysis of these articles was performed Based on 46 selected articles from valid scientific databases. After evaluating each of them, 25 articles were finally Approved and Screened. Then a new conceptual model is obtained from examining the backgrounds and models of approved articles. Based on signaling theory, a company sends a signal from the companychr('39')s private information area to the audience and creates information symmetry. A company can use its own signaling mix for signaling; in this research, the main purpose is using signaling mix which is focusing on a new product lunch strategy. Based on the results, the new product lunch strategy includes market and product strategies, lunch tactics and information published by the company all can be the components of a signaling mix. This kind of signaling mix can send quality signals and market signals, that are generally addressed to competitors and customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signaling theory
  • Signaling mix
  • new product launch strategy
  • Quality signals
  • Market signals
 [1]     Van Doorn, J., Risselada, H., & Verhoef, P. C. (2021). Does sustainability sell? The impact of sustainability claims on the success of national brands’ new product introductions. Journal of Business Research, 137(12), 182-193.
[2]    Zimmer, M., Salonen, A., & Wangenheim, F. V. (2020). Business solutions as market signals that facilitate product sales. Industrial Marketing Management, 91(8), 30-40.
[3]    Hultink,E. J.,& Langerak, F.(2002).Launch decisions and competitive reactions:an exploratory market signaling study.Journal of Product Innovation Management, 19(3), 199-212.
[4]    Debruyne, M., Moenaertb, R., Griffinc, A., Hartd, S., Hultinke, E. J., & Robben, H. (2002). The impact of new product launch strategies on competitive reaction in industrial markets. Journal of Product Innovation Management, 19(2), 159-170.
[5]    Otero-Neira, C., Varela, J., & Garcia, T. (2010). Competitive reaction to the introduction of a new product: an exploratory market signalling study. Journal of Strategic Marketing, 18(5), 379-394.
[6]    Hamidi, F., Nooshin Fard, F. (1398). A review of applied theories in knowledge sharing behavior studies. Quarterly Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 6 (21), 113-142. [In Persian]
[7]     Bao, Y., Su, Z., & Noble, C. H. (2021). Determinants of new product development speed in China: A strategy tripod perspective. Technovation, 106(10(, 1-11.
[8]    Meents, S., & Verhagen, T. (2018). Reducing consumer risk in electronic marketplaces: The signaling role of product and seller information. Computers in Human Behavior, 86 (12), 205-217.
[9]    Bergh, D. D., Ketchen Jr, D. J., Boyd, B. K., & Bergh, J. (2010). New frontiers of the reputation—Performance relationship: Insights from multiple theories. Journal of Management, 36(3), 620-632.
[10]    Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. Journal of management, 37(1), 39-67.
[11] Tavana, M., Di Caprio, D., & Santos-Arteaga, F. J. (2018). Strategic signaling and new technologically superior product introduction: a game-theoretic model with simulation. Technological and Economic Development of Economy, 24(4), 1466-1498.
[12] Carter, S. M. (2006). The interaction of top management group, stakeholder, and situational factors on certain corporate reputation management activities. Journal of Management Studies, 43(5), 1145-1176.
[13] Filatotchev, I., & Bishop, K. (2002). Board composition, share ownership, and ‘underpricing’of UK IPO firms. Strategic management journal, 23(10), 941-955.
[14] Kharouf, H., Lund, D. J., Krallman, A., & Pullig, C. (2020). A signaling theory approach to relationship recovery. European Journal of Marketing, 3(11), 54-69.
[15] Zhang, Y., & Wiersema, M. F. (2009). Stock market reaction to CEO certification: The signaling role of CEO background. Strategic Management Journal, 30(7), 693-710.
[16] Gammoh, B. S., Voss, K. E., & Chakraborty, G. (2006). Consumer evaluation of brand alliance signals. Psychology & Marketing, 23(6), 465-486.
[17] Saeed, S., Yousafzai, S., Paladino, A., & De Luca, L. M. (2015). Inside-out and outside-in orientations: A meta-analysis of orientation's effects on innovation and firm performance. Industrial Marketing Management, 47(9), 121-133.
[18] Roger, J. C., Anthony, D. B.,  & Gaia, R. (2018). Launch activities and timing in new product development. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 28(1): 33-41.
[19] Hultink, E., & Langerak, F. (2002). Launch decisions and competitive reaction: An exploratory market signaling study. Journal of Product Innovation Management, 19(7), 199–212.
[20] Ma, J., Huang, D., Markovitch, D. G., & Ratchford, B. (2018). High or low season? Contrasting launch timing considerations for big-budget and low-budget entertainment products. European Journal of Marketing, 5(8), 26-38.
[21] Aalbers, R. H., McCarthy, K. J., & Heimeriks, K. H. (2021). Market reactions to acquisition announcements: The importance of signaling ‘why’and ‘where’. Long Range Planning, 10(21), 1-22.
[22] Kou, T. C., & Lee, B. C. (2015). The influence of supply chain architecture on new product launch and performance in the high-tech industry. Journal of Business & Industrial Marketing, 11(8), 22-35.
[23] Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.
[24] Zanganehnejad, N., Moeini, A., Haji Heidari, N, & Azar, A (2021). Platform Business model development framework: A finding based on Meta-synthesis. Management Research in Iran, 25(1), 95-115. [In Persian]
[25] Calantone, R., Di Benedetto, C. A., & Rubera, G. (2012). Launch timing and launch activities proficiency as antecedents to new product performance. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 22(4), 290-309.
 [26] Guiltinan. J., P. (1999) Launch strategy, launch tactics, and demand outcomes. Launch strategy, launch tactics, and demand outcomes. Journal of Product Innovation Managemen, 16(6): 509-529.
[27] Hultink, E. J., & Robben, H. S. (1999). Launch strategy and new product performance: an empirical examination in the Netherlands. Journal of Product Innovation Management, 16(6), 545-556.
[28]Hsu, Y. (2018). Launch Strategy and New Product Innovation: An Empirical Examination in Taiwan. International Journal of Organizational Innovation (Online), 11(1), 1-13.
[29] Weiss, K., D. & Spink, M., N. (2017).  Intellectual Asset Management - key areas to consider prior to product launch. Technology & Engineering Management Conference. IEEE
[30] Jung, H. S., Kim, K. H., & Lee, C. H. (2014). Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design. Journal of Business Research, 67(10), 2171-2178.
[31] Su, M., & Rao, V. R. (2011). Timing decisions of new product preannouncement and launch with competition. International Journal of Production Economics, 129(1), 51-64.
[32] Michael, J. T., Valerie, A., Urbany, J. E. (2005). Advertising Signaling Effects for New Brands: The Moderating Role of Perceived Brand Differences. Journal of Marketing Theory and Practice, 13(1), 1–13.
[33] Akdeniz, M. B., & Talay, M., B. (2013). Ultural variations in the use of marketing signals: a multilevel analysis of the motion picture industry. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(5), 601–624.
[34] Eliashberg, J., & Robertson, T. (1988). New product preannouncing behavior: A market signaling study. Journal of Marketing Research, 25(8), 282–292.
[35] Talke, K., & O'Connor G., C. (2011). Conveying Effective Message Content When Launching New Industrial Products.  Product Development & Management Association, 28(6): 943–956.
[36] Akdeniz, M. B., Calantone, R. J., & Voorhees, C. M. (2014). Signaling quality: an examination of the effects of marketing‐and nonmarketing‐controlled signals on perceptions of automotive brand quality. Journal of Product Innovation Management, 31(4), 728-743.
[37] Micheli, P., & Gemser, G. (2016). Signaling strategies for innovative design: A study on design tradition and expert attention. Journal of Product Innovation Management, 33(5), 613-627.
[38] Ku, H. H., Huang, C. C., & Kuo, C. C. (2011). Signaling new product introduction delays: Determinants of clarity of delay-duration announcements. Industrial Marketing Management, 40(5), 754-762.
[39] Kohli, C. (1999). Signaling new product introductions: A framework explaining the timing of preannouncements. Journal of Business Research, 46, 45–56.
[40] Jung, H. (2011). Signaling quality with new product preannouncements: Vaporware and the role of reference quality. Journal of Business Research, 64(11), 1251-1258.
[41] Hultink, E. J., Griffin, A., Robben, H. S., & Hart, S. (1998). In search of generic launch strategies for new products. International journal of Research in Marketing, 15(3), 269-285.
[42] Beard, C., & Easingwood, C. (1996). New product launch: Marketing action and launch tactics for high-technology products. Industrial Marketing Management, 25(2), 87-103.
[43] Gerken, J. M., Moehrle, M. G., & Walter, L. (2015). One year ahead! Investigating the time lag between patent publication and market launch: insights from a longitudinal study in the automotive industry. R&D Management, 45(3), 287-303.
[44] Kowang, T. O., Long, C. S., Rasli, A. B. M., & Heng, L. H. (2014). Operation Management: Prediction of New Product Development Performance at Pre-Product Launch Stage. In Advanced Materials Research, 902(12), 426-430. 
[45] McAndrew, F., T. (2021). Costly Signaling Theory. In: Shackelford T. K., Weekes-Shackelford V. A. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. 
[46] Gupta, A. K. (2021). Innovation dimensions and firm performance synergy in the emerging market: A perspective from Dynamic Capability Theory & Signaling Theory. Technology in Society, 64(15), 1-14. 
[47] Filieri, R., Raguseo, E., & Vitari, C. (2021). Extremely negative ratings and online consumer review helpfulness: the moderating role of product quality signals. Journal of Travel Research, 60(4), 699-717.
[48] Robert. G., Beth, D. (2021).What is a fatal flaw? A guide for authors & reviewers, Journal of Business Logistics, 42(2), 194-199.
[49] Xu, P., & Liu, D. (2019). Product engagement and identity signaling: The role of likes in social commerce for fashion products. Information & Management, 56(2), 143-154.
[50] Wang, S., & Özkan-Seely, G. F. (2018). Signaling product quality through a trial period. Operations Research, 66(2), 301-312.
[51] Kassim, N. M., Bogari, N., Salamah, N., & Zain, M. (2016). Product status signaling as mediator between materialism and product satisfaction of Saudis and Malaysians. Social Behavior and Personality: An international journal, 44(6), 973-986.
[52] Bakshi, N., Kim, S. H., & Savva, N. (2015). Signaling new product reliability with after-sales service contracts. Management Science, 61(8), 1812-1829.
[53] Li, Y., Ni, D., Xiao, Z., & Tang, X. (2017). Signaling product quality information in supply chains via corporate social responsibility choices. Sustainability, 9(11), 2113.
[54] Mavlanova, T., Benbunan-Fich, R., & Koufaris, M. (2012). Signaling theory and information asymmetry in online commerce. Information & Management, 49(5), 240-247.
[55] Dunham, B. (2011). The role for signaling theory and receiver psychology in marketing. In Evolutionary psychology in the business sciences. Springer, Berlin, Heidelberg.
[56] Taj, S. A. (2016). Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory. European Management Journal, 34(4), 338-348.
[57] Mitra, D., & Fay, S. (2010). Managing service expectations in online markets: A signaling theory of e-tailer pricing and empirical tests. Journal of retailing, 86(2), 184-199.
[58] Li, H., Fang, Y., Wang, Y., Lim, K. H., & Liang, L. (2015). Are all signals equal? Investigating the differential effects of online signals on the sales performance of e-marketplace sellers. Information Technology & People, 4(7), 54-63.
[59] Ho, C. T., & Wei, C. L. (2016). Effects of outsourced service providers’ experiences on perceived service quality: a signaling theory framework. Industrial Management & Data Systems, 9(14): 34-46.
[60] Mansoor, M., Fatima, T., & Ahmad, S. (2020). Signaling Effect of Brand Credibility between Fairness (Price, Product) and Attitude of Women Buyers. Abasyn University Journal of Social Sciences, 13(1), 67-81.
[61] Berger, J. (2019). Signaling can increase consumers' willingness to pay for green products. Theoretical model and experimental evidence. Journal of consumer behaviour, 18(3), 233-246.
[62] Fan, L., & Zhang, X. (2020). The Combination Signaling Effect of Text and Image on Mobile Phone Review Helpfulness-The Moderating Effect of Signaling Environment. IEEE, 8, 122736-122746.
[63] Zhang, Z., Wen, J., Wang, X., & Zhao, C. (2018). A Novel crowd evaluation method for security and trustworthiness of online social networks platforms based on signaling theory. Journal of computational science, 26(7), 468-477.
[64] Selmar, M. Tibert, V.(2018).Tibert Verhagen, Reducing consumer risk in electronic marketplaces: The signaling role of product and seller information. Computers in Human Behavior, 46(5), 755-786.
[65] Bani Fazel, S., Babaei Zakliki, M. A., Hosseinzadeh Shahri, M. (2021). Provide a model for agile supply chain with a hybrid approach. New research in Decision making, 6(2), 156-179. [In Persian]
[66] Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company. 
[67] Sholeh, M., Ghasemi, A. R., Shahbazi, M. (2017). Identification and morphological analysis of the vital proposal of new product development in the automotive industry. Management Research in Iran, 22(2), 154-177. [In Persian]
[68] Bigdeli, E., Mutadel, M., R. (2020). Explaining the Strategic Alignment Model with the Fuzzy Dynamic System Approach (Case Study: Telecom Industry). New research in Decision making, 5(3), 180-208. [In Persian]