نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 -

چکیده

با ظهور عصر جدید کسب و کار که تغییر را به عنوان یکی از خصوصیات اصلی با خود دارد، تضمین
موفقیت و بقای سیستم های تولید، سخت تر می شود. در تقابل با این شرایط متغیر، سیستم تولید چابک
به عنوان پیشرفته ترین سیستم یا به عبارتی پارادایم تولید، امروزه در حال ارائه خود به دنیای تولید
است و در این راستا توسعه متدهای ارزیابی چابکی بنگاه ها نیز اهمیت ویژه ای یافته است.
شیوه های سنجش چابکی اساساً دارای یک نقص کلی هستند و آن عدم توجه به میزان نیازمندی به
چابکی، برای ارزیابی و مقایسه چابکی بنگاه ها با بنگاه های دیگر می باشد. در واقع شدت تغییرات
محیطی و تلاطم نیازمندی های مشتریان، تعیین کننده میزان نیاز به چابکی برای بنگاه ها می باشد و با
توجه به ماهیت و اندازه متفاوت این تغییرات برای سازمان های مختلف، سطح مطلوب چابکی برای
آن ها متفاوت خواهد بود. بنابراین شیوه های ارزیابی باید میزان چابکی را به صورت قدرت پاسخگویی
مناسب به این تغییرات مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله با هدف رفع این نقیصه، تکنیک تحلیل
پوششی داده ها با تعریف ورودی ها و خروجی های چابکی، برای اررزیابی چابکی بنگاه های تولیدی
تعدیل شده است. در پایان این مدل اندازه گیری برای ارزیابی چابکی 20 بنگاه تولیدی از 5 صنعت
مختلف به کار گرفته شد و چابکی نسبی بنگاه ها و نیز میزان بهبود در خروجی ها به منظور رسیدن به
مرز کارایی سازمان های مختلف از نظر چابکی، تعیین و مسیر بهبود برای آن ها ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Data Envelopement Analysis; A New Approach to Measure the Agility of organizations

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Change is the main characteristic of new business era. Confronting this
changing environment, Agile Manufacturing System (AMS) as the most
advanced production paradigm, is emerging in the production world.
Attention to this concept has resulted in developing various methods of
assessing organizational agility as an important part of agility literature.
These methods have a common deficiency in methodology; the lack of
considering the amount of need for agility in assessing organizational agility.
All researches in this area measure only the capability of agility. In fact, the
intensity of environmental change determines the extent of need for agility.
This necessity in turn defines the level of agility capability required for
responsiveness. To obviate the cited shortcoming, a method should be
developed to consider the capability of agility (output) against the extensity
of change (input).
This paper presents a modified Data Envelopment Analysis (DEA) model
to assess the relative organizational agility. Then, this new model is used for
assessing the agility of 20 production organizations from 5 different
industries. Finally, agility efficiency and efficiency path for organizations
are mapped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • Relative agility
  • Data Envelopment Analysis
  • Agility measuring