نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

          با توجه به جایگاه حیاتی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور و فضای رقابتی حاکم بر صنعت بانکداری، طراحی و تبیین مدل بومی اجرای کارآفرینی الکترونیکی در بانک‌ها احساس می‌شود. به همین جهت هدف این مقاله شناسایی ابعاد و مولفه‌های اصلی مدل سازمان کارآفرین الکترونیکی و ارائه آن جهت اجرا در سیستم بانکی است. جامعه آماری این تحقیق 214 نفر از مدیران سطوح ارشد و میانی و کارشناسان ادارات ستادی بانک رفاه در شهر تهران می‌باشد. ابتدا مدل مفهومی سازمان کارآفرین الکترونیکی از روی 15 مولفه اصلی حاصل از اجرای فن دلفی شناسایی و ترسیم گردید. سپس به منظور شناسایی روابط بین متغیرها 7 فرضیه مطرح و با استفاده از پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری و مدل مفهومی تحقیق از طریق مدل سازی معادلات ساختاری آزموده شد و در نهایت مورد تایید قرار گرفت. براساس یافته‌های این پژوهش چنانچه ارکان سازمان تحت تاثیر مولفه‌های کارآفرینی و مولفه‌های آمادگی الکترونیکی قرار بگیرند؛ با توجه به نقش تعدیل‌گری ارزش‌های حاکم بر جامعه و همچنین ارزش‌های حاکم بر صنعت بانکداری، نتیجه ایجاد چهره جدیدی از سازمان به نام سازمان کارآفرین الکترونیکی است که به‌واسطه ارائه محصولات جدید و خلق ارزش الکترونیکی نسبت به سازمان‌های سنتی کارآمدتر خواهدبود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Explanation of E- Entrepreneurial Organization Model in Iranian Banking Industry (Case Study: Refah Bank)

نویسندگان [English]

  • majid eshqi 1
  • hasan darvish 2
  • mohammad mosavi 2

چکیده [English]

Considering the crucial position of the banking system is in the country's economic development and the competitive environment prevailing in the banking industry, designing and defining a new institutional pattern make this face on the banks to be felt. Therefore identifying the main components of the e-entrepreneurial organization dimensions and its pattern and delivering it to run on the banking system is the main aim of this paper.
   The statistical society of the research has been 214 members of the managers and experts of the Refah Bank's headquarters offices in Tehran. At first the conceptual model of e-entrepreneurial organization was drown from implementation of Delphi Method. Statistical Analysis has been used in the following of identification the relationship between variables and testing 7 hypotheses considered for this study (which has been conducted through SPSS and Lisrel).
    In accordance to findings of this research, if organization elements get influenced by the entrepreneurship process and the acquisition of e-readiness process, under the influence of values ruling the society and banking industry, the result will be a new face of organization which can call it “the electronic entrepreneurial organization”. Due to providing customers with new products and creating electronically values for them, EEO has more efficacy than traditional organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneurial organization
  • e-readiness
  • Delphi Method
  • E-Entrepreneurial Organization
  1. 1. احمد پولداریانی، محمود (1387). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. چاپ هشتم. تهران: پردیس. 2. آقا زمانی، م. شهریوری، ع. جلالی، ع (1386). مقدمه‌ای بر کارآفرینی دیجیتالی. تهران: ناقوس اندیشه. 3. سرلک، محمدعلی (1391). چهره‌های نوظهور سازمان در قرن بیست و یکم (جلد 4). تهران: مرجع دانش. 4. شوار، ر. کیمبرلی، پ (1376). تکنولوژی اطلاعات و تسهیل تجارت ملی. نام مترجم: محمد لطفی. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. 5. فرهنگی، علی‌اکبر (۱۳۸۶). کارآفرینی (مفاهیم، نظریه‌ها، مدل‌ها و کاربردها). تهران: انتشارات موسسه کار 6. فرهنگی، ع. صفرزاده، ح.(1384). طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی. دانشور رفتار، شماره 14. 7. ونوس، د. صفائیان، م (1383). روش‌های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایران. تهران: نگاه دانش. 8. Acs, Z.J. Szerb, L. and Lloyd, A (2017). Global Entrepreneurship and Development Index. CreateSpace Independent Publishing Platform, Washington, DC. 9. Alsajjan, B. Dennis, C. (2010). Internet banking acceptance model: Cross-market examination. Journal of Business Research, 63 (9), 957 – 966. 10. Bandyo, N. (2002). E-Commerce: Context, Concepts and Consequences. McGraw-Hill, Maidenhead. 11. Baron, R. A. & Shane, S.A. (2005). Entrepreneurship, A Process Perspective. Journal of Business Venturing, 18, 105-123 12. Benfratello, L. Schiantarelli, F. and Sembenelli, A. (2008). Banks and innovation: Micro econometric evidence on Italian firms. Journal of Financial Economics 90, 197-217. 13. Bridges, org. (2005). E-Ready for what, E-Readiness in developing countries: current status and prospect toward the millennium development goals. Available at http: // bridges.org 14. Burglemann, R.A. (1983). Designs for Corporate Entrepreneurship. Californian Management Review, 26(2): 154-166 15. Carrier, C and Raymond, L and Eltaef, E (2004). Cyber entrepreneurship: A Multiple Case Study. International Journal of Entrepreneurial Behavi0ur & Research, 10, 349-363 16. Chen, A. N.K. Sagnika, Sen, Benjamin B.M. Shao. (2006). Strategies for effective Web services adoptionfor dynamic e-businesses. Decision Support Systems, 42, 789– 809 17. Coulibaly, S. K, Erbao.C and Mekongcho.T.M, (2018). Economic globalization, entrepreneurship and development. Technological Forecasting & Social Change, 127, 271-280. 18. Cronwall, J and Perlman, B (1990). Organizational Entrepreneurship. Richard Irwin. 19. Covin, J. and Slevin, D. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as firm Behavior. entrepreneurship theory and practice, v.16, pp 5-24 20. Covin, J. G. and D. P. Slevin. (1999). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 16. 21. Covin, J. G. & Miles, M.P. (1999). Corporate Entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship: Theory & Practice, 23(4): 47-63 22. CSPP. (1998). Computer Systems Policy Project, Readiness Guide for living in the Networked Word; Available online at: http: // WWW. CSPP. Org 23. Dam, K.V. Schipper, M. & Runhaar, P. (2010). Developing a competency-based framework for teacher's entrepreneurial behavior. Teaching and teacher education, 26(4), 965-971. 24. Guth, W.D. & Ginsberg, A. (1990). Guest editor’s introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, 11(5-6): 5-15 25. Hisrich, R.D and Peters, M.P. (2002). Entrepreneurship. fifth Edition. mc: Graw- Hill 26. Jennings, D.F. (1994). Multiple perspectives of Entrepreneurship. Ohio: South Western Publishing. 27. Johnson, D. (2001). What is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for Large Organizations. Industrial and Commercial Training, 33(40), 135-140 28. Hsieh, Ying-Jiun and Jim Wu, Yenchun(2018). Entrepreneurship through the platform strategy in the digital era: Insights and research opportunities. Computers in Human Behavior, xxx, 1-9 29. Kauffman, R. J. Kumar, A. (2008). Impact of Information and Communication Technologies on Country Development: Accounting for Area Interrelationships. International Journal of Electronic Commerce; Fall2008, Vol. 13 Issue 1, p11-58, 30. Kerr, W. R & Nanda, R. (2010). BANKING DEREGULATIONS, FINANCING CONSTRAINTS, AND FIRM ENTRY SIZE. Journal of the European Economic Association, 8( 2-3), 582–593